पुणे महानगरपालिकेकडे (टप्पा क्र.१)साठी दाखल झालेल्या नवीन कार्यप्रणाली नुसार (अर्वींरपलश लेूि) दाखल टी.डी.आर प्रस्तावाची माहिती दि. September 2021  पर्यत
Sr.NoProperty DescriptionReservation TypeArea of ReservationInward DateOwner Name
बालेवाडी स.नं. २२/५१८ मी. डी.पी. रस्ता२४८.३२चोे.मी२६.११.१०श्री. सुनिल जुगल किशोर बाहेती
बालेवाडी स.नं. ३५ पैंगार्डन१०००.००चोे.मी२६.११.१०.श्री.नितीन सुधाकर देशपांडे
हडपसार स.नं. ९३ ब /७ पैंइ.डब्ल्यु एस व २० मी. डी. पी. रस्ता८२२.३८चोे.मी१५.१०.१०श्री.अतुल ज्ञानेश्वर गवळी
कोथरूड स.नं. ८२/२२ व ८२/२३३० मी. डी. पी. रस्ता३१२.६४चोे.मी३०.११.१०श्री.पुरषोत्त्म लोहीया
एरंडवणा फा. प्लॉट नं. ७६अ , सि. स. नं. ५१ अ (पा)प्ले ग्राऊंड२९०४.२५९चोे.मी३.१२.१०श्री.शिरीश कुदंनमल भन्साळी
रास्ता पेठ सि. स. नं. १८५/४रस्ता५४.००चोे.मी८.१२.१०श्री.विश्वास वसंत खोले
रास्ता पेठ सि. स. नं. १८५/२रस्ता२९.७४चोे.मी८.१२.१०श्री.विश्वानाथ वनारसे
रास्ता पेठ सि. स. नं. १८५/१रस्ता ८.१२.१०श्री.महेद्र सभुदास
१०हडपसर स.नं. १६०/३ अप्ले ग्राऊंड११२३.८०चोे.मी१८.१२.१०श्री.मच्छिद्र कापरे
११कर्वेनगर स.नं. १४レ/१अ/レ१/३प्ले ग्राऊंड२८०.९८ चोे.मी३१.१२.१०श्री.प्रदिप शिंदे
१२रास्ता पेठ सि.स.क्र. ४५८/२रस्स्ता७२.७ चोे.मी१६.१२.१०श्री.नारायण शिंदे.
१३पाषाण स.नं. ३५/२/११२ मी. डी.पी. रस्ता१२७३.६१चौ.मी१०.०१.११मे. कलंत्री देशपांडे अ‍ॅण्ड असोसिएट्‌स
१४हडपसर स.क्र. १३३/१+२/१,१+२/२२४ मी. डी. पी. रस्ता५७०४.९२ चोे.मी११.११.१०श्री.सतिश मगर
१५वडगाव शेरी स.क्र. ३०/३ अ,३०/३ ब,३१/१६० मी डी पी रस्ता६०३०.३३ चै.मी.१४.०१.११मे. वेकफिल्ड प्रॉडक्ट कं.प्रा. लि.
१६नाना पेठ सि.स.नं.४७२ व ४७५८० मी.डी.पी.रस्ता१४५.९९चौ.मी१४.०२.११पंडित हंसाबाई जगदीश दास व इतर
१७बालेवाडी स.क्र.२२/११/१ व २२/१० ब/१९१८ मी. डी.पी. रस्ता३०२.४७ चौ.मी.१८.०१.११श्रीमती शैलजा आर कोकाटे
१८बाणेर स.नं.५५/१/४रस्ता,पी.जी.बस-वे६६३.८५चौ.मी२५.०१.११मुकेश येवले
१९कर्वेनगर स.नं. ९ सि.स.नं.६६७ हि.नं.१४ब+१५अएचएस-१ हायस्कूल४८७.०९चौ.मी०८.०२.११ललीत सिंगवी
२०कोंढवा स.नं.३८/१३/१ व ३८/१३/२डी.पी.रस्ता१९३७.४०चौ.मी२८.०२.११रविंद्र नौपतलाल सांकला
२१कसबा पेठ सि.स.नं.४९४रस्त्यासाठी५५.८९७चौ.मी१०.०३.११ए.एस.माइनकर अ‍ॅण्ड असोसि.अनिल शंकर माइनकर
२२बालेवाडी स.नं.४०/४/१रस्त्यासाठी३०४.१५चौ.मी१८.०३.११अश्विन उल्हास त्रिमल
२३बालेवाडी स.नं.१७/४/२अप्ले-ग्राऊंड५२९.८०चौ.मी१८.०३.११मयेंद्र व्ही.दोशी
२४बालेवाडी स.नं.१७/४/१प्ले-ग्राऊंड३२२.६९चौ.मी१८.०३.११सुधिंद्रकुमार व्ही.दोशी
२५बालेवाडी स. क्र. २२/७/१६ व २२/८/१६१८ मी. डी.पी. रस्ता२६८.२२चौ.मी.११.०१.११प्रकाश एस पाटील व इतर
२६वडगाव शेरी स.क्र. २९अ/१/१ अ/२६० मी डी पी रस्ता११५१.८३ चौ.मी२९.०७.१०पेपल सेमीनरी
२७धनकवडी ६/२/३बप्रायमरी स्कुल , हायस्कुल, शॉपीग सेन्टर व रस्ता५४०१ चोे.मी०१.०९.१०श्री.अशोक कोळी
२८हडपसर स.क्र.१५१/१५/१११८ मी डी पी रस्ता१४२.५चौ.मी१०.०१.११श्री. संजय टिळेकर व इतर
२९पर्वती फा. प्लॉ. नं. ५२१अ स.नं. १०८पार्क२४०० चोे.मी०४.०१.११श्री.मधूकर राऊत
३०पाषाण स.क्र.२९/१अ/१ सि.टी.एस.नं.१२५७पीएमटी १२ मी सव्हर्िीस रोड१२००.००चौ.मी२९.१०.१०हिरांनद सुखवानी व इतर
३१पाषाण स.नं. १३५/१ सि. स.नं. २३०८,२३०९प्रायमरी स्कुल , हायस्कुल,२६३४.२५ चौ.मी.०६.११.१०श्री.दिपक कुुदळे
३२भवानी पेठ सि.स.े्र.११६०रस्ता१०८.६०चौ.मी२०.०२.११जाधवजी चोपडा व इतर
३३पर्वती स. नं. १३२अ पै,फा.प्लॉ.५२८,प्लॉ.नं.२९३६ मी डी.पी.रस्ता१६४.३०चौ.मी२०.०२.११जगदीश देशपांडे
३४बाणेर स.नं.३२/१ब२४ मी डी.पी.रस्ता२१३.५६चौ.मी०९.०३.११आर.व्ही मेकल
३५कात्रज स.न. २२/१/२ , १/३१२ मी. व १८ मी. डीपी रस्ता६४५.९४ चौ.मी.०८.०४.११रविंद्र सांकला
३६नाना पेठ सि.स. क्र. १६२रस्ता२०.८६ चौ.मी.०७.०४.११अलि अकबर ए. तांबोळी
३७बालेवाडी स.क्र . २८/१/१ अरस्ता, पार्किंग, सी.एम.वाय.६१२३.११ चौ.मी.११.०४.११सचिन री भंडारी
३८घोरपडी स. क्र. ७१/२डी.पी.रस्ता८८.२१ चौ.मी.२६.०४.११नितीन भैयासाहेब नाईक
३९घोरपडी स. क्र. ७१/१/२डी.पी.रस्ता८३.०४ चौ.मी.२६.०४.११नितीन भैयासाहेब नाईक
४०बोपोडी स. क्र. २ ब /१ अ , २ ब/२, २क, २ड व २ इ३० मी डीपी रस्ता१४३६.६३ चौ.मी.२६.०४.११शामसुंदर सी. कलंत्री
४१बालेवाडी स.क्र. १६/४/१/१० + १६/४/२/१० + १६/५ अप्रायमरी स्कुल१०६७.५६ चौ.मी.१८.०५.११नकुल शाम देशपांडे
४२बाणेर स.क्र. ३२/१ अ/१/५९/१५३० मी. डीपी रस्ता३५६.५८ चौ.मी१८.०५.११अविनाश महाजन
४३बाणेर स. क्र. १०५/३पार्किंग३९६४.६८ चौ.मी.२३.०५.११इंदिरा शेट्टी
४४हडपसर स.क्र. १५९ अ /१३ अ+१४/१/४प्ले ग्राउंड७६० चौ .मी.२६.०५.११जियाजी मालोजी भोसले
४५बाणेर स. क्र. ११९/२३० मी. डीपी रस्ता८३६ चौ.मी.२७.०५.११आलारे रचना असोसिएट्‌स
४६धानोरी स. क्र. १७/ १ ड/१/१, १७/१ड/१/२०३० मी. डीपी रस्ता१२०७.८ चौ.मी.३०.०५.११किशन घनःश्याम गुप्ता
४७बाणेर स. न. १५०/२ पै.प्रायमरी स्कुल , १८ मी. डीेपी रस्ता३००चौ.मी.१.०६.११सुभाष शां. गांधी
४८बाणेर स. न. २०२/१०१८ मी डी पी रस्ता१५४७.२४चौ.मी.१०.०६.११अविनाश महाजन
४९रास्ता पेठ सिसक्र.६४३८० फुट रस्ता१०८.१८चौ.मी.१५.०६.११श्रीकांत नगरकर
५०धायरी स. क्र. १२/२+३+४/२३० मी. डीपी रस्ता२४९.८५चौ.मी.२०.०६.११भरत म.पारिख
५१बालेवाडी स. कक्र. १७/४/६प्ले ग्राउंड५००.१२चौ.मी.१८.०६.११मुकेश एम.येवले
५२वडगांव शेरी स. न. ३०/७ ड/१६० फुट व २० फुट रस्ता६३९.६३चौ.मी.२९.०६.११कांतीलाल लुंकड
५३कात्रज स. क्र. ५४/२ बपार्क व रिसर्च सेंटर१५५०चौ.मी.२९.०६.११दत्तात्रय रामदासी
५४सुतारवाडी स.क्र. ८/३/१२४ मी डी.पी.रस्ता१००९.२२चौ.मी.८.७.११बबनभाउ रणपीसे व इतर
५५कर्वेनगर स. क्र. ११/२प्रायमरी स्कुल५५६.५६ चौ.मी.२२.७.११योगेश पाटे
५६बाणेर स.नं.८२/२/१फायरब्रिगेडसाठी५१८.६२२.७.११मुकेश करवा
५७बाणेर स. क्र. ९०/७,८,९,६५ पै. ९१/१,२,३रस्त्यासाठी व अ‍ॅमिनिटी स्पेस५५२७.४७ चौ.मी.२२.७.११श्रीेकांत परांजपे
५८बालेवाडी स. क्र. १/७अ‍ॅमिनिटी स्पेस२५७९.४ चौ.मी.८.७.११अश्विन त्रिमल
५९पुणे पेठ येरवडा स.नं. २४२०मी, ३०मी व ६० मी रस्त्यासाठी८२५५.७१ चौ.मी.08/01/2011डेन कॉलेजट्‌्रस्ट पुणे
६०पुणे पेठ बालेवाडी स.नं. ३५ पैंगार्डन ( उान)१८४७.९६ चौ.मी.08/03/2011श्रीपाद डेव्हलपर्स
६१पुणे पेठ आंबेगाव खु स.नं. ५/४/,५/५/४रस्त्यासाठी१३१६.०९ चौ.मी.08/04/2011अनिल एम जाधव
६२पुणे पेठ बावधन खु स.नं. ५१/२/अ(पैं)१२ मी डी.पी. रस्त्यासाठी७४८.६४ चौ.मी.09/02/2011अजय पटवर्धन
६३बाणेर स.नं. ११०/११/२रस्त्यासाठी५५९.६३ चौ.मी.09/03/2011राजेंद्र बी चितोडकर
६४कात्रज स.नं. ८३/२ब/२ब/१/१अजकात नाका७००.०० चौ.मी.09/07/2011जयतीलाल आकसवाल
६५कोढवा स.नं. ५६/१४/१/२,५६/१४/१/१/१ आणि ५६/१४/२१२ मी व ६० मी रस्त्यासाठी३४६८.२७ चौ.मी.09/08/2011मनोज व्ही आगरवाल
६६हडपसर महमदवाडी स.नं. २६अ/२अ/२व २६अ/२अ/अ/ सि.स.नं. २८५८व २५८९डीपी रोड१५७.२० चौ.मी.२१/९/११मंगेश विजयराम उणेच्या व इतर
६७गणेश पेठ सि.स.नं. २००४५ फुट रस्त्यासाठी२११.९५ चौ.मी.२९/९/११मिलीद वासुदेव राणे
६८कात्रज स.नं. २१/१३/१रस्त्यासाठी११६६.६०चौ.मी.२३/९/११बभुतमल सोनामल जैंन व इतर
६९पाषाण स.नं.११७/४रस्त्यासाठी२५०.३३ चौ.मी२४/१०/११श्री.ए.बी.कोकाटे
७०घोरपडे पेठ सि.स.नं.४२८३६ मी डी.पी.रस्ता२०४.४४ चौ.मी.३१/१०/११राजकुमार के.जसवानी
७१घोरपडे पेठ सि.स.नं.४२९३६ मी डी.पी.रस्ता९२.२० चौ.मी.३१/१०/११राजकुमार के.जसवानी
७२बाणेर स.नं.१५३अ१८ मी.डी.पी.रस्ता५४८.४६ चौ.मी.11/04/2011राजेंद्र किशोरीलाल गोयल
७३बाणेर स.नं.२०५/१/१प्ले ग्राऊंड१००० चौ.मी.२२/११/२०११शरद सोपान शेंडे
७४शुक्रवार पेठ सि.स.नं.१/७ब,६७२/६डी.पी.रस्ता१८.९८. चोे.मी.२१/११/२०११बोराटे काळूराम हरीभाऊ
७५रस्ता पेठ सि.स.नं.४८३/१रस्त्यासाठी५०.२० चौ.मी.11/04/2011श्रीपाल व्ही मेहता
७६वानवडी स.नं. ७५/२/१गार्डन साठी१०१०.०१ चोे. मी.12/01/2011जयप्रकाश एस गोयल
७७बाणेर स.नं. १३४/५+६पैंकी१५ मी व २४ मी डी.पी. रस्ता३८०.०९ चोे. मी.२०/१२/२०११मधूकर पंढरीनाथ म्हेत्रे
७८मुढवा स.नं. ९४ क२४ मी. डी. पी. रस्ता२३८४.८० चोे.मी२७/१२/२०११द डन पेपर मिल लि. तर्फे नैंनेश के. मेह्ता
७९पुणे पेठ कसबा सि.स.नं. २८१डी.पी.रस्ता७५.७९ चोे.मी01/09/2012रविंद्र गो. संत
८०पुणे पेठ महंम्मदवाडी स. नं. ८/९डी.पी.रस्ता३४९२.७६ चौ.मी.01/06/2012मनोज व्ही आगरवाल
८१पुणे पेठ बालेवाडी स.नं. २४/१/२८२४ मी. डी. पी. रस्ता२०३.३२ चौ.मी.01/12/2012शरद सोपान शेंडे
८२पुणे पेठ हडपसर स.नं. २९/२क२४ मी. डी. पी. रस्ता१४०९.८६ चौ.मी.२३/१/२०१२राजेंद्र एच. बिनावत
८३पुणे पेठ बालेवाडी. स.ंन. २४/४अएम आणि एससी-१३४४.५ चौ.मी.२४/१/२०१२जयप्रकाश पी. श्रॉफ
८५पुणे पेठ बालेवाडी स.नं. १७/३/२२१८ मी. डी.पी. रस्ता१२७४.७९ चौ.मी.02/07/2012धिरजलाल गोवर्धनदास हंसालिया
८६पुणे पेठ कर्वेनगर स.नं. ९/७ब+८अ, ६+७ब/अ,६अ+२०बप्लेग्राउंड१७००.६३ चौ.मी.२४/२/२०१२मे. केळकर पिनाक आनंद असो.
८७पुणे पेठ शनिवार सि.स.नं. १८८/१रस्ता३५.४५ चौ.मी.२७/२/२०१२अनिल आर. भुतडा
८८पुणे पेठ बुधवार सि.स.नं. ५३९रस्ता३९.७४ चौ.मी.03/05/2012श्रीपाद क्रष्णाजी बेलापूरकर
८९पुणे पेठ बालेवाडी स.नं. १७/५/२प्लेग्राउंड (पीजी २)१००० चौ.मी.१३/३/२०१२राजेंद्र बी चितोडकर
९०पुणे पेठ पाषाण स.ंनं. १३६/४ पैकी सि.स.नं. १६९८१२ मी. आणि ३६ मी. डी.पी. रस्ता५६६.१४ चौ.मी.१५/३/२०१२श्री. जयंत कनेरिया व इतर
९१पुणे पेठ बालेवाडी स.नं. १६/६/१२/११८ मी. डी.पी. रस्ता९५९.५५ चौ मी.२१/३/२०१२श्री. अनुज गोयल
९२पुणे पेठ बाणेर स.नं. १२०/१/५३० मी. डी. पी. रस्ता४५२.२२ चौ.मी.२६/३/२०१२हर्षद अे. गांधी व इतर
९३पुणे पेठ कर्वेनगर स.नं. ९/१३ब+१४अ सि.स.नं. ६६६हायस्कुल (एचएस१)१६२३.५६ चौ.मी.२६/३/२०१२अनंतराव उर्फ आनंदा धोंडीबा खाटपे व इतर ६
९४पुणे पेठ बालेवाडी स.नं.१७/३/१९+२०प्ले ग्राऊंड११२९.५० चौ.मी.04/04/2012गजराज व्हेंचर तर्फे श्री.गणेश म.बिडकर
९५हडपसर स.क्र. ३१४अ हि.नं. १+२अ/४/अ२० मी. डी. पी. रस्ता४४८.८४ चौ.मी.04/11/2012श्री. संजय ज्ञानोबा जगताप
९६पुणे पेठ बाणेर स.नं. ३२/१अ/१,५९/११३०मी.डी.पी.रस्ता२५५.०० चौ.मी.05/03/2012श्री.बाबासाहेब आटोळे ,संजय गिरी,भाग्यश्री रेगे
९७पुणे पेठ बाणेर स.नं.२२१,२२२,२२३नाला गार्डन११२४.२९ चौ.मी.२५/०४/२०१२श्री.हेमंत डी.नाईकनवरे
९८पुणे पेठ हडपसर स.नं.१५१/११रस्ता१५०.५९ चौ.मी.२३/०५/२०१२श्री.शेखर वसंत माळवदे ,स्वप्निला शेखर माळवदे
९९पुणे पेठ बाणेर स.नं.९०/४/१/११२मी. डी.पी.रस्ता५०३.०६ चौ.मी.२३/०५/२०१२श्री.मिहिर यशवंत संभुस व सौ. सोनाली मिहिर संभुस
१००पुणे पेठ पाषाण स.ंनं. ३६/१/१अ+३७/१/१अ१२मी. डी.पी.रस्ता१७०.७७ चौ.मी.04/04/2012प्राथमिक शिक्षक समिती मधुकुंज को.ऑ.हौ.सोसा तर्फे श्री.संतोष यादव (कुमुधा)
१०१बाणेर स.नं.५२/१/२प्ले ग्राऊंड १८ मी.डी.पी. रस्ता१००८.०० चौ.मी.06/01/2012भैरूलाल देवीलाल कोठारी व इतर
१०२बालेवाडी स.नं.३३/१/४७१८मी.व ३०मी. डी.पी. रस्ता३२६.१३ चौ.मी.06/07/2012मे. एस के. भन्साळी अ‍ॅण्ड असोसिएटस्‌ तर्फे अमित विजय भटेवरा
१०३बालेवाडी स.नं.१७/२/१प्ले ग्राऊंड२७०.९७ चौ.मी१६/०६/२०१२अमर बिल्डर तर्फे अमर मांजरेकर
१०४कर्वेनगर स.नं.९/६अ/२०बप्ले ग्राऊंड३९१.८६ चौ.मी.२१/०६/२०१२श्री.सुरेश सखाराम पालवे व श्री. प्रशांत सखाराम पालवे
१०५बालेवाडी स.नं.१/७ पै३० मी.डी.पी रस्ता६०९.०० चौ.मी.२५/०६/२०१२श्री.अश्विन उल्हास त्रिमल
१०६कोंढवा खुर्द स. क्र. ४अ/१अ,१ब+३+५उान३६८२.२५ चौ.मी.06/05/2012मुख्य विश्वस्त संत ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान कमिटी. आळंदी
१०७रास्ता पेठ सि.टी.एस.नं.६३८२४ मी. डी. पी. रस्ता६२.७० चौ.मी.07/02/2012महावीर छप्परबंद व सिंधू छप्परबंद
१०८बालेवाडी स.नं.१७/५/४प्ले ग्राऊंड५००.०० चोे.मी.07/05/2012शौर्या डेव्हलपर्स तर्फे अनुराग बंसल आणि देवेश भंडारी
१०९बालेवाडी स.नं.१७/५/३प्ले ग्राऊंड३५०.०० चौ.मी07/05/2012शौर्या डेव्हलपर्स तर्फे अनुराग बंसल आणि देवेश भंडारी
११०बाणेर स.नं.३२/१अ/१/६०/२डी.पी.रस्ता४१९.२६ चौ.मी.07/09/2012शिवदेवी मिश्रा
१११बाणेर स.नं.३२/१अ/१/६०डी.पी.रस्ता११६५.७० चौ.मी.07/09/2012अखिलेश मिश्रा व राजमणी सिंग
११२बावधन खु. स.नं.२२ हि.नं.१ ते ४/४अ‍ॅमिनिटी स्पेस आणि १२ मी. व १५ मी. डी.पी.रोड२६३००.०० चौ.मी.07/09/2012श्री.उपेश गुलाटी तर्फे पद्‌मावती रिलेटर
११३बालेवाडी स.नं.३३/१/१+२+२९+४५+३३/४१८ मी.डी.पी.रस्ता७५७.२९ चौ.मी.07/09/2012मे.संजीवनी डेव्हलपर्स तर्फे अश्विनी संजय देशपांडे
११४बालेवाडी स.नं.३३/१/२५+२७१८ मी.डी.पी.रस्ता१७४.८० चौ.मी.07/09/2012मे.संजीवनी डेव्हलपर्स तर्फे अश्विनी संजय देशपांडे
११५हडपसर स.नं.९२अ/१८ई.डब्ल्यू.एस.६९०.०८ चौ.मी.२५/७/२०१२श्री.सुनिल लक्ष्मण डांगमाळी
११६कोंढवा खु.स.नं.३९/१ ते १३प्ले ग्राऊंड४४१००.००चौ.मी.08/06/2012अबिल इन्फ्रा प्रोजेक्ट तर्फे श्री.अविनाश भोसले.
११७बालेवाडी स.नं.३१/८डी.पी.रस्ता व पी.एस.४११५५.९०चौ.मी.08/07/2012अनिल जवंजाळ पंजाबी व इतर २
११८बाणेर स.नं.४८/३/१९+४८/३/२१गार्बेज प्रोसेसिंग प्लान्ट(जीपीपी१)१००१.७० चौ.मी.08/07/2012कुंबरे इन्टरप्रासेस तर्फे श्री.संजय डी.कुंबरे
११९बालेवाडी स.नं.१७/४/३ पैपीजी२५०१.०० चौ.मी.08/07/2012कुंबरे इन्टरप्रासेस तर्फे श्री.संजय डी.कुंबरे
१२०वारजे स.नं.१४१/१गार्डन जी६२४२०.००चौ.मी.08/07/2012श्री.सचिन एस.दोडके व संजय एस.दोडके
१२१बावधन खु. स.नं.६२/अ/४/ब (नवा), ६२/अ/४/२ (जुना)६० मी. व २४ मी.डी.पी. रोड१६४५.५० चौ.मी.२३/०८/२०१२गोपाळ मारूती वाघ, लंबोदर डेव्हलपर्स तर्फे पंजाबराव व्ही. सबनीस
१२२बाणेर स.नं.१४०/४प्ले ग्राऊंड पीजी-७३८६.००चौ.मी.१४/८/२०१२बिना प्रदिप सबनीस
१२३बालेवाडी स.नं.१७/४/१२प्ले ग्राऊंड पीजी-२५००.०० चौ.मी.09/01/2012श्री.गणेश डी.कळमकर व श्री.नकुल एस.देशपांडे
१२४वडगाव बु.११/६+७/१३० मी.डी.पी रस्ता४७२.०० चौ.मी09/03/2012सौ.सुनिला निलकंठ आठल्ये
१२६बालेवाडी स.नं.२३/५/९डी.पी.रोड३०६.४० चौ.मी.१४/०९/२०१२जयंत लुणावत
१२७बाणेर स.नं.५२/४/१/२१प्ले ग्राऊंड पीजी-५४५५.०० चौ.मी.09/12/2012हर्षद अे. गांधी व इतर
१२८बाणेर स.नं.५२/४/१/९प्ले ग्राऊंड पीजी-५४९४.०० चौ.मी.09/12/2012हर्षद अे. गांधी व इतर
१२९बाणेर स.नं.५२/४/१/२८प्ले ग्राऊंड पीजी-५४५५.०० चौ.मी.09/12/2012हर्षद अे. गांधी व इतर
१३०बाणेर स.नं.६३/१/४२४ मी. डी. पी. रस्ता२००.०० चौ.मी.२५/०९/२०१२हनमंतराव डब्ल्यू. मोहिते व प्रल्हाद एस. सुंदरे
१३१बाणेर स.नं.६३/१/८२४ मी. डी. पी. रस्ता१७८.०१ चौ.मी.२५/०९/२०१२हनमंतराव डब्ल्यू. मोहिते व तेजस्वीनी पी.देसाई
१३२घोरपडी स.नं.५०/१/३बप्ले ग्राऊंड४५४४.८० चौ.मी.२७/०९/२०१२श्री.नितीन एस. देसाई व देवेंद्र बी. राठी व इतर
१३३बाणेर स.नं.२०२/६अ/१ ते ५ आणि २०३/५अ/१ ते ५/५ब/१/५डी.पी.रोड११०१.२० चौ.मी.२७/०९/२०१२वेंकट एस.बिरादार, संदिप एस. सातव
१३४खराडी स.न.२०/३/२/अरोड२७८.८१ चौ.मी.10/05/2012दत्तात्रय अनाजी कुदळे व सिंधुमती दत्तात्रय कुदळे
१३५हडपसार स.नं. १६४/१८ ते २०गार्डन व १५ मी.डी.पी. रोड१०००.०० चौ.मी.10/11/2012श्री.प्रमोद शंकर दळवी, शरद शंकर दळवी, विनय शंकर दळवी
१३६हडपसार स.नं. १६४/२१गार्डन व १५ मी.डी.पी. रोड१४००.०० चौ.मी.10/11/2012श्री.प्रमोद शंकर दळवी, शरद शंकर दळवी, विनय शंकर दळवी
१३७बालेवाडी स.नं.१७/३ (पै), १७/३/२३, १७/३/२४प्ले ग्राऊंड पीजी-२ व ३० मी.डी.पी.रोड१४४५.०० चौ.मी10/12/2012सेंट्रल पार्क स्मार्ट हॉटेल्स प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर श्री.अमर एच.मांजरेकर
१३८बालेवाडी स.नं.२४/१/२६३० मी.डी.पी रस्ता२०९.८४ चौ.मी.10/09/2012अनिल प्रभाकर फणसे
१३९आंबंगाव बु. स.नं.३४/३/७/२ व स.नं.३४/३/५/२पीजी-३२११००.०० चौ.मी.11/01/2012श्री.दिनेश लोहापात्रे व इतर
१४०रास्ता पेठ सि.स.नं.१८५२४ मी. डी. पी. रस्ता१२२.५१ चौ.मी.11/08/2012श्री.बधनसिंग राजपाल
१४१धानोरी स.क्र. १८/१+२/३/२२४ मी. डी. पी. रस्ता२७८.७१ चौ.मी.12/04/2012श्री.ताराराम दालजी चौधरी व इतर
१४२हडपसर स.नं.३११ हि.नं.५२४ मी. डी. पी. रस्ता१४८२.४० चौ.मी.१८/१२/२०१२मे.अलोक बिल्डर्स जगदीशप्रसाद टी.अगरवाल
१४३बालेवाडी स.नं.१७/२/१(पै)प्ले ग्राऊंड२८०.७८ चौ.मी.01/11/2013श्री.निरांजन प्रविण कोठारी व श्री.रोहित प्रविण कोठारी
१४४बाणेर स.नं.५२/१/२ (पै)प्ले ग्राऊंड व १८ मी. डी.पी.रोड४००.०० चौ.मी.१८/०१/२०१३जितेंद्र हिमतीलाल शाह, दिपककुमार हरकचंद जैन, मनोज प्रेमचंद ओसवाल
१४५बाणेर स.नं.४८/२/१३० मी. डी.पी. रस्ता व जीपीपी-१३००१ चौ.फूट28/01/2013मे.ईलाईट बिल्डक्रोप तर्फे श्री.गजेंद्र पाटील व सुनिता जी. पाटील.
१४६बालेवाडी स.नं.३५(पै)गार्डन (जी-१)९०८.६५ चौ.मी.06/02/2013मे.ईटरनिटी स्पेस तर्फे भागीदार श्री. राजेश एम. भंडारी व जयप्रकाश पी. श्रॉफ
१४७वडगव बु.॥ स.नं.११ हि.नं.६+७/१३० मी. डी.पी. रस्ता३४०.०० चौ.मी.20/02/2013मे.स्वामी समर्थ ग्रुप भागीदार श्री.शंकर जी. पवार
१४८हडपसर स.नं.२३१/१इ/११२ मी.डी.पी. रस्ता८५०.०० चौ.मी.25/02/2013मे.त्रिष्णा हौ. इन्फ्रास्ट्रकर प्रा.लि. तर्फे श्री.सुनिल के. आठवाणी
१४९कोंढवा खु.स.नं.९/२५२० मी. डी. पी. रस्ता४५०.०० चौ.मी.04/03/2013श्री.बेग अब्दुल हक अब्दुल कादर
१५०बालेवाडी स.नं.४०/४/२/१३० मी. डी.पी. रस्ता५९१.८२ चौ.मी.04/03/2013श्री.नकुल शाम देशपांडे व श्री.गणेश ज्ञानोबा कळमकर
१५१हिंगणे स.नं.१०/३ ते १०/८ व १०/११ ते१०/२डीस्पेनसरी डी-९६४५.०० चौ.मी.05/03/2013श्री.नितीन कृष्णाजी देशपांडे
१५२बाणेर स.नं.१५०/१/२+१५०/१/८१८ मी व २४ मी डी.पी. रस्ता आणि पीएस-१४५००.०० चौ.मी.11/03/2013मे.ओसवाल कन्सट्रक्शन तर्फे भागीदार श्री.प्रदिप एच. ओसवाल
१५३बावधन खु.स.नं.२२ हि.नं.१ ते ४/४ (पै)हायस्कुल२६३००.०० चौ.मी.08/03/2013उपेश एस. गुलाटी, प्रितम आय. गोयल
१५४हडपसर स.नं.८८/३ पैई.डब्ल्यू.एस.१२७९.६० चौ.मी.१९/०३/२०१३भागुजी भाऊ हिंगणे तर्फे भावेश बी. राठोड (पीएएच)
१५५लोहगाव स.नं.१३५/३१/३२/३३डी.पी. रोड१६७५.९० चौ.मी.१९/०३/२०१३मे.डेझ्‌ असोसिएटस्‌ तर्फे योगेश एम बहल व इतर
१५६बालेवाडी स.नं.२४/३ पार्ट व २४/४ पार्ट१८ मी.डी.पी.रस्ता व एस. सी.१३२५.०० चौ.मी.२०/०३/२०१३अरूण बबनराव निम्हण
१५७वारजे स.नं.७८/१ब/४प्ले ग्राऊंड (पीजी-१६)१०४०.८० चौ.मी.२०/०३/२०१३मे.अदित्य प्रमोटर्स तर्फे शांतीलाल बी. कटारिया, सतिश बी. कटारिया
१५८वानवडी स.नं. ६५/५ह२० मी. डी. पी. रस्ता१५१.०० चौ.मी.30/03/2013चंद्रसेन मोतीराम सोनेजी
१५९बालेवाडी स.नं.३३/१/१५+१६१८ मी. डी.पी. रस्ता३१२.३० चौ.मी.30/03/2013अमर मांजरेकर
१६०बालेवाडी स.नं.५/५/२९डी.पी. रोड४००.०० चौ.मी.02/04/2013कमल गोकुळ किल्लेदार व इतर
१६१खराडी स.न.३/४ पैडी.पी.रोड५००.०० चौ.मी.26/03/2013अशोक फुलचंद भंडारी
१६२खराडी स.नं.४१/१अ/१डी.पी.रोड१११२.३० चौ.मी.05/04/2013श्री.नितीन भैय्यासाहेब नाईक व इतर
१६३वडगाव खु. स.नं.२५/२अ/१/२प्ले ग्राऊंड(पीजी-२९)१५००.०० चौ.मी.05/04/2013भारत डी.जैन
१६४बोपोडी स.नं.६२/१ फा.प्लॉ.नं.१४पी.एम.टी. ९अ३४८००.०० चौ.मी.05/04/2013हेमंत लक्ष्मण गावंडे तर्फे मे.व्हीजन प्रॉपर्टिज
१६५कात्रज स.नं.७३/१३/१अप्रायमरी स्कूल व २०५ रस्ता११०९.०० चौ.मी.25/04/2013ब्रम्हांडनायक असो. तर्फे मिलिंद शंकरराव कोंढरे
१६६वडगाव बु. स.नं.५७/६बगार्डन (जी-११)२१००.०० चौ.मी.26/04/2013सचिन सुमतीलाल लोढा व अमित विजय भटेवरा
१६७बाणेर स.नं.१३०/१०+११२४ मी. डी. पी. रस्ता५४०.०० चौ.मी.10/05/2013तेजस बिल्डर्स तर्फे भागीदार विजय एच. सारडा
१६८बाणेर स.नं.१९८/२ पै व स.नं.२०७/१ ते ४ पै१२ मी., ३० मी. डी.पी. रस्ता व प्ले ग्राऊंड पीजी-८१७०७.७० चौ.मी.09/05/2013अमर एच. मांजरेकर
१६९बाणेर स.नं.४८/३/२+३+१४+२०+ २५रस्ता व जीपीपी१३५४.३० चौ.मी.13/05/2013संजय पृथ्वीराज बोथरा व इतर ३
१७०बाणेर स.नं.६/१/१४अ‍ॅमिनिटी स्पेस१०५१.८० चौ.मी13/05/2013अमर एच. मांजरेकर
१७१खराडी स.नं.३६/१ व २१५ मी. डी.पी. रस्ता१६४४.०० चौ.मी.17/05/2013अ‍ॅमी इस्टेट एल.एल.बी. डायरेक्टर राजेन नेमीचंद रायसोनी
१७२बालेवाडी स.नं.३३/२१५ मी. डी.पी. रस्ता९३५.६९ चौ.मी.23/05/2013श्री.हिरामण वामन बालवडकर
१७३खराडी स.नं.३६/३/१ंअ१५ मी. डी.पी. रस्ता१५९४.९० चौ.मी.23/05/2013अ‍ॅमी इस्टेट एल.एल.बी. डायरेक्टर राजेन नेमीचंद रायसोनी
१७४बाणेर स.नं.५१/१/५१८ मी. डी.पी. रस्ता व प्ले ग्राऊंड९३०.०० चौ.मी.21/05/2013एस.एस. प्रॉपर्टीज तर्फे भागीदार सचिन भंडारी राज शहा, विकी सुखवाणी
१७५कोथरूड स.नं.३९/२/१, ३९/२/२अ+२बई.डब्ल्यू.एस.३८४.२४ चौ.मी.24/05/2013सुधीर दरोडे व आनंद जोग
१७६बाणेर स.नं.४८/२/१जी.पी.पी.१४९४.०० चौ. मी.28/05/2013पद्‌मा पी. बोथ्रे व इतर
१७७बाणेर स.नं.६/१/१अ‍ॅमेनिटी स्पेस३००.३० चौ.मी.29/05/2013ऋषिकेश आर. कळमकर व इतर
१७८बाणेर स.नं.१०१/२/६एम.पी.-३३००.०० चौ.मी.29/05/2013स्वप्निल दुधाणे व इतर ३
१७९बाणेर स.नं.६६/५३० मी डीपी रस्ता४१११.१० चौ.मी.31/05/2013हिरामण आर. कळमकर व इतर
१८०हडपसर स.नं.२१६+२१७अ+२७९अ‍ॅमेनिटी स्पेस८९३२.४० चौ.मी.12/06/2013अमर एच. मांजरेकर
१८१हडपसर स.नं.८४/२०अप्ले ग्राऊंड व २०५ रोड१०५२.०० चौ.मी.15/06/2013शिवाजी केदारी व इतर
१८२बालेवाडी स.न.ं१७/३/१७प्ले ग्राऊंड२५०.०० चौ.मी.15/06/2013जितेंद्र हिमतीलाल शाह, दिपककुमार हरकचंद जैन
१८३बाणेर स.नं.५२/१/२प्ले ग्राऊंड (पीजी-५)१०००.०० चौ.मी.19/06/2013हरीष गोपाळजी भिंडे व इतर १
१८४बालेवाडी स.नं.१७/५/८प्ले ग्राऊंड (पीजी-२)५००.०० चौ.मी.19/06/2013राहुल धरमचंद फुलफगर व इतर १
१८५वारजे स.नं.११२/१+२+३/२/१/२/११२ मी सर्व्हिस रोड१५००.०० चौ.मी.27/06/2013शरद सोपान शेंडे
१८६कोंढवा बु॥ स.नं.२७/२/२अ२४ मी. डी. पी. रस्ता३९०.७२ चौ.मी.05/07/2013श्री.गेमराज भिमाजी ओसवाल व इतर
१८७धानोरी स.नं.१७/१ व १७/२६० मी. डी.पी. रोड६४९३.६० चौ.मी.05/07/2013श्री.संतोष भरणे
१८८वडगाव बु.स.नं.११/५३० मी. डीपी रस्ता३२७९.०० चौ.मी.12/07/2013शिरिषकुमार व्ही. एाह
१८९बालेवाडी स.नं.१७/४/५प्ले ग्राऊंड-पीजी२५००.०० चौ.मी.16/07/2013नारायण दत्तात्रय खानोलकर व इतर जी शिंदे
१९०बाणेर स.नं.३३/१/४२४ मी. व ३० मी. डी. पी. रस्ता५००.०० चौ.मी.19/07/2013श्री.गिरिष विठ्‌ठलराव जोंधळे
१९१हडपसर स.नं.२३१/१फ व २३१/१ज१२ मी. डी.पी. रस्ता४३४.०० चौ.मी.20/07/2013माधवी किशोर शिंदे
१९२हडपसर स.नं.४३अ/१+२+३+४१२ मी. आणि १८ मी. डी.पी. रस्ता७७६१.८० चौ.मी.19/07/2013श्री.सुधाकर काळे व इतर
१९३बालेवाडी स.नं.१७/३/२१पीजी-२५००.०० चौ.मी.24/07/2013बांठीया कन्स्ट्रक्शन तर्फे रूपेश बांठीया
१९४बालेवाडी स.नं.१७/४/४पीजी-२३००.०० चौ.मी.24/07/2013बांठीया कन्स्ट्रक्शन तर्फे रूपेश बांठीया
१९५खराडी स.नं.६३/१/२, ६३/१/३, ६३/१/४, ६३/१/५३० मी व १८ मी. डी.पी. रस्ता आणि पीजी-५११०५७४.६२ चौ.मी.25/07/2013श्री.शशिकांत मंगलदास चंदन व इतर ५
१९६वारजे स.नं.७८/१ब/१,११,१२प्ले ग्राऊंड सीपीजी-१६१२९०५.८४ चौ.मी.25/07/2013गोयल गंगा डेव्हलपर्स तर्फे संचालक श्री.जयप्रकाश गोयल
१९७बाणेर स.नं.५९२४ मी. डी. पी. रस्ता१५५२.५० चौ.मी.31/07/2013सैनाथ बिल्डकोन तर्फे शाम आर.टेकाळे
१९८नाना पेठ सि.स.नं.९३३/१२४ मी डी.पी.रस्ता१५९.७० चौ.मी.31/07/2013अफजल खान गफारखान व इतर ४
१९९वडगाव बु.स.नं.११/६+७/१३० मी. डीपी रस्ता२६४.६५ चौ.मी.29/08/2013परेश किर्तीकुमार शाह
२००बाणेर स.नं..११९/५ पै, ११९/५/२३० मी. डीपी रस्ता२५०.०० चौ.मी.06/09/2013विा सुहास नेने
२०१बाणेर स.नं.१२०/१ पै, १२०/१/७३० मी. डीपी रस्ता१९१.०८ चौ.मी.06/09/2013विा सुहास नेने
२०२बाणेर स.नं.१०६/१/१+१०६/१/६अ‍ॅमेनिटी स्पेस७५१.४३ चौ.मी.11/09/2013बालाजी डेव्हलपर्स तर्फे राजेंद्र चितोडकर व नितीन चितोडकर
२०३वारजे स.नं.७८/१/अ/१ व ७८/१/अ/३२४ मी. डी.पी. रस्ता व प्ले ग्राऊंड (पीजी-१६)३०००.०० चौ.मी.16/09/2013माधवी एस. मुथा, श्री.सुभाष बी. मुथा, श्री. प्रशांत एस. मुथा
२०४बाणेर स.ंन.८७ पै, ८७/४२ ते ८७/४५३० मी. डीपी रस्ता३५६७.२० चौ.मी.17/09/2013श्री.सिधार्थ सुशिलकुमार राजगादिया
२०५मुंढवा स.नं.५५अ/२कप्रायमरी स्कूल९७४.५७ चौ.मी.01/10/2013श्री.नितीन शिवराम लोंढे व इतर
२०६धानोरी स.नं.१७/१ड/१/१५३० मी. डी.पी. रस्ता६००.०० चौ.मी.03/10/2013मे.शिव एन्टरप्रायसेस तर्फे पार्टनर श्री.तुषार पोपट शिंदे व इतर
२०७धानोरी स.नं.१७/१ड/१/२, १७/१ड/१/१२, १७/१ड/१/१८३० मी. डी.पी. रस्ता१२००.०० चौ.मी.03/10/2013मे.शिव एन्टरप्रायसेस तर्फे पार्टनर श्री.तुषार पोपट शिंदे व इतर
२०८आळंदी कळस सि.स.नं.३३६४५ मी. डी.पी. रस्ता१९३२.७० चौ.मी.03/10/2013अजमेरा बोरा असोसिएटस्‌
२०९बालेवाडी स.नं.१७/१/१ व १७/१/२/१प्ले ग्राऊंड५७५.०० चौ.मी.22/10/2013मे.बिल्डर्स कम्बाईन
२१०कोथरूड स.नं.६९/१/१पी.एम.टी.-२, १२ मी. व १५ मी. रस्ता.८४२४.८० चौ.मी.22/10/2013तेजस इस्टेट डेव्हलपर्स प्रा.लि. तर्फे श्री.दत्तात्रय रामदासी
२११वडगाव बु.॥ स.नं.११/६+७/१३० मी. डी.पी. रस्ता३०४.०० चौ.मी.28/10/2013श्री.संजय गोपाल बदामिकर व सौ.श्रृतिका संजय बदामिकर
२१२बाणेर स.नं.१५३क प्लॉ.नं.७५१८ मी. डी.पी. रस्ता२७८.०० चौ.मी.30/10/2013श्री.गिरिष प्रभाकर काळे
२१३कोंढवा खु.स.नं.४अ/१अ/१/३अपार्क-२३१५६३.७० चौ.मी.14/11/2013मे.कुणाल हौ. तर्फे भागिदार श्री.रमेश जी. शहा
२१४कात्रज स.नं.२९/८ व २९/७/१फायरब्रिगेडसाठी व पार्किंग१८१३.३० चौ.मी.14/11/2013जलराज सहकारी गृहनिर्माण संस्था तर्फे चेअरमन अमोल के. अष्टेकर
२१५बालेवाडी स.नं.३५(पै)गार्डन१६००.०० चौ.मी.16/11/2013रूपाली आनंद गांधी
२१६वडगावशेरी स.नं.५०/५अ‍ॅमिनिटी स्पेस९४६.७८ चौ.मी.14/11/2013सुभाष गोयल
२१७घोरपडी गाव स.नं.५१/३अ२४ मी. डी.पी. रस्ता१४०.०० चौ.मी.26/11/2013सम्यक गृहनिर्माण तर्फे श्री. महेश बी. लढ्‌ढा
२१८बाणेर स.नं.२२०/२३६ मी आर.पी.बी.आय. रेसि. व २४ मी. रस्ता१०००.०० चौ.मी.26/11/2013"राजाराम एम. कळमकर व
२१९कोथरूड स.नं.५०/५+६ई.डब्ल्यू.एस.४०३.९५ चौ.मी.03/12/2013श्री.सचिन गोविंद आपटे
२२०उंड्री स.नं.८/१२ पै, ८/२३, ८/२४पीके-४, २४ मी. डी.पी. रस्ता व नाला गार्डन११२९०.०० चौ.मी.05/12/2013रणजित पी. निवासन
२२१आंबेगाव बु. स.नं.२८/४प्ले ग्राऊंड, डी. पी. रस्ता५१००.०० चौ.मी.07/12/2013श्रीकांत जी चाफळकर व इतर
२२२बालेवाडी स.नं.३१/२३० मी. डी.पी.८०१.२५ चौ.मी.07/12/2013राजेश एम. भंडारी व इतर
२२३बालेवाडी स.नं.३१/३अ३० मी. डी.पी.५६५.५३ चौ.मी.07/12/2013राजेश एम. भंडारी व इतर
२२४खराडी स.नं.५७/८प्ले ग्राऊंड, २४ मी. डी. पी. रस्ता३४५००.०० चो.मी.18/12/2013श्री.मनोहर सत्रामदास आगिचा व इतर
२२५हडपसर स.नं.१५१/१२/११८ मी. डी.पी. रस्ता१२१.४६ चौ.मी.21/12/2013भाऊ लक्ष्मण खेडकर
२२६खराडी स.नं.४०/१ब/१ व ४०/२ब/११८ मी. डी.पी. रस्ता१२९६.८० चौ.मी.30/12/2013लक्ष्मण रामचंद्र सातव
२२७मुंढवा स.नं.७९/१ सि.स.नं.१५१२ ते १५५१२४ मी. डी.पी. रस्ता३२४.०० चौ.मी.30/12/2013कस्तुरी राशी असोसिएटस्‌ तर्फे भागीदार गौतम रक्षित
२२८बुधवार पेठ सि.स.नं.५६६बडी.पी. रोड५७.८५ चौ.मी.30/12/2013पौर्णिमा सुनिल देशपांडे व इतर
२२९पाषाण(सुतारवाडी) स.नं.१२१/४(जुना) स.नं.४/४(नवा) सि.स.नं.११७७ (पै)आय.टी.आय.४५०.०० चौ.मी.08/01/2014श्री.रामनिवास रामरतन गुप्ता
२३०"पाषाण (सुतारवाडी) स.नं.१२१/४ (जुना) स.नं.४/४    
२३१कोंढवा बु॥ स.नं.५८/७ब/२ेअ+६+७६० मी. डी.पी. रोड व १२ मी. सर्व्हिस रोड१६९.७१ चौ.मी.15/01/2014कांताबाई सोनिग्ररा
२३२औंध स.नं.११८ ते १२४ नवा १८३६० मी. डी.पी. रोड६७.५० चौ.मी.10/01/2014श्री.जवाहर वैद (कुमुधा) श्री.केतन रूईकर
२३३खराडी स.नं.६६/१एचएस-२२ हायस्कूल१७८४१.०० चौ.मी.10/01/2014श्री.राजेंद्र सिताराम गोयल (कुमुधा)
२३४कळस स.नं.७/१अ+१ब/२+३अ‍ॅमेनिटी स्पेस१९१८.७० चौ.मी.10/01/2014श्री.राजेंद्र सिताराम गोयल श्री.बिशंबर गोयल
२३५बावधन खुर्द स.नं.६२/अ/१/अ२४ मी. डी.पी. रस्ता१३७६.०० चौ.मी.15/01/2014गोपाळ मारूती वाघ
२३६बाणेर स.नं.३१/१अ/१/५९/५कल्चरल सेंटर व ३० मी. डी.पी. रस्ता५११.०० चौ.मी.30/01/2014अंजली विश्वनाथ भिंडे
२३७ेकात्रज स.नं.५४/१/१/२पार्क११५४८.०० चौ.मी.01/02/2014सुपरकॉन रियालिटी तर्फे रामवासी दत्तात्रय दामोदर व इतर ४
२३८धायरी स.नं.१५४/३ओटा मार्केट व ३० मी. डी.पी. रस्ता१०२२.३० चौ.मी.27/01/2014सागर डेव्हलपर्स तर्फे भागीदार श्री. शेषराम चौधरी
२३९वडगाव बु॥ स.नं.५७/६अगार्डन-११४३६०.०० चौ.मी.07/02/2014सौ.माधुरी व्ही. जोगदंड व सौ.कविता के मेहेंदळे
२४०वडगाव बु॥ स.नं.५७/६ब१८ मी. डी.पी. रोड व पीएस-४८७७३.०५ चौ.मी.07/02/2014रावत ब्रदर्स डेव्हलपर्स तर्फे भागीदार प्रशांत प्रदिप रावत
२४१वडगाव बु॥ स.नं.५७/६बगार्डन-११२२००.०० चौ.मी.07/02/2014प्रविण टी. रावत व त्रिवेणी रावत
२४२वडगाव बु॥ स.नं.५७/६बगार्डन-१११०००.०० चौ.मी.07/02/2014अजिंक्य ए केतकर
२४३बालेवाडी स.नं.२० व २११८ मी. व ३० मी. डी.पी. रोड९६१९.३० चौ.मी.12/02/2014बालेवाडी प्रॉपर्टीज एल.एल.पी.
२४४बाणेर स.नं.६३/१/२१२ मी. व २४ मी. डी.पी. रोड२९७.३६ चौ.मी.13/02/2014सुधीर तुकाराम पाटील
२४५बावधन खुर्द स.नं.२२/१ ते ४/१५, २२/१ ते ४/१६, २२/१ ते ४/२१, २२/१ ते ४/३३, १९/१२/क पार्टप्ले ग्राऊंड, अ‍ॅमेनिटी स्पेस८०७.७४ चौ.मी.10/02/2014कुणाल डेव्हलपर्स तर्फे भागीदार हेमेंद्र शाह
२४६वडगाव बु.॥ स.नं.११/६+७/१३० मी. डी.पी. रस्ता३७०.०० चौ.मी.17/02/2014विा अनिल ओक
२४७बाणेर स.ंन.१११/४/१+५ पैएसटी-१ व ३० मी. डी.पी. रस्ता३७००.०० चौ.मी.20/02/2014साई प्रिया प्रॉपर्टीज तर्फे वसुधा लॅण्डमार्क प्रा.लि. व इतर
२४८बाणेर स.ंन.२४/४अ१८ मी. व ३० मी. डी.पी. रोड, मंडई व शॉपिंग सेंटर-१९०२.०० चौ.मी.24/02/2014मे.ब्ल्यू कन्सर्टक्शन कंपनी प्रोप्रॉटर श्री.सचिन सुमतिलाल लोढा
२४९बालेवाडी स.नं.२३/७/२/११८ मी. डी.पी. रस्ता३५६.०० चौ.मी.26/02/2014राजेन नेमीचंद रायसो व अनिता राजेन रायसोनी
२५९बाणेर स.नं. ५१/२/३३० मी.डी.पी. रोड(पीजी-५)४२७.९६ चौ.मी.05/05/2014"१. संतोष वसंत यादव
२५०बाणेर स.नं. २६१/२/६३० मी. डी.पी. रस्ता३८०.३५ चौ.मी.03/03/2014नागेश गोपाल अहुजा
२५१धायरी स.नं.१२८/१/४ व स.नं.१३१/१अ/५३० मी. डी.पी. रस्ता९१०.३२ चौ.मी.06/03/2014मालती बाबुराव डांगे व इतर
२५२वारजे स.नं.८३ हि.नं.११२अ‍ॅमिनिटी स्पेस१६६२.३० चौ.मी.06/03/2014मे. एम्पायर डेव्हल्पर्स व बिल्डर्स पार्टनर श्री. सचिन गोविंद आपटे
२५३घोरपडी स.नं.४७/३अभाजी मार्केट१२५०.०० चौ.मी.14/03/2014प्राईम डेव्हल्पर्स
२५४बालेवाडी स.नं. २२/३/१४१८ मी. डी.पी. रस्ता२००.०० चौ.मी.18/03/2014श्रीमती उषा दयानंद बोरडे
२५५बावधान खुर्द स.नं. ४७/१५ व ४७/२६६० मी. डी.पी.रस्ता२०८२.१९ चौ.मी.29/03/2014शांता सिताराम देवकर
२५६बाणेर स.नं. १५०/२/२१८ मी. डी.पी. रस्ता१४१.७१ चौ.मी.02/04/2014मयुर माणिक दुधाणे व आतिष प्रभाकर देशमाने
२५७कात्रज स.नं. २२/१/२८डिस्पेन्सरी १८४०३.६६ चौ.मी.19/04/2014पोपट उर्फ वसंत काळे
२५८बाणेर स.नं. ५२/४/१/३८, ५२/४/१/३९प्ले-ग्राऊंड (पीजी-५)७००.०० चौ.मी.29/04/2014रूपाली आनंद गांधी
२६०बावधान खु. स.नं. ५२/४/ब/२१२ मी. सर्व्हिस रस्ता४६९.०५ चौ.मी.07/05/2014"१. संदिप चांदमल चंगेडीया
२६१वडगाव खु. स.नं. ५६/६जीपीपी-२१०००.०० चौ.मी.20/05/2014मे. ब्ल्यू कन्स्ट्रक्शन कंपनी तर्फे प्रो. सचिन लोढा आणि अमित भटेवरा
२६३कात्रज स.नं. २२/१एस.आर. अ‍ॅण्ड एच.आर.सी.२००.०० चौ.मी.16/05/2014दि गजराज कन्स्ट्रक्शन तर्फे पार्टनर राजेंद्र/अप्पा व्ही. बिबवे आणि इतर.
२६४कात्रज स.नं. ४३/९नाला गार्डन१६५.६८ चौ.मी.30/05/2014ए.अ‍ॅण्ड ए. असो. तर्फे भागीदार अविनाश ए. जाधव व अंकुश ए. जाधव
२६५कोंढवा बु. स.नं. ५/५/१/२/१ व ५/१९३० मी. डी.पी. रस्ता६०८.०० चौ.मी.30/05/2014सुनिल विठ्ठल चव्हाण, योगेश इंद्रभान बहिरट
२६६धानोरी स.नं. १५/१+१५/२अ‍ॅमिनिटि स्पेस९५१८.७९ चौ.मी.27/06/2014बी.यु.भंडारी प्रॉपर्टिज तर्फे श्री.राजेशे एम.भंडारी व अंनुज एन.भंडारी
२६७कोथरूड स.नं. ७९, हि.नं. ३/५व ३/६१५ मी. डी.पी. रस्ता५००.०० चौ.मी07/06/2014किर्तीवर्धन असोसिएट्‌स
२६८वडगाव खुर्द स.नं. ५८/५२४मी. डी.पी. रस्ता६७५.०० चौ.मी.30/06/2014मे. ब्ल्यू कन्स्ट्रक्शन कंपनी तर्फे प्रो. सचिन लोढा व इतर
२६९वडगाव खुर्द स.नं. ५६/६२४मी. डी.पी. रस्ता७७५.०० चौ.मी.30/06/2014मे. ब्ल्यू कन्स्ट्रक्शन कंपनी तर्फे प्रो. सचिन लोढा व इतर
२७०वडगाव खुर्द स.नं. ५७/४२४मी. डी.पी. रस्ता८५०.०० चौ.मी.02/07/2014मे. ब्ल्यू कन्स्ट्रक्शन कंपनी तर्फे प्रो. सचिन लोढा व इतर
२७१कोढवा स.नं.५६/३,१६/३/३२४मी. डी.पी. रस्ता ६० मी.डी.पी.रस्ता५००० चौ.मी14/07/2014मे.सरसन डेव्हलपर्स प्रा.लि. तर्फे जोव्हेरभाई सरसनवाला
२७२बानेर स.नं. १४१/१, १४१/२,१४१/४प्ले-ग्राऊंड व ९ मी. डी.पी.रस्ता३४०५.६८ चौ.मी16/07/2014श्री.शमाकांत जगन्नाथ वाणी
२७३कोंढवा स.नं.५६/२/१/३/५/७/१०+५६/१ अ/२१८ मी. डी.पी.रस्ता४७६.०३ चौ.मी.19/07/2014मे. ओसवाल कन्स्ट्रकशन तर्फे भागीदार प्रदिप हरिचंद ओसवाल
२७४बालेवाडी स.नं.१७/२/१ पैप्ले-ग्राऊंड पी.जी.-२ व ३० मी.डी.पी.रोड११५१.६६चौ.मी.19/07/2014मे. पार्क एक्सप्रेस जॉईन्ड व्हेंचर तर्फे १)शमाकांत जगन्नाथ वानी २) अरविंद प्रेमचंद जैन
२७५बालेवाडी स.नं.१७/२/५प्ले-ग्राऊंड (पी.जी.-२ )८२३.१९चौ.मी.19/07/2014मे. पार्क एक्सप्रेस जॉईन्ड व्हेंचर तर्फे १)शमाकांत जगन्नाथ वाणी २) अरविंद प्रेमचंद जैन
२७६बावधन खुर्द स.नं. ६६६०मी.रस्ता१५००चौ.मी.25/07/2014मे. जे.एम.केंजळे डेव्हलपर्स तर्फे १)मिलिंद प्रभाकर केंजळे २)धूेश दिलीप मेहता
२७७बालेवाडी स.नं.२४/१/२५३०मी. रस्ता३८९.४७ चौ.मी12/08/2014मे.वैकटेश्वर हौ. बानेर प्रोजेक्ट तर्फे पार्टनर १. नितीन भालचंद्र कुलकर्णी व वाय.डी.बासले
२७८बाणेर स.नं.५२/४/१/२६प्ले-ग्राऊंड (पी.जी.-५ )४५५चौ.मी07/08/2014राहुल तानाजी कलाटे
२७९लोहगाव स.नं.१९८/१, ११०( पै)डी.पी. रस्ता५५०.८७चौ.मी26/08/2014सेंट्रल पार्क स्मार्ट हॉटेल्स प्रा.लि. तर्फे डायरेक्टर श्री.अमर एच.मांजरेकर
२८०कोंढवा खु स.नं.५८/७/४१८ मी.डी.पी.रस्ता९०२.९५ चौ.मी.26/08/2014नारायण चांडक, राजेंद्र चांडक, महेश आसाराम चांडक
२८१हडपसर स.नं.५१अ/३प्ले-ग्राऊंड (पी.जी.-५ )१२ मी. रस्ता५३३.०० चौ.मी.07/08/2014मे. ब्ल्यू कन्स्ट्रक्शन कंपनी तर्फे प्रो. सचिन लोढा व इतर
२८२कोंढवा खु.स.नं.११/५अप्ले-ग्राऊंड (पी.जी.-५ )११०० चौ.मी.03/09/2014सतविंदर सिंग कारला भागीदार अंगद सिंग कारला
२८३हडपसर स.नं.३५/४/२शाळा४२० चौ.मी.03/09/2014विलास बी. काळे भागीदार अंकुश विजयकुमार मेहरा
२८४कात्रज स.नं.३२/३ब/८,३२/३ब/१०,३२/३ब/११९ मी. डी.पी. रोड४२३ चौ.मी17/09/2014निरंज नरेंद्र खिवंसरा , पुनित नरेंद्र खिवंसरा
२८५बाणेर स.नं.९६/१/१२४ मी. डी.पी.रोड व १८ मी. डी.पी.रोड२९९५.९ चौ.मी.05/09/2014सुर्या बिल्डकॉन तर्फे भागीदार श्याम रामराव टेकाळे
२८६धानोरी स.नं.५१ ,प्लॉ.नं.२४९+२५०२४ मी. डी.पी.रोड११४.९ चौ.मी03/09/2014संजय धनराज कटारिया १. रतनसिंग बेंन्स२. विा संजय कटारिया
२८७बाणेर स.नं.८२/२/१फायर बिगडे व पार्किग५७२ चौ.मी.04/09/2014क्षमा प्रकाश कोहोक
२८८बाणेर स.नं.१५३१८ मी. डी.पी.रोड२५३.१३ चौ.मी.17/09/2014अजित वसंत देशपाडे व रेखा अजित देशपाडे
२८९बाणेर स.नं.१४७/१प्रयमरी स्कुकल आरक्षण (पी-१३), (पी.एस.-१३)८०० चौ.मी.23/09/2014नितीन शिवराम लोंढे व इतर
२९०वडगाव खु. स.नं.४९/१अपी.-९-४/के४७०० चौ.मी.21/10/2014अश्विन उल्हास त्रिमल
२९१वानवडी स.नं.२७अ/८पार्क -२५११४०.३२ चौ.मी.21/10/2014सुनिल डांगमाळी
२९२कोढवा बु. स.नं.५६/१/१२/३६० मी. डी.पी.रोड४५० चौ.मी.17/11/2014नलिनी दास व स्मिता दास
२९३कोढवा बु. स.नं.२४/७क४२ मी. डी.पी.रोड८९३.५१चौ.मी.21/11/2014अ‍ॅलकॉन असोसिएट तर्फे भागीदार १. श्री. जगदिश प्रसाद अगरवाल२. श्रीमती जयश्री देवकरण भळगट ३. श्री. विकास गंगाधर बधे
२९४बाणेर स.नं. ५२/१/२प्ले ग्राऊड८९३.५१चौ.मी.21/11/2014नितीन शिवराम लोंढे व इतर
२९५कात्रज स.नं.४२(पै)१२ मी. डी.पी.रोड९२.७१चौ.मी.21/11/2014शंकर नवनाथ बगार, गोरक्ष नवनाथ बगार, हेंमत जावध, कल्पना हेंमत जाधव
२९६भांबुर्डा स.नं.४१६, फा.प्लॉट नं.६४/क (पै)४२ मी. डी.पी.रोड९०४चौ.मी.21/11/2014मे. रचना असोसिस्टच तर्फे भागीदार १. नितीन नारायण भगणे व इतर
२९७धनकवडी स.नं.३५+१२+१३/१९.०० मी. रस्ता२०५० चौ.मी15/12/2014पॅराडाईज रिअ‍ॅलिटी तर्फे भागीदार श्री. हरीष अरोरा श्री मन्सुर पुनावाला
२९८बालेवाडी स.नं. १७/५/३प्ले ग्राउंड३५०.३८ चौ.मी.03/12/2014शौर्य डेव्हलपर्स तर्फे अनुराग बंसल आणि देवेश भंडारी
२९९धानोरी स.नं. २१/१उान४००० चौ.मी.10/12/2014ब्रम्हा कॉर्प लि. तर्फे डायरेक्टर अजय रामकुमार अगरवाल
३००कोंढवा स.नं.५५/१बपार्किग व मंडई रोड५५००चौ.मी.30/12/2014गनराज डेव्हलपर्स तर्फे धोका
३०१कोंढवा खु. स.नं. ६५अ/२/२प्ले ग्राउंड४४००.०० चौ.मी.27/11/2014किशोर कानजी ठक्कर
३०२धायरी स.नं.१५०/५/४, १५०/५/५३०मी. डी.पी.रोड४५० चौ.मी.26/12/2014स.व्ही.स.प्रो.तर्फे प्रल्हाद जाधव
३०३बाणेर स.नं. १५०/२/७१८ मी. डी.पी.रोडडी.पी. रोड १८६, ८६७, पी.एस.-१३३,१३३13/12/2014श्री. गणेश करमळकर
३०४बाणेर स.नं.२१६/७, प्लॉट नं.९प्रायमरी स्कूल-१९३१४.१४ चौ.मी.20/01/2015सुहास रामचंद्र भट व दिपा सुहास भट
३०५बालेवाडी स.नं.२३/३/१११८ मी. डी.पी. रोड१६५.८ चौ.मी.23/01/2015मे. बोराटे कन्सट्रशन्स तर्फे श्री अनिल बोराटे व संतोष बोराटे
३०६खराडी स.नं. ४८/१अ/१/१६० मी. डी.पी. रोड४००० चौ.मी.28/01/2015श्री. देविंद्र खवले
३०७वारजे स.नं. ८६/५/४२४,१२ मी. डी.पी. रोड१००० चौ.मी.29/01/2015ब्ल्यु.कन्सट्रशन्य तफे प्रोप्रा. सचिन लोढा
३०८धायरी स.ंनं.२६/१२ब/३ग्राउंड (जी.-१३)९०० चौ.मी.03/02/2015श्री. चिन्मय गुलाब बेनकर
३०९खराडी स.नं.७५/२ (पै)एस.डब्ल्यु.-६२९०८ चौ.मी04/02/2015कोर्णाक रिअलिटी तर्फे श्री. मेहंद्र चंगपाल कारिया
३१०कात्रज स.नं.२९/१/४९एस आर. एच.आर.सी.-७४१७.५२ चौ.मी16/02/2015श्री. प्रेमचंद अग्रवाल
३११आंबेगाव बु. स.नं.४७/७ब/२ (पै)१८ मी. डी.पी. रोड२२२.९६ चौ.मी16/02/2015श्री. संभाजी पी. करांडे
३१२आंबेगाव बु. स.नं.४७/७ब/२ (पै)१८ मी. डी.पी. रोड२२२.९६ चौ.मी16/02/2015श्री. संभाजी पी. करांडे
३१३आंबेगाव बु. स.नं.४७/७ब/१ (पै)१८ मी. डी.पी. रोड१९४.४७ चौ.मी16/02/2015श्री. संभाजी पी. करांडे
३१४आंबेगाव बु. स.नं.४७/७ब/१ (पै)१८ मी. डी.पी. रोड१९४.४७ चौ.मी16/02/2015श्री. संभाजी पी. करांडे
३१५वडगाव खु.स.नं.६२/२ +६२/४अ‍ॅमिनिटी स्पेस डी/२०६९८.४० चौ.मी२४/२/२०१५श्री.धनेश सुरेश अजमेरा
३१६हडपसर स.नं.५२/६अ (पार्ट)१८ मी. व ६० मी.डी.पी. रोड२३७९.९५ चौे.मी.२७/२/२०१५श्री. राजेंद्र शिवाजीराव ढेरे व श्री. दिलीप शिवाजीराव ढेरे
३१७बाणेर स.नं.४८/२/१ (पार्ट)३०.०० मी.डी.पी. रोड७०० चौे.मी.03/10/2015संजय पृथ्वीराज बोथरा
३१८खराडी स.नं.६३/६५ व ६३/५३प्ले ग्राउंड ६११००० चो.मी३०/३/२०१५जय गणेश डेव्हलपर्स तर्फे भागीदार योगेश सोपान देवकर व पुजा योगेश देवकर
३१९हडपसर स.नं.३११, हि.नं.१८२४.०० मी.डी.पी. रोड४०२७.४७ चौ.मी.03/10/2015मे. गंधर्व प्रोपर्टीज्‌ तर्फे भागीदार संजय रामचंद्र रासकर
३२०बालेवाडी स.नं.१७/१/१/१,१७/१/२/१प्ले ग्राउंड २१०२७.१३चौ.मी. (११०५६)१३/३/२०१५मे. सुदीप डेव्हलपर्स तर्फे श्री. सुनिश कुमार के. चढレढा
३२१बाणेर स.नं.१३४/१(पार्ट)२४.० मी. डी.पी.रस्ता१२२५.६४ चौ.मी.27/03/2015श्री. रामहरि लक्ष्मण कळमकर व श्री. वासुदेव लक्ष्मण कळमकर
३२२बावधन खु. स.ंन. ५२/४/अ/ब/२१२.०० मी.डी.पी.रस्ता४११.०९ चौ.मी.27/03/2015श्री.सुरेंद्र सदाशिव शेळके
३२३हडपसर स.नं.४८जी-१८ ग्राउंड१६४६६ चौ.मी.17/03/2015मे न्यु फ्रंट होसिंग तर्फे भागीदार श्री. प्रविण जगन्नाथ धाडगे २. श्री. मुकूंद रघुनाथ देशपांडे ३. श्री. मुकेश जगप्रकाश ललवाणी
३२४आबेगाव बु. स.नं.३४/३/८/२पीजी-३२, ९ मी.डी.पी.रस्ता७०० चौे.मी.23/03/2015श्री. ईश्वरचंद लक्ष्मीनारायण मित्तल
३२५हडपसर स.नं.१६१/१९अ भोसले नगरप्रायमरी स्कुल -२२२१.२१चौे.मी.16/04/2015श्री. विपुल राजकुमार शहा
३२६हडपसर स.नं.१६१/१९अ भोसले नगरप्रायमरी स्कुल -२२५६.००चौे.मी.16/04/2015श्री. अश्विनी विपुल शहा
३२७धनकवडी स.नं.३५+१२+१३/१प्ले ग्राऊंड-३४ ९ मी. डी.पी. व १५ मी. डी.पी.रस्ता४९००चौे.मी.22/04/2015मे. अ‍ॅम्बियन्स डेव्हलपर्स व मे. अ‍ॅम्बियन्स लॅन्डमार्क तर्फे भागीदार राजेश हरिदास कनाबबार
३२८कर्वेनगर स.नं.१३३० मी. डी.पी.रस्ता१८५.८१चौे.मी.18/04/2015स्वप्निल दुधाणे व इतर
३२९वडगाव खु.स.नं.२५/१क/२पी-जी-२९८५०चौे.मी.20/04/2015हर्षद अशोक गांधी
३३०बाणेर स.नं.१११/६३० मी. डी.पी.रस्ता,एस.टी.-१६९११.०६चौे.मी.16/06/2015शुभांगी अमर मांजरेकर
३३१कोथरूड स.नं.८१/२/१३६ मी. डी.पी.रस्ता९६६.६३चौे.मी.18/06/2015सुर्या प्रॉपर्टीज तर्फे भागीदार १. संतोष विठठलदास कर्नावट२. योगेश मंगलसेन बहाल ३. संदीप रसिकलाल शहा
३३२खराडी स.नं.४६/२/११८ मी. डी.पी.रस्ता३७१.६०चौे.मी.18/06/2015मे. अजीत कन्स्ट्रक्शन तर्फे प्रोप्रा. अजीत गिरधारीलाल नहार
३३३बालेवाडी स.नं.३५ पैकी ,प्लॉट १५,११गार्डन जी-१२०९५.२०चौे.मी.20/06/2015श्री. संदिप रसिकलाल शाह व इतर
३३४कोंढवा बु. स.नं.४४ पैकी ४५पैकी, प्लॉट नं.१ व ३एचडीएच /पीएच आणि डी.पी.रोड१९,३५०चौे.मी.22/06/2015मे. जयराज डेव्हलपर्स युनिट नं.१९ आकृती जय डेव्हलपर्स तर्फे भागीदार श्री. मालव जयंत शहा
३३५कोंढवा बु. स.नं.४३/ब पैकी+४४+४५ पैकी, प्लॉट नं.४१८ मी. आणि २४ मी.२३,७६३चौे.मी.22/06/2015मे. जयराज डेव्हलपर्स युनिट नं.१९ आकृती जय डेव्हलपर्स तर्फे भागीदार श्री. मालव जयंत शहा
३३६बालेवाडी स.नं.३५(पै)गार्डन जी-१११४१.४ चौे.मी.18/06/2015श्री. अनिक रमेश शहा
३३७आंबेगाव बु. स.नं.५०/१ व ५०/५१२ मी.डी.पी.रस्ता व १८ मी.डी.पी.रस्ता व सी.आर १० आणि पी.के.५१९०० चौ.मी.07/07/2015श्री. सचिन सुमतीलाल लोढा व महेंद्र फकिरचंद साबद्रा
३३८बापोडी स.नं.१७अ/२रस्ता रूंदी करीता९९०.५० चौ.मी.26/06/2015मे.बंटी प्रापर्टीज युनिट नं.५ तर्फे भागीदार श्री. मोहन आर. आगरवाल
३३९वारजे स.नं.८६/५/११, ८६/५/१५ ते ८६/५/२०२४ मी. डी.पी.रोड पी एच -३११४०० चौ.मी.07/07/2015मे. ब्लू कन्सट्रक्शन तर्फे प्रो. प्रा .श्री.सचिन सुमतीलाल लोढा
३४०आंबेगाव बु. स.नं.५०/६पी के. ५अे३५० चौ.मी.07/07/2015श्री. सचिन सुमतीलाल लोढा व महेंद्र फकिरचंद साबद्रा
३४१आंबेगाव बु. स.नं.५०/७१२ मी. डी.पी.रोड , पी के ५१७०० चौ.मी.07/07/2015श्री. सचिन सुमतीलाल लोढा व महेंद्र फकिरचंद साबद्रा
३४२धानोरी स.नं ५ हिस्सा पै २२+२३+२४अेरस्तारुंदी२९५०.५०९ चौ.मी.26/06/2015मे.बंटी प्रापर्टीज युनिट नं.५ तर्फे भागीदार श्री. मोहन रामकरणदास आगरवाल
३४३धानोरी स.नं १५/१+१५/२१८ मी.डी.पी.रस्ता५८०६.१९ चौ.मी03/07/2015बी.यु.भंडारी प्रॉपर्टिज तर्फे १)श्री.राजनीश मानिकलाल भंडारी २) श्री.अनूज मानिकलाल भंडारी
३४४कळस स.नं १२४/१/१/१/१अ‍ॅमेनिटी स्पेस१२१०.३७ चौ.मी26/06/2015१) श्री. महेंद्र रामकरणदास आगरवाल २)श्री. रविंद्र मुरारीलाल गोयल
३४५वडगाव बु स.नं ७४/५पार्क (पी के-२)१५५.४२ चौ.मी29/07/2015१) श्री. नितीन सुधाकर पंचवाघ
३४६वडगाव बु स.नं १२/१/३/१,१२/१/२/२अ‍ॅमेनिटी स्पेस७४२.३५ चौ.मी01/08/2015झाला आणि कोद्रे असो . तर्फे पार्टनर श्री. कमलेश बी झाला
३४७वडगाव खुर्द स.नं ५२/१प्ले-ग्रांउड +२४ मी.डी.पी.रस्ता५६०० चौ.मी01/08/2015श्री. अशोक बोरा
३४८वडगाव खुर्द स.नं ५२/२,५२/३प्ले-ग्रांउड +२४ मी.डी.पी.रस्ता६००० चौ.मी01/08/2015सौ. जयश्री अशोक बोरा
३४९खराडी स.नं ५७/१ , ५७/१०पी.जी-५१,एसटी-४, डी.पी.रस्ता +२४ मी.डी.पी.रस्ता ,३० मी.डी.पी.रस्ता३०१९१.२१ चौ.मी03/08/2015श्री. गौतम नितनवरे व इतर तर्फे कुमुधा सिध्दार्थ शहा
३५०हडपसर स.नं १६१/१९अप्रायमरी स्कुल -२२६२.८३ चौ.मी07/08/2015सौ. सुजाता प्रकाश कालेकर
३५१बाणेर स.नं ९०/२/१ब/१६१२ मी.डी.पी. रस्ता४०१.५० चौ.मी07/08/2015सौ. भारती संदीप जाधव
३५२वारजे स.नं २४/४प्ले-ग्रांउड (पी.जी.-१५ ) +२४ मी.डी.पी.रोड६००.०६ चौ.मी+८०९९.९४ चौ.मी12/08/2015श्री. रामचंद्र ब्रिजलाल कुंकुलोळ
३५३बाणेर स.नं २०४/४ पै१२ मी.डी.पी. रस्ता,CITY LIBRARY५०० चौ.मी12/08/2015श्री. अमर हरिषचंद्र मांजरेकर
३५४कात्रज स.नं २२/१/५४१८ मी.डी.पी. रस्ता एस. व एच.आर.सी.-७४४६.८९चौ.मी14/08/2015श्री. विकस मधुकर ढेरे व इतर
३५५वारजे स.नं ९/३/१एल आर टी-१, लाईट रेल ट्राझिट-११४.५०चौ.मी24/08/2015श्री. राहुल हेमचंद्र मासूळकर
३५६बाणेर स.नं १७६पार्ट१८.०० मी. ,३०.०० मी. डी.पी रोड८७७.८६ चौ.मी27/08/2015मे. स्पेस बिल्डर्स अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्स तर्फे भागीदार श्री. दिलिप लालचंद मताई
३५७कोंढवा खु स.नं ९/२८२०.०० मी. डी.पी रस्ता४०० चौ.मी08/09/2015निलेश एन अगरवाल
३५८बाणेर स.नं १११/२/१पै,१११/२/१/१+२+३+४+५+६+७+८,१११/२/१/१०एस टी-१५१००.००चौ.मी24/09/2015मे. हरिप्रिया प्रोपर्टिज भा. क्रिए. एलएलपी भा. उमेश कोठावदे व इतर
३५९बाणेर , स.नं १८/१ व १८/२२४ मी. डी.पी रस्ता७२८.५७ चौ.मी05/10/2015श्री. जे. प्रकाश चौधरी
३६०बालेवाडी स.नं १७/२/१पी जी-२१०७९.२४३ चौ.मी05/10/2015१.श्री. वैभव मदन चोरडिया २. श्री. अमित सुगनचंद संचेती
३६१हडपसर, स.नं ९५ प्लॉट नं. ८७ व १०४एम.पी.-३३५७७७५.८० चौ.मी05/10/2015मे. बेलवेदर प्रा.कंपनी तर्फे श्री. शशी मेनन
३६२एरंडवणा, सि.स.नं ३५६, प्लॉट नं. ४५एच.सी.एम.टी.आर, २४ मी. रस्ता६१३.०० चौ.मी09/10/2015श्री. दिपक माधवराव मानकर व सौ. वंसुधा दिपक मानकर
३६३बाणेर, स.नं १४१/३, १४२/१+२, १४३/१+३+४+५पी जी-७, १८.००मी. डी.पी. रस्ता२१९६.८२ चौ.मी08/10/2015ज्युपिटर लाईफ लाईन हॉस्पीटल प्रा.लि तर्फे भागीदार श्री. अजय प्रताप ठक्कर
३६४कर्वेनगर हिंगणे बु, स.नं ३/३ब/१३०.०० मी. डी.पी रोड६६९.१४४ चौ.मी13/10/2015मेट्रो डेव्हलपर्स तर्फे भागीदार श्री.सचिन सुमतीलाल लोढा
३६५बाणेर स.नं १४७/४, १४७/६प्रायमरी स्कुल(पी.एस-१३)५८० चौ.मी17/10/2015श्री. नितीन शिवराम लोंढे व श्री. संदीप पी. रायसोनी व मनिषा संदीप रायसोनी
३६६वडगाव खु स.नं ५७/१,२,३२४ मी.डी.पी.आणि जी.पी.पी-२११५८.९८ चौ.मी23/10/2015मे. आसमान रियलटर्स तर्फे भागीदार श्री. अनिक रमेश शहा
३६७वडगाव खु स.नं ५६/५२४ मी.डी.पी. आणि जी.पी.पी-२१३१६ चौ.मी23/10/2015मे. आसमान रियलटर्स तर्फे भागीदार श्री. अनिक रमेश शहा
३६८खराडी स.नं ३/४१८ मी.डी.पी. रस्ता५३०४ चौ.फुट07/11/2015श्री. सुनिल विठ्‌ठल चव्हाण
३६९कोंढवा खु स.नं २१/३६० फुट रस्ता५०३९.६७ चौ.मी.18/07/2002मे. स्टीलवॉल कन्सट्रकशन लि.
३७०कात्रज स.नं ३०/४/२प्रायमरी स्कुल, (पी.एस-६०)१३१९.३७ चौ.मी.30/11/2015मे. पार्श्व कन्सट्रक्शन्स तर्फे भागीदार श्री. विजय रीखबचंद जैन व इतर
३७१वडगाव खु स.नं २६/४+३१/२+३१/३/१३० मी.डी.पी. रस्ता२०६चौ.मी.03/12/2015श्री. वसंत ज्ञानोबा कोद्रे व नंदिनी कोद्रे तर्फे कु.मु.धा झाला कोद्रे असो तर्फे भागीदार श्री. कमलेश झाला
३७२कोथरुड स.नं १३५/१३+१४बी, स.नं. १३४/११,१३४/ ९+ १०बी +७बी+८बीगार्डन+ पोलिस स्टेशन७०६३.८२ चौ.मी.14/12/2015श्री. राजेंद्र रा. वझे सौ. कल्याणी रा. वझे
३७३आंबेगाव बु , स.नं २८ हि.नं. १८१२ मी.डी.पी. रस्ता२६२.५चौ.मी.14/12/2015सौ. पुष्पा बापु भणगे श्री.बापु गुलाब भणगे
३७४कात्रज, स.नं २०/३/२+४/१+४/२+५पी.जी-३७५७६३.९७चौ.मी.19/12/2015श्री.सुनिल चांदमल दुगड
३७५वारजे, स.नं ८६/५/१२२४.मी.डी.पी. रस्ता व प्रायमरी स्कुल -३१६०० चौ.मी.19/12/2015सौ. विभावरी प्रकाश कोटस्थाने
३७६बाणेर , स.नं ५२/४/१/२०पी.जी-५३३२ चौ.मी.23/12/2015श्री. जयंत विनायक सदावर्ते
३७७कोथरुड , स.नं ७८/२/३/६/७/९/११ व १८ब, प्लॉट नं. १३४१२ मी. सर्व्हिस रस्ता२४२ चौ.मी.23/12/2015श्री. गजानन रामचंद्र सस्ते व श्री. संकेत संजय म्हसकर
३७८सदाशिव पेठ , स.नं १३३१रोड वायडिंग१४४.५४ चौ.मी.28/12/2015श्री. विजय भालचंद्र जोशी
३७९पर्वती, स.नं १३२/अ, फा प्लॉट ५२८/१९३६ मी. डी.पी.रस्ता३४३.९८चौ.मी.30/12/2015आकार कन्स्ट्रकशन्स तर्फे श्री.दिपक दिवाकर साठे
३८०पर्वती, स.नं १३२/अ, फा प्लॉट ५२८/१९३६ मी. डी.पी.रस्ता२२२.५० चौ.मी.30/12/2015नमन प्रॉपर्टीज तर्फे श्री.सुशिल दत्तात्रय साठे
३८१कोढंवा बु, स.नं ४१ हिस्सा नं. २/६४० मी. डी.पी.रस्ता८००चौ.मी.01/01/2016मे. डी.एन.के डेव्हलपर्स तर्फे भागीदार श्री.सुनिल चांदमल दुगड
३८२धानोरी, स.नं १७/१सी२४मी. व ६० मी. डी.पी.रस्ता१३७३.७७चौ.मी.31/12/2015मे. ए.पी.सी. प्रॉपर्टी तर्फे भागीदार श्री.आकाश प्रकाश चोरडिया
३८३कात्रज, स.नं २९/१/१/१९ व २९/१/१/२६१२मी.सर्व्हिस रस्ता व ६० मी. डी.पी.रस्ता३९१.९०चौ.मी.05/01/2016मे. स्वस्तिक प्रमोटर्स अ‍ॅण्ड बिल्डर्स तर्फे भागीदार श्री. रज्जाक अहंमद मुलानी
३८४वडगाव खु स.नं. ५७/१,२,३२४ डि.पी. व जी.पी.पी -२११५९.०० चौ.मी.10/23/2015मे. आसमान रियलटर्स तर्फे भागीदार श्री. अनिक रमेश शहा
३८५वडगाव खु स.नं. ५६/५२४ मी. रस्ता१३१६.०० चौ.मी10/23/2015मे. आसमान रियलटर्स तर्फे भागीदार श्री. अनिक रमेश शहा
३८६बाणेर स.नं. १४७/४ व १४७/६प्रायमरी स्कुल५८०.०० चौ.मी.10/17/2015????? ?????? ?????????? ??.??????? ????? ??.???????
३८७खराडी स.नं. ३/४ पै१८ मी. डि.पी रस्ता५३०४.०० चौ.मी.11/7/2015सुनिल विठठल चव्हाण
३८८कात्रज स.नं.३०/४/२प्रायमरी स्कुल झड -१६१३१९.०० चौ.मी.11/30/2015पॅराडाईज रिअ‍ॅलिटी तर्फे भागीदार श्री. हरीष अरोरा श्री मन्सुर पुनावाला
३८९वडगाव खु स.नं.२६/४+३१/२+३१/३/१३० मी.डि.पी रस्ता२०६ चौ.मी12/3/2015वसंत ज्ञानोबा कोद्रे व नंदिनी वसंत कोद्रे
३९०कोथरूड स.नं. १३५/१३+१४ व १३४/११, १३४/९+१०ब+७ब+८बपी.के-११, पोलीस स्टेशन-४७०६३.८२ चौ.मी.१४/१५/२०१५राजेंद्र आर वझे व कल्याणी राजेंद्र वझे
३९१आंबेगाव बु स.नं. २८/१८१२ मी. रस्ता२६२.५० चौ.मी.12/14/2015पुष्पा बापू भणगे व बापू गुलाब भणगे
३९२कात्रज स.नं. २०/३+२+४/१, ४/२+५प्ले गा्रऊंड पी.जी-३७५७६३.९७12/19/2015सुनील चांदमल दुगड
३९३वारजे स.नं.८६/५/१२डि.पी रोड, प्रायमरी स्कुल पी.एस-३१६००.०० चौ.मी.12/19/2015सौ. विभावरी प्रकाश कोटस्थाने
३९४बाणेर स.नं. ५२/४/१/२०प्ले गा्रऊंड पी.जी-५३३२.०० चौ.मी12/23/2015जयंत विनायक सदावर्ते
३९५कोथरूड स.नं.७८/२/३/६/७/९/११ व १८ब प्लॉ.नं.१३४१२ मी. सर्व्हिस रस्ता२००.२६ चौ.मी12/23/2015गजानन रा सस्ते व संकेत सं. म्हसकर
३९६सदाशिव पेठ , स.नं १३३१रोड वायडिंग१४४.५४ चौ.मी.12/28/2015विजय भालचंद्र जोशी व इतर
३९७पर्वती, स.नं १३२/अ, फा प्लॉट ५२८/३०डि.पी. रस्ता२२२.५० चौ.मी.12/30/2015नमन प्रॉपर्टीज तर्फे श्री.सुशिल दत्तात्रय साठे
३९८पर्वती, स.नं १३२/अ, फा प्लॉट ५२८/१९डि.पी. रस्ता३४३.९८ चौ.मी12/30/2015आकार कन्सट्रक्शन तर्फे श्री.दिपक दिवाकर साठे
३९९कोंढवा स.नं.४१/२/६डि.पी. रस्ता८००.०० चौ.मी1/1/2016मे.डी.एन के. डेव्ह. तर्फे भा. सुनील चां. दुगड व इतर
४००धानोरी स.नं. १७/१कडि.पी. रस्ता१३७३.७७ चौ.मी12/13/2015मे.ए.पी.सी प्रॉपर्टीज तर्फे भा. आकाश प्रकाश चोरडिया
४०१कात्रज स.नं. २९/१/१/१९, १९/१/१/२०१६१२ मी.सव्हिस रोड, ६० मी. रस्ता४००.०० चौ.मी.1/5/2016मे. स्वस्तिक प्रामो. बिल्ड. तर्फे भा. रज्जाक अहमद मुलाणी
४०२खराडी स.नं.७५/३एम.पी.-१३५१००.०० चौ.मी1/11/2016श्री. सुनिल शाम मिरपुरी
४०३बाणेर स.नं. ४८/३/४ ते ४८/३/११जी.पी.पी.-१, डि.पी.रोड१२६०.०० चौ.मी1/11/2016कुणाल डेव्ह तफ र्े भा. हेमंद्र डी. शहाव रमेश जी शहा
४०४बालेवाडी स.नं.१०९/२अ‍ॅमेनिटी स्पेस१११८२.३१ चौ.मी1/15/2016मे. बाजेवाडी प्रो. एल.एल.पी तफ र्े श्री. प्रदिप बांठीया
४०५कोंढवा खु स.नं.४८/१ब/८/११२ मी.सव्हिस रोड, ६० मी. रस्ता५००.०० चौ.मी1/27/2016मे.स्वस्तिक प्रामो. बिल्ड. तर्फे भा. रज्जाक अहमद मुलाणी
४०६कात्रज स.नं.८२/३/१अडि.पी. रोड२४००.०० चौ.मी1/27/2016जय गणेश इंटरप्रायजेस तर्फे भा. अभिजीत कदम व महेश वाबळे
४०७वडगाव बु स.नं. ५७/६बगार्डन जी-१११४००.०० चौ.मी.2/4/2016मे. अ‍ॅव्हेनिऑन प्रा.तर्फे संदीप शंकराव सातव व योगेश इंद्रभान बहिरट
४०८कोथरूड स.नं. ११२/६/ई+५क३० फूट रस्ता११८७.०० चौ.मी2/16/2016श्री. बाबासाहेब फक्क्डराव बांगर
४०९खराडी स.नं.५८/२+१अ/१अ/२डि.पी.रोड५३७.०० चौ.मी2/22/2016मे. शुभ रिऑलिटी तर्फे भा. श्री. मनोज विरेंद्र गुप्ता
४१०आंबेगाव बु॥ स.नं. ३४/३/३/२डि.पी. रोड, प्ले ग्राऊंड पी.जी-३२५००.०० चौ. मी2/22/2016पवन श्यामसुंदरजीमंत्री आणि इतर ३
४११हडपसर स.नं.४८ प्लॉ. नं.४१२ मी. आणि १८ मी८४८३.४२ चौ. मी3/1/2016मे. न्यू फ्रंट हौ. तर्फे भा. प्रवीण ज. घाडगे व इतर
४१२हडपसर स.नं.४८ प्लॉ. नं.२गार्डन जी-१८१६१३० चौ.मी.3/1/2016मे. न्यू फ्रंट हौ. तर्फे भा. प्रवीण ज. घाडगे व इतर
४१३शिवाजीनगर स.नं.४/२, ४/३, ४/४व ४/५ फा. प्लॉ. नं. ६४अ/१, ६४ब/२४२ मी. डि.पी. रोड३६८४.६२ चौ.मी.3/5/2016श्री. जहांगीर गिरजी
४१४हडपसरस स.नं.२९/१/५प्रायमरी स्कुल झड -७४३५००.०० चौ.मी3/19/2016श्री. तुपे दिलीप बाबुराव
४१५कात्रज स.नं.४२(पै)१२ मी.डि.पी रस्ता९२.७१ चौ.मी4/11/2016हेमंत सिताराम जाधव व इतर ३
४१६कर्वेनगर स.नं.४८ हि.नं. १,३ ते ९ आणि ११ ते १५डि.पी. रस्ता२०८१.८२ चौ.मी4/16/2016दत्तात्रय केशवसावरकर आणि इतर ३
४१७कर्वेनगर,४/१०,सि.स.नं.६७७ पैकी30 M ,DP ROAD410.8128/04/2016मे.प्रथमेश CONST. तर्फे भा.शिरीष गंगाधर रिसवडकर
४१८आबेगांव बु,स.नं.२८/९/५ पैPS-57614.2609/05/2016जगन्नाथ सुखदेव शेवत्रे
४१९बाणेर -स.नं.६९/२/१८PLAY GROUND(PG-6)255.3526/05/2016अनिल प्रभाकर पाठक
४२०बालेवाडी- स.नं.२४/१/१०30M ,DP ROAD200.0030/05/2016किशोर गोविंद कान्हेरे
४२०बालेवाडी- स.नं.२४/१/१०30M ,DP ROAD200.0030/05/2016किशोर गोविंद कान्हेरे
४२१लोहगाव -,२३४ अ(पैकी)24 M HCMTR ROAD129.7625/05/2016मनोज जगदीश अगरवाल
४२२बाणेर -स.नं.६९/२/८PLAY GROUND(PG-6)235.1907/06/2016अनिश रुईकर व जयदीप सिंग बेदी
४२३वारजे ,स.नं.18/3D+3A/2/4/224 M ,DP ROAD705.597/06/2016Rohit Labade and Charusheela labade
४२४आबेगांव बु,स.नं.५०/१ व ५०/६12 M & 18 M DP ROAD,PARK(PK-5A),CR-101600.0030/06/2016भूषण माणिकलाल शहा
४२५हडपसर,स.नं.९४/२ फा.प्लॉट.नं.८८MP/33+24M.DP.ROAD41795.0022/06/2016फायर पॉवर मार्के. (I)प्रा.लि.तर्फे राजेंद्र एस.घाडगे
४२६धानोरी,स.नं.१७/१क/४,१७/१क/१०,१७/१क/१७60 M.DP.ROAD1305.0001/07/2016मे.शिव ENTERPRISES तर्फे भा.शिव सु. गुप्ता व इतर २
४२७खराडी,स.नं.६१/१/१/२18 M.DP.ROAD743.0002/07/2016माइंड स्पेस शेल्टर एल एल पी
४२८आबेगांव खुर्द,स.नं.५/१३12.00 M ,D.P.ROAD198.0004/07/2016श्री.गजानन ज. मरळ व इतर २
४२९धायरी,स.नं.१५०/१ व १५०/३30M D.P.ROAD300.0004/07/2016अश्विनी सुनिल चव्हाण
४३०बावधन (खुर्द),स.नं.२४/१ ते २४/८12 M ,PRIMARY SCHOOL(PS-19),DP ROAD6459.8829/06/2016कुमार गेरा आणि रोहित गेरा
४३१बावधन (खुर्द),स.नं.४६60 M DP.ROAD,AMENITY SPACE 13298.4413/07/2016मार्व्हल ओमेगा बिल्डर्स प्रा.ली.तर्फे संचालक विश्वजीत सु.झंवर
४३२बाणेर -स.नं.९०/५/१/८12 M. DP. ROAD500.0014/07/2016अनिल किसनलाल मर्दा
४३३पर्वती -स.नं.१३४ फा.प्लॉट नं.२ब दांडेकर पुलHCMTR,24 M DP ROAD799.1409/08/2016नाईकनवरे डेव्हलपर्स प्रा.लि. तर्फे संचालक हेमंत दत्ताजी नाईकनवरे
४३४बालेवाडी-स.नं.३१/५/१ व ३१/५/९ 18 M DP ROAD & कलम २०५ अन्वये १२ मी. डीपी रोड314.9504/08/2016घनश्याम छ. किर्वे, संतोष वि.राऊत, संगीता भि.भुजबळ
४३५बाणेर -स.नं.५२/४/१/१७30 M.DP.ROAD & P.G.-5605.0018/08/2016सुधीर तुकाराम पाटील
४३६कोंढवा (बु),स.नं.६५/२/६/१,६५ब/२/६/२18 M DP ROAD,PLAY GROUND(PG-38),PS-69999.9030/08/2016(१)सरोज एम.टील्लु (२)मोहन एम.टील्लु (३)मकरंद एम.टील्लु
437हडपसर,८१/१अ ,30 M.DP.ROAD3711.6131/08/2016भुजबळ ब्रदर्स construction कंपनी तर्फे सुरज र.भुजबळ व रणजीत ज.भुजबळ
438कोंढवा (बु),५६/१/६- ,12 M.SERVICE ROAD ,60 M.DP.ROAD500.0008/09/2016संजय परशुराम कुटे
439हिगंणे (खुर्द),१/१+१/३/२+१/३/३+१/४+९/१ ते ९/३+९/४/१ ते ९/४/४ ,MATERNITY HOME (MH-13)1566.8001/09/2016गौरीशंकर सहकारी गृहरचना संस्था मर्या.तर्फे कुमुधा. सुविधा कॉर्प.तर्फे भा.नितीन कृ.देशपांडे
440हडपसर,56(PART) ,18.00 M D.P.ROAD,AMENITY SPACE4992.1714/09/2016M/S.RATAN HOUSING DEVELOPMENT LTD.THRO.MR.ASHOK OMPRAKASH JAIN.
441खराडी,७५/४- ,SW-6(सिवेज वेस्टेज प्लान्ट-६)622.5013/10/2016आकाश प्रकाश चोरडिया
442ेकर्वेनगर हिंगणे,C.S.No.687, S.No.2 Hisaa No.3B+4A+4B/1 ,30 Mtrs.wide D.P.Road.1332.5125/10/2016Balwant Ganpat Barate Through P.A.H.M/s.A.J.Associates Through Mr.Vijay Niranjan Joshi.
443आबेगांव बु,४७ ,हिस्सा नं.७ब/२ (पैकी)- ,18 M D.P ROAD223.0029/08/2016मदन संगमेश्वर हिरेमठ
444कोंढवा (खु),५३/१/७ ,18 M. DP ROAD355.8804/10/2016राजेंद्र सिताराम गोयल
445बावधन (खुर्द),20/4/5- ,36 M D.P. ROAD AND 12 M SERVICE ROAD1094.8321/10/2016Sanjay N Dharamshi
446कोथरूड,सीस नं.१३२६ पै.,सर्वे नं.८६/१ब/२अ/१/२30 M ,D.P ROAD210.4527/10/2016वामन श्रीधर पटवर्धन
447ेकर्वेनगर हिंगणे,C.S.No.687, S.No.2 Hisaa No.3B+4A+4B/1 ,30 Mtrs.wide D.P.Road.1332.5125/10/2016Balwant Ganpat Barate Through P.A.H.M/s.A.J.Associates Through Mr.Vijay Niranjan Joshi.
448वडगांव बु,३७/१ ,२४ M. DP ROAD 2096.4826/10/2016शिवराम डेवलपर्स भागीदारी संस्था तर्फे दिलीप मदनलाल भुतडा
449कोंढवा (बु),3/४ पार्ट ,30 M.D.P.Road.1367.752/11/2016बन्सीलाल रामनाथ अगरवाल चॅरीटेबल ट्रस्ट तर्फे चीफ ट्रस्टी श्री. राजकुमार ब.अगरवाल
450आबेगांव बु,२६/३/३/१- ,१८ मी. डीपी रोड265.5902/11/2016राजेंद्र सीताराम गोयल
451बालेवाडी-,23/6A (Part) and 23/6B (Part) ,18.00 M DP Road 400.0005/11/2016Poonam Chandrakant Gaikwad
452कर्वेनगर,13/1/1, CTS NO: 501 ,36 M. DP ROAD139.3515/11/2016SAMEER DEVRAM DUDHANE
453कर्वेनगर,13/1/1, CTS NO 500 ,36 M. DP ROAD 277.5215/11/2016SAMEER DEVRAM DUDHANE
454कर्वेनगर,4/8, CTS NO:672 ,36 M. DP ROAD426.0315/11/2016SUCHETA VINAYAK GODBALE through PAH SAMEER DEVRAM DUDHANE
455कर्वेनगर, 4/9, CTS NO :672,673 ,36 M. DP ROAD 351.1715/11/2016shubhda atul ketkar AND OTHER 4 through PAH sameer devram dudhane
456कोंढवा (बु),५६/१४/१/१/१+१/२+२,५६/१४/१/१PMT-6914.4715/11/2016मे.मेट्रो PROP. तर्फे भा.मनोज वि.आगरवाल
456बाणेर -,१७/४ ,१८ मी. आणि २४ मी. डी.पी.रोड3675.8916/11/2016शिवप्रसाद जोहरी .
457वडगांव खुर्द,3३ हि.क्र.१/१/२ ,३६ मी. व ३० मी.डीपी रोड1000.0024/11/2016श्री.डी.डी.रामदासी.भा. तेजस पूजा associates
458लोहगाव -,212 ,E.W.S. AND 20 M. DP ROAD1000.0029/11/2016M/S MK.INFRA THROUGH OF ITS PARTNER MR.HEERO NOTANDAS MOTWANI
460खराडी,30/1 ,Garden(G-25)26316.2729/11/2016Raja Bahadur International Ltd.Through MD Shri.Shridhar N.Pittie
461आबेगांव बु,२८/२०/१अ- ,१८ मी. डीपी रोड300.0030/11/2016सुरेश बाबा वासवंड
462कोंढवा (बु),23/4/1- ,PS-72,18 M. DP ROAD3324.002/12/2016M/s.Shri.Venkatesh Creators & developers through partner Aditya Girish Gadiya
463कर्वेनगर,१/१२ब,सी.टी.एस.नं.६९४ ,शॉपिंग सेंटर ,२० मी.डीपी रोड,UNBUILTABLE AREA789.6703/12/2016मे.तेजस इस्टेट developers प्रा.लि.तर्फे संचालक दत्तात्रय दा.रामदासी
464बावधन (खुर्द),19/6/7,19/6/8 ,PG-12,15 M.DP ROAD,12 M. SERVICE ROAD93000.008/12/2016M/S.Yash Properties through partners (1)Mr.Atul Mansuklal luukad (2)Mr.Rakesh Sharma
465कर्वेनगर,11/2 Part (C.T.S. No. 547 Part, 551 Part And 552 Part) ,30.00 Mtr. D. P. Road1800.009/12/2016(1)Mr. Vishwanath Vilas Bagate 2)G2 Realties Through its Partner Mr. Sachin Sumatilal Lodha
466धायरी,132/1/1A90M.HIGHWAY, 30M.,18M.& 12M.DP ROAD2120.6717/12/2016MR.RAMESH NANDLAL GUNANI
467कर्वेनगर,10 ,Hissa No.2/1,C.T.S.NO.553 ,30 M. DP road,UNBUILTABLE216.2817/12/2016yugal constructions through its proprietor Mukesh C.Karwa
468वडगांव बु,११/२ ,३० मी.डीपी रोड414.2819/12/2016अमेय बिल्डर्स तर्फे भा.(१)सौ.मनीषा केदार फाटक (२)सौ.सुनिता उत्तमकुमार पवार (३)दिपक भिमराव पाटील
469कोंढवा (बु),17/1/1/6 ,24 M Wide D.P. Road Widening327.9826/12/2016Mr.Rahul P Kondhalkar(PAH) (1)Lt.Col.Achut K Divekar (2)Mrs.Urmila A Divekar
470शुक्रवार पेठ -, CTS No - 263 ( Part ) ,D.P Road60.4929/12/2016Mrs.Nilashree Ulhas Khatpe and Mrs.Bhagyashri Sahebrao Kale
471बाणेर -,147/10 ,18 M. DP ROAD450.0029/12/2016M/s.G M Shetty Educational Trust through Trustees (1)Shri.Uday G.Shetty(2)Shri.Vinay G.Shetty
472कर्वेनगर,14/1A/1/3/1,C.T.S.NO.499(PT) ,PLAY GROUND (SANCTION DP PG-1)(PROPOSED DP PG-32)515.7929/12/2016शिवलाल नामदेवराव भोसले
473कोंढवा (खु),25/5A Plot No 66 ,Amenity Space3308.8531/12/2016M/s.ASHAPURA DEVELOPERS Through its Partner 1) Mr.Vasant Ramji Chandan and other 3
474कोंढवा (बु),५६/१८+१८/१+१८/२+१८/३,प्लॉट नं.२ ,24 M. DP ROAD1691.644/1/2017मे.मेट्रो properties तर्फे पार्टनर मनोज विजयकुमार आगरवाल
475हडपसर,55 HISSA NO. 1,2,3- ,PLAYGROUND - P.G. 50 ,18.0M D.P ROAD1995.434/1/2017M/S KUMAR COMPANY THROUGH DIRECTOR SHRI KEWALKUMAR KESRIMAL JAIN
476कोंढवा (बु),४४/२अ/२+४४/२अ/३+४४/२/३/१(पै)+४४/२अ/१(पै)+४४/२/३/१/६+४४/२अ/६+४४/२अ/७+४४/२/३/४+४४/२/१/३अ२४ मी.डीपी रोड,अॅमेनीटी स्पेस3723.2018/1/2017व्यंकटेश associates तर्फे भा.अनिल गोपाल गांधी व इतर
477वडगांव बु,11/६+७/१(पै.) ,30 M.D.P.Road.300.0021/1/2017श्रीनिवास नीलकंठ लोंढे आणि चंद्रशेखर हरि खरे
478 कात्रज ,53/1 ,60 M WIDE D.P.ROAD AND UNBUILTABLE1900.0024/1/2017MR RAJENDRA RAMDAS VALUNJ & MR ULHAS RAMDAS VALUNJ
479बालेवाडी-,३२/२ ,30 M.D.P.Road.500.0024/1/2017Mr. Kapil Ulhas Trimal
480बाणेर -,34/2(PART) ,18 M. & 24 M. DP ROAD & BUS BAY2535.8024/1/2017Dilip N. Bafna AND OTHERS 6
481हडपसर,४८ प्लॉट नं.३ पैकी ,M & SC-165132.8224/1/2017New Front Housing Through its Partners Mr. Pravin Jagnnath Ghadge and others
482कर्वेनगर,4/3/4/1, CTS NO 674 ,36 METER DP ROAD760.0024/1/2017SAMEER DEVRAM DUDHANE
483बाणेर -,33/2/73 ,24 M. DP Road256.9224/01/2017Vivan Associates Through partner Mr.Niraj Sanklecha Mr.Bharat Shah & Mrs.Meena Shah
484घोरपडी -,66B/1A Part, Ghorpadi, Pune9 Mtr DP Road55.7424/01/2017Deepesh Jayaprakash Bhurat Kaehaya Sonraj Bhurat
485बोपोडी -,२०१२(पै.),सर्वे नं.६४ ब (पै.)पी.जी-५१ आणि सी.पी.जी.2270.4725/1/2017श्री.दीपक माधवराव मानकर
486धानोरी,१७/ १क60 MTR D P ROAD734.0027/1/2017Pankaj Prabhakar Patole
487 कात्रज ,55/1/1B (OLD S.NO. 144/1/1B) ,PARKING (P-24) AND 60.00MTR. D. P. ROAD4700.0027/01/20171. S-SQUARE DEVELOPERS THROUGH ITS PARTNERS a) S.V. KARNAWAT, S.R.SHAH ,2.M/S BLUE CONSTRUCTION PROP.SACHIN S. LODHA
488औंध -,144/1 ,24 M D.P. Road1000.0027/01/2017Nandkumar Jethmal Khivansara & Udaykumar Jethmal Khivansara
489औंध -,142/1 ,24 M D.P. ROAD500.0027/01/2017Nandkumar Jethmal Khivanasara & Udaykumar Jethmal Khivansara
490कर्वेनगर,47/1 ,36 M DP ROAD5004.1527/1/2017(1)Mrs.Aruna Vilas Gavankar (2)Mrs.Smitha Hemant Karve (3)Mrs.Shobha Vijay Gokhale
491हडपसर,112/1A/3/4/5/5A/10/11/11A/12/15/16 PART ,PLOT NO.3 ,AMENITY SPACE11424.6027/01/2017Deepak K. Goradia
492हडपसर,112/1A/3/4/5/5A/10/11/11A/12/15/16 PART ,PLOT NO.2 ,60 M. DP ROAD2585.9727/01/2017Deepak K. Goradia
493वारजे ,140/7 ,GARDEN(G-6)2330.0027/1/2017M/S.Ishan Asso. Through Partners (1)Mr.Subhash Wamanrao Phalke (2)Mr.Karan Kalyan Taware
494कोथरूड,69/5B/1/1 ,१२ मी डीपी रोड आणि पीएमटी-२5999.9627/01/2017मे.भंडारी जैन शिंदे आणि असोसीइट्स भा.कंपनी तर्फे (१)मे.भंडारी बिल्डकाॅन प्रा.ली.तर्फे डायरेक्टर व इतर १२
495धायरी,148/31/2/2 ,18.00 Mtr. DP Road265.1327/01/2017Prashant Shankar Dugane Tukaram Sopan Ingale
496बाणेर -,18/2 ,24 M DP Road442.004/02/2017Shri.Shrikant Vitthal Savant Mrs.Sapna Shrikant Savant
497वडगांव बु,57/5 ,Primary School (PS-48)2148.6117/2/1017Shri. Rajeev M. Bhide & Shri. Shekhar M. Bhide
498धानोरी,२४ हिस्सा नं.१,२,३,४,५,१० ,प्रायमरी स्कूल व प्ले ग्राउंड3519.073/3/2017गोयल गंगा स्पेस एल.एल.पी. तर्फे भा.आग्रेम गोयल व सुभाष सीताराम गोयल
499धानोरी,२४ हिस्सा नं.१३अ+१४+१५(पार्ट) ,Amenity Space1085.103/3/2017गंगा हाऊसिंग प्रा.लि.तर्फे सुभाष गोयल
500कर्वेनगर,10/2/1,CTS.NO.552,553 ,36 M. DP RAOD213.0007/03/2017Sai Chhaya Associates Propra.Firm thorugh Propra. Vishwanath Vilas Bagate
501आबेगांव बु,28/21/2/1+28/21/2/1/2/13 ,18 M.DP Road389.777/3/2017JayGanesh Buildcon Through Partner Sunil P. Kondhare & others 2
502बावधन (खुर्द),52/4/B/2 ,60 M.DP ROAD747.109/3/2017imtiyaz abdul mannan peerzade
503कोथरूड,C.T.S.NO.389,392 ,V.M.17225.5016/3/2017MRS.JAYSHREE ARVIND SURYAVANSHI
504हडपसर,५१अ/१ड ,प्ले ग्राउंड (पी.जी-४९)1097.4316/3/2017मधुकर निवृत्ती न्हावले व हेमंत यशवंत न्हावले
505बालेवाडी-,29/4/2 ,Material godown(M.G.-1) & act 205 Road5000.0018/3/2017HIGH POINT ESTATE THROUGH PARTNER SHRI.MANOJ V.GUPTA
506वडगांव बु,76/1 ,12 M wide Service Road875.7622/3/2017Mr. Vasant Govind Oak And Mr. Vinay Vasant Oak
507बालेवाडी-,23/7/1/2 ,18 mtr DP Road478.0022/3/2017Rajen Nemichand Raisoni Anita Rajen Raisoni
508वडगांव खुर्द,२५/१/२ब ,प्ले ग्राउंड (पीजी-२९)900.0030/3/2017१)साई स्पेस creators तर्फे अनिल बा. भांगडिया व इतर ४
509वडगांव खुर्द,२५/१क/१ ,प्ले ग्राउंड (पीजी-२९)850.0030/3/2017साई स्पेस creators तर्फे अनिल बा. भांगडिया व इतर ४
510वडगांव खुर्द,२५/१अ/१ब(पार्ट) ,प्ले ग्राउंड (पीजी-२९)1400.0030/3/2017साई स्पेस creators तर्फे अनिल बा.भांगडिया व इतर ४
511वडगांवशेरी,55/1/2, 55/1/3, 55/2 AND 55/3 ,AMENITY SPACE(GARDEN RESERVATION G219189.001/4/2017MR. SURESH D.KHATADKAR & OTHERS Through POH MR.KEWALKUMAR K.JAIN
512घोरपडी -,70A/4E ,12 MTR DP ROAD222.9613/4/2017Deepesh Jayaprakash Bhurat Kanhaya Sonraj Bhurat
513बावधन (खुर्द),PLOT NO. 21,S.NO. 1/10 TO 16 ,36.00M WIDE D.P. ROAD137.1618/4/2017Mr. MILIND GOVINDA PATIL Mrs. SEEMA MILIND PATIL Mr. GOVINDA JAYARAM PATIL
514धायरी,26/12B/3(PART) ,GARDEN-13(G-13)350.0020/4/2017NUVO CONSTRUCTION PVT.LTD. THROUGH DIRECTOR [1] MITHIL ASHOK PANWALKAR [2] KETAN VIJAYKUMAR NANAL
515कोंढवा (खु),39,H.No.6+7+8/1,6+7+8/2,9,10,11,12,13 ,Nala Garden(NG-7)2802.4824/4/2017ABIL Infra Project ltd.Through Amit Bhosale
516आबेगांव बु,28/19/9+28/19/2418.00 M.D.P.Road94.0522/05/2017Mr.Dnyandev Pandharinath Palsande
517खराडी,६३/६०पी.जी.-६१500.0022/05/2017योगेश देवकर व हेमचंद्र शंकर मासुळकर
518खराडी,56/2B/2 ,ON4,ST4,18 M. DP ROAD,30 M. DP ROAD18500.0025/5/2017Prerna co-op housing society ltd through PAH Bramha corp ltd.
519आबेगांव बु,34/3/4/2, 34/3/2/2 , Play Ground ( PG-32 )1000.0030/5/2017M/S.Dhaval Project Pvt.ltd. through its director Kishor Namdeo Phale
520वडगांव बु,१३/१अ/१० ,24 M. DP ROAD1672.001/6/20171)Neeti developers through proprietor Amit V.Bhatevara (2)Suresh P.Parakh
521वारजे ,24/4 PART ,24.0 M,D.P.ROAD400.0008/06/2017NARAYAN DAGADU BARATE
522बालेवाडी-,17/2/1 (PART) ,Play Ground (PG-2)247.0009/06/20171)Mr.Ganesh Madan Bafna2)Mrs.Shruti Ganesh Bafna
523हिगंणे (खुर्द),१/१+१/३/२ ते ३+१/४+९/१ ते ३+९/४/१ ते ४ ,१२ मी.डीपी रस्ता726.5212/06/2017मे.गौरीशंकर सहकारी गृह.सं.मर्या. तर्फे कु.मु.मे.सुविधा कॉर्पो. तर्फे भा.नितीन कृ.देशपांडे
524खराडी,६३/३१ ,18.0 M D.P. ROAD186.0019/06/2017राजकुमार सी. बेहर
525बालेवाडी-,24/1/14 ,18.00 M. wide D.P. Road215.3421/06/2017Rajesh L. Mamidwar
526 कात्रज ,44/2/3 ,12.0 M D.P. ROAD61.2022/06/2017(1)MR.DADASAHEB PANDURANG SHELAR(2)MRS.PRAJAKTA ROHIT KALE
527 कात्रज ,44/2/3. ,12.0 M D.P. ROAD61.2022/06/2017(1)MRS.RUPANJALI SANDIPANI GAIKAWAD (2)MRS ANITA KAILAS GAIKAWAD
528बाणेर -,150/2 (Part) ,PS-14300.0027/06/2017SUBHASH SHANTILAL GANDHI
529धायरी,27 H.NO.1/1 ,30.0 Mtr D.P. ROAD483.5328/06/2017M/s. SHIVKRUPA CONSTRUCTION C/O 1.Mr. UTTAM RAMCHANDRA KHUDE and others
530पर्वती -,120A+120B,F.P.NO.545/2A ,36 M. DP ROAD256.7618/07/2017संजय दत्तात्रय दापोडीकर
531बावधन (खुर्द),53/13/B/1 ,R.T.O.-11972.0021/07/20171)Bhalchandra Krishnaji Patwardhan (2)Rajendra Krishnaji Patwardhan
532बाणेर -,48/3/16 to 48/3/18 ,GPP & 30 M.DP road1391.7724/07/2017M/S.Auriga Developers and M/S. G.K.Associates
533 कात्रज ,13/2a/3/1/1/1 ,18.00 meter D. P. road1330.1527/07/2017Parshuram Dattatraya Sarode
534बालेवाडी-,24/1/36, ,18 M. D.P. ROAD326.012/08/2017NATHA DADASAHEB RANE
535धानोरी,19/1(P) ,12 MTR DP ROAD & Un-buildable Plot150.002/08/2017Mr.Vilas Vitthalrao Sarvade
536धानोरी,19/1, (P) ,12 MTR DP ROAD & Un-Buildable Plot150.002/08/2017Dr. Bhimrao Dhondiba Sarvade
537 कात्रज ,१६/१/११३/१३७/१५५/१५९ ,18.00 M.D.P.Road277.372/08/2017बाफना जांगडा बिल्डर्स तर्फे भा.आनंद झ.बाफना व एम.के.जांगडा
538बिबवेवाडी -, 659 Hissa No. 4 And 5 ,30 Mtrs Wide DP Road And E.W.S1881.252/08/2017ISHWAR NARENDRA CHILLAL Through P.A.H. Mr. ARVIND MARUTI KONDHALKAR
539औंध -,125A/4B/2. CTS No.1186 ,Garden,36 Mtr.DP Road,DP Road. 5150.008/08//2017Naiknavare Associates Promoters & Builders pvt.ltd.Through Hemant Dattaji Naiknavare and others
540वारजे ,132/2C2 ,30 MTR D.P. ROAD168.9414/08/2017MRS. ANUPAMA CHANDRAKANT NIMBALKAR
541हडपसर,29/1/6(part) ,PG & PS-74400.0014/08/2017Tukaram Ananta Zambre and others 3
542खराडी,६३/१/१३ पैकी ,पीजी-६१500.0018/08/2017श्री.योगेश सोपान देवकर व सौ.गीता निरंजन ढोबळे
543महर्षी कर्वेनगर,९/१९,सिटीएस नं.६५०,६५१ ,३६ मी. डीपी रोड706.3121/08/2017शिवाजी र.फेंगसे, राजेंद्र र.फेंगसे व इतर
544हडपसर,71/1/3+2/1C+2/2C+2/3A/3+2/4C+2/5C/1+3/3B+4/3 ,P.S.894872.0021/08/20171)M/S.G.S.Associates Thr. Part.Sandeep R.Shah (2)Suresh V.Todkar
545वडगांवशेरी,49/1/1B/1 ,12.00 M.W.D.P.ROAD234.0011/09/2017RAJENDRA K. BORA
546आबेगांव बु,51/10 ,GPP-3,DG-6,Non Buildable Residential,12 M.DP Road3949.7125/09/2017M/S.Tirupati estate through partner Jaideep Dhananjay Modak
547 कात्रज ,जुना स.नं.११/२ब/१,नवीन स.नं.१३/२ब/१,प्लॉट नं.२ ,अॅमेनिटी स्पेस1756.6925/09/2017श्री.दत्तात्रय शंकर तावरे
548कोथरूड,सी.स.नं.१४४ ,9 M. ROAD87.703/10/2017प्रवीण गणपत सुतार
549ेकर्वेनगर हिंगणे,11/3 part C.T.S. No.548part, 549part, 550part ,36.00 Miter D.P.Road1505.004/10/2017Rekha Ashok Nagpurkar and other 2 Thr. PAH Vishwanath V.Bagate
550बालेवाडी-,स.नं.४६/१५(पैकी) ,कलम २०५ अन्वये ३० मी रोड व २४ मी डीपी रोड658.9711/10/2017श्री.अंकुश म्हातु बालवडकर
556वारजे ,86 /5 /1 ,24.00 Meter D.P. Road, MP 7(Municipal Purpose), PS 31(Primary School)2071.2130/10/2017Mahamuddin Jamaluddin Shaikh
557धनकवडी -,35/1/3 (Part) ,9 MTR DP Road200.0030/10/2017Mr.Suresh Ramchandra Misal
558हिगंणे (खुर्द),1/2A/1(old S.No.1/2/1+2/1) ,12 M. DP Raod 203.2101/11/2017Suresh Fattesing Konde/Satish Fattesing Konde
559बाणेर -,154A/2 ,30 M & 18 M & 24 M. DP ROAD2543.957/11/2017Shree Bal Properties and Finance Pvt.Ltd.through Director Mrs.Vrinda Sharad Bal
560खराडी,72/2/1 ,18 M. & 30 M. DP ROAD3602.3220/11/2017EON KHARADI INFRASTRUCTURE PVIRATE LIMITED THROUGH MR.ATUL ISHWARDAS CHORDIA
561बाणेर -,111/6(P) ,30 M.DP Road505.6421/11/2017Mrs.Shubhangi Amar Manjrekar
562आबेगांव बु,28/9/3 ,P.S./57 & 12 M. WIDE D.P. ROAD650.0022/11/2017DILIP BHANUDAS BORUDE
563धायरी,129/11C/1 & S.no.129/11B/2/1 ,30.0 Mtr D.P. Road 1954.3527/11/2017Mr.Shankarrao Ramchandra Kumbhar
564वडगांव बु,57/6C ,Garden (G-11)3504.9430/10/20171) Mr. Rajiv M. Bhide 2) Mr. Shekhar M. Bhide
565नाना पेठ -,CTS No.495 ,24 M.AS PER 1987 D.P. AND 30 M.AS PER 2017 D.P. Road Windening88.5805/12/2017Mr.Shaikh Mohammad Sadik
566खराडी,as per 7/12 sr.no.60/1/02(p),Plot No. D3 as per sanctioned subdivision ,park ( PK-6)600.0005/12/2017Mr. Sunil Bansilal Raisoni
567एरंडवणे -,CTS.NO.7 ,12 M. DP ROAD115.0008/12/20171)Sandeep Rasiklal Shah(2)Rahul Hemraj Mundada
568बाणेर -,32/1A/1/59/12, 32/1A/1/59/13, 32/1A/1/59/14,33/1/12,33/1(P),33/2/2/4 ,30 meter DP Road2633.9613/12/2017Giriraj Enterprises through our Partner Shree Ashish Madhav Malpani
569मुंढवा -,71,Hissa No.17/3(Old),Hissa No.17C(New) ,24 M HCMTR ROAD1950.2514/12/2017Shevantabai alias Laximibai V. Dalvi and Haridas V.Dalvi Thr.PAH Gajanan Developers
570धायरी,128/3/2D/1,128/3/2D/3,128/3/2D/4 ,30.00 M. D.P. Road, H.S.-102450.0014/12/20171)Amit Vijay Bhatevara 2)Ganesh Dnyanoba Pokale 3)Chetan Govardhan Ghule
571धानोरी,17/1D/1/19 ,30.0 Mtr DP Road200.0016/12/20171)Mr.Amit Rameshpant Avinashe 2)Mr.Atul Dnyanoba Gojame 3)Mr. Sumit Prakash Havaldar
572धायरी,24/1 ,PLAY GROUND (4/I)500.0027/12/2017MR. ANIL VINAYAK JOSHI
573हडपसर,३०० ब /१(पै.) ,१२ मी. डीपी रोड व UNBUILDABLE निवासी झोन1800.0030/12/2017मधुकर निवृत्ती न्हावले, हेमंत यशवंत न्हावले
574बालेवाडी-,24/1/1A ,M&SC1349.9802/01/2018Mrs. Asmita Nitin Ghodke & Mrs. Arati Rishikesh Garud
575खराडी,70/2,70/3A/1,70/3A/2,70/3A/3,70/3A/4,70/3B,70/4 ,30 M. DP ROAD9035.3502/01/2018Panchshil Realty and Developers Pvt Ltd through Sagar Ishwardas Chordia
576धायरी,24/1 Part ,Play Ground (P.G. 4-I) 500.0009/01/2018Mr.Dilip Mohanlal Rathi
577पाषाण -,135 HISSA NO 1, CTS NO 2290, 2291, 2293, 2294, 2311. ,PRIMARY SCHOOL & HIGH SCHOOL5047.5209/01/2018M/S KUMAR COMPANY THROUGH PARTNER MR.KEWALKUMAR K.JAIN
578कोंढवा (खु),38/13/1 & S.No.38/13/2 ,24 M. Wide DP Road & Telephone Exchange-8876.5015/01/2018Shri. Ravindra Naupatlal Sakla
579बोपोडी -, 11C,CTS NO 3381, 3385-3397 ,61 MTR D P ROAD645.4916/01/2018M/S GANDHI BAFNA DEVELOOPRS THROUGH MR YOGESH AJIT BAFNA
580वडगांव बु,18/1/19/20/3/1 ,PG-27,HS-8 And 18 &30 Mtr D.P.Road25984.1518/01/2018Sunil Champalal Somani
581आबेगांव बु,28/1/1 ,PS 57300.0018/01/2018Mrs.Arunita Shamsundar Malpani & Mr.Shamsundar Jayanarayan Malpani
582धायरी,26/4/A/8/9/10/11/12 ,GARDEN (G-13) & NALA GARDEN (NG-4)5000.0020/01/2018Square developers thr.part. Hemant V.Gosavi & others
583वारजे ,73/2/1 ,Play ground (PG-3/E)186.0020/01/2018Sunil Vithal Chavan
584बालेवाडी-, 6/4A/1 ,24.0 m. wide DP Road2087.6820/01/2018M/s.Aditi Properties Thr.part. Prashant H.Chavan & Jyotindra B.Nikam
585धानोरी,25A/14 ,30 MTR DP ROAD & UNBUILDABLE RESIDENTIAL ZONE605.7823/01/2018M/S SMP REALTY LLP THROUGH DIRECTOR SHREE SHUBHAM S AGARWAL
586धानोरी,25 (p) ,GARDEN (G-29)8361.2023/01/2018BRAMHA MULTICON PVT. LTD. THR. DIRECTOR VISHAL AGARWAL
587बालेवाडी-,29/1/2 ,PS/HS-1/B & 18 M. DP ROAD3877.4024/01/2018Bramhacorp Ltd. thr. Director Ramkumar Agrawal
588बाणेर -,33/1/8B ,C-2, AND 30M DP ROAD2500.0024/01/2018KAMAL CHITTRANJAN CHAUDHARY
589बोपोडी -,11C/2A,CTS No.3380,3381 ,61 M. DP Road360.8424/01/2018RIYAAZ SULTAN MAKANEY
590बाणेर -,136/2/1 ,15.0 mtr & 18.0 mtr DP Road711.7524/01/2018M/S Fleetguard Filters Private LTD Through M.D.Mr.Niranjan Arun Kirloskar
591धानोरी,19/2(पैकी) ,३०.०० मी डी.पी रोड. 1583.0024/01/2018मे.सार्थ असोसिएट्स तर्फे भागीदार श्री.बाबासाहेब अंकुश शिंदे
592लोहगाव -,१६३/१ब(पैकी) ,१५ मी.डी.पी रोड818.6324/01/2018श्री.बबनराव लक्ष्मण टिंगरे
593लोहगाव -,स.नं.१६६/१९अ/२१(पैकी)(स.नं.१६६/१९+२०+२१(जुना)) ,१५ मी.डी.पी.रोड764.4124/01/2018रोहिदास लक्ष्मण टिंगरे
594हडपसर,76 hissa no.1 to 23 ,EWS-27 and 30.00 Mtrs. and 24.00 Mtrs. D. P. Road.42513.7524/01/2018Alcon Partnership Firm Through Partner Mr. Jagdishprasad T. Agarwal
595वडगांव खुर्द,26/1 ,Play Ground (PG-29),18 M.Wide D.P.Road4700.0024/01/2018Archana Anil Sayakar Ashok Nivrutti Kodre
596बावधन (खुर्द),48/2/B ,24mtr. D. P. Road And Play Ground 133910.1725/01/2018Poona Health Services Pvt. Ltd. through director Mr.Parag Sancheti
897वडगांव खुर्द, 39/2B/1,39/2B/2 ,PH/H.D.H/23 & NG-41300.0025/01/2018M/S SHARADA ALLIANCE HOUSING THROUGH ITS PARTENER MR VILAS RAKHAMAJI YADAV
598मंहमदवाडी,26/2/1C/2 ,24 MTR. DP ROAD252.9825/01/2018Mrs Ranjana Balkrishna Gunda
599वडगांवशेरी,४६/६ ,६० मी.व १८ मी. डीपी रोड1198.3225/01/2018मे.बोरा गलांडे असो.तर्फे भा. बाबासाहेब किसनराव गलांडे व निलेश सतीश बोरा
600बाणेर -,32/1A/1/59/10 ,30.00 M.WIDE D.P. ROAD306.0025/01/2018RAJKUMARI SATISH JAIN
601धनकवडी -,6/8/1,CTS NO.170 PART ,HS-4,PS-18 & 12 M. D.P. ROAD3168.7825/01/2018Vivekpradhan Co-op Housing Society thr.Laxman T.Sawant
602हडपसर,F.P.NO. 56 ,MUNICIPAL PURPOSE(MP-33)3252.9325/01/2018MR.KISHOR GOVIND PATE DIRECTOR - SAHASRAJIT REALTY PVT LTD.
603वडगांव खुर्द,39/2A/1, 39/2A/2, 39/2B/1/3,39/2B/1/4,40/1/4, 40/1/5 ,18 M DP ROAD, PK-3, 30 M DP ROAD, PH/H.D.H/23 & NG-423251.4725/01/2018M/S STAR CONSTRUCTIONS THROUGH PROPRIETOR MR. RAKESH MOTILAL SHARMA
604वडगांव खुर्द,40/1/3,40/2/1,40/2/2,40/2/6 ,PH/H.D.H/231350.0025/01/2018M/S SHARADA ALLIANCE HOUSING THROUGH ITS PARTENER MR VILAS RAKHAMAJI YADAV
605वारजे ,45/1A/1A/1/1B/1/12 ,Maternity Home (MH-10) 1590.0025/01/2018Vasudev V.Bhagwat & others 16 Thr. Balaji Construction company thr.POH Suresh Mohanlal Sharma,Prakash Babulal Mehta
606खराडी,63/1/6 ,Play Ground 61,30mtr.D. P. Road3695.8725/01/2018STALLION INFRASTRUCTURE Thr. part. 1)Shashikant M. Chandan 2)Dhaval Kirti Kothari
607बाणेर -,33/1/8A ,C-2, AND 30M DP ROAD2500.0030/01/2018CHITTARANJAN CHINTAMAN CHAUDHARI
608बाणेर -,111/9/1,111/9/2 ,30 M.DP.Road S.T.11600.0030/01/2018Shyam Vipin Sanghavi and others 4
609एरंडवणे -,C.T.S No 15/2,F.P.No.17A/2 ,36.00 M.D.P.Road65.0512/02/2018Prasad Chamber Premises co-op.society Ltd.thr.Chr.Balkrushn M.Bhosale and sec. Nilkanth V.Pashankar PAH Mr.Sachin V.Aadekar
610खराडी,57/5 PART ,HDH RESERVATION & 12M, 18M, 24M, & 60M WIDE D.P. ROADS32063.0007/03/2018MR.KAMLESH B. ZALA PARTNER FOR M/S SAMRAT PROMOTERS & DEVELOPERS.
611कोंढवा (खु),CTS NO.393(P),Old S.No.4A/1A/1.H.NO.10+11 New S No.4A/1B/1,4A1A1/12A,12B ,PK-226943.1615/03/2018OXFORD PROPERTIES KONDHWA PROJECT
612 कात्रज ,S.NO 10 PART,(OLD S.NO 8), CTS NO 76 (PART). ,PARK(PK-2)2100.0016/03/2018MR.JAYANT HIRALAL SHAH.
613खराडी,53/1/1(P)TO 53/1/5(P),53/2A/1(p),53/2A/4(p)TO 53/2A/7(p),54/1/1(p) 54/4/2(p) ,GARDEN G-26, 60.00 M. WIDE DP ROAD, BUSBAY. 28650.4119/03/2018KOLTE-PATIL REAL ESTATE PVT. LTD THOUGH RAJESH PATIL & MILIND KOLTE & OTHERS
613खराडी,53/1/1(P)TO 53/1/5(P),53/2A/1(p),53/2A/4(p)TO 53/2A/7(p),54/1/1(p) 54/4/2(p) ,GARDEN G-26, 60.00 M. WIDE DP ROAD, BUSBAY. 28650.4119/03/2018KOLTE-PATIL REAL ESTATE PVT. LTD THOUGH RAJESH PATIL & MILIND KOLTE & OTHERS
614बाणेर -,S.No.82/2/1 ,30 M. D.P. ROAD, FIRE BRIDGE(F.B/.1)944.0023/03/2018Anupama Ramchandra Mate
615बाणेर -,८२/१ ,फायर ब्रिगेड (F.B./1)598.0026/03/2018माधवी रामचंद्र मते तर्फे कु.मु.धा.रामचंद्र शंकरराव मते
616कोंढवा (खु),4/13 PART+14 PART (AS PER 7/12 EXTRACT S.NO 4A/1B/1A, 4A/1B/1B, 4A/1B/2 & 4A/14B/2) ,15.00 M WIDE DP ROAD WIDENING.234.7327/03/2018MR MALAV JAYANT SHAH PARTNER FOR PRIMARK DEVELOPERS.
617बालेवाडी-,35(PART)- ,Garden (G-1)507.3709/04/2018Rupali Anand Gandhi
618कोंढवा (बु),65B/2/6 ,P.S.-69,P.G.-38640.3310/04/20181)Kishor D. Bhosale (2)Ravindra K.Nalawade (3)Vaman S. Khopade
619 कात्रज ,29/2/2 New,26/2/2 Old,CTS No.1568 ,F.B.-12(Fire Brigade)333.9611/04/2018Dilip Raghunath Gaikwad
620बालेवाडी-,17/7(Part) ,30 M. DP Road314.3716/04/2018Sujit Arjunrao Mane,Nivedita Sanjay Patil
621बाणेर -,291/3 ,PLAY GROUND(pg-10)560.0016/04/2018Ramesh Chandrakant Itkar & others 3
622शुक्रवार पेठ -,C.T.S.No.53 ,15 M.D.P.Road161.8625/04/2018lagoo Apte & Company thr. Part. 1) Mr.Chandrashekhar A.Apte 2) Mr.Vikas H.Lagoo
623बालेवाडी-,S. No. 17/1/1/1 (part) & 17/1/2/1 (part) ,PG 2957.0015/05/2018Shivpriya Realtors LLP through partner Mr. Umesh Subhash Kothavade
624वडगांव खुर्द,58 Hissa No.2 ,24 Mtr D.P. Road & SW-5590.0025/05/20181) Mrs.Shruti Ganesh Bafna 2) Mrs.Archana Abhijeet Shende
625ेकसबा पेठ -,C.T.S.NO.1202A+1203 ,24 M DP ROAD47.0031/05/2018VIJAY GOVIND WANKAR & OTHER THR. POAH ADITYA LAXMIKANT JOSHI
656ेकसबा पेठ -,C.T.S.NO.1202A+1203 ,24 M DP ROAD47.0031/05/2018VIJAY GOVIND WANKAR & OTHER THR. POAH ADITYA LAXMIKANT JOSHI
627बाणेर -,S.No.92/1(Part) ,12.00 Mtr D.P.Road and Nala Garden 604.5001/06/2018Perinjelil Madhusoodanan Pillai
628बाणेर -,S.No.92/1(Part) ,12.00 Mtr D.P.Road and Nala Garden 604.5001/06/2018Perinjelil Madhusoodanan Pillai
629महर्षी कर्वेनगर,13/1/1 Part(CTS 501 part) ,36.00 Mtrs. D.P. Road371.7505/06/20181) Metro Developers thr. its part.Sachin Sumatilal Lodha 2)Anand A.Nahar
630पाषाण -,138/5/1,CTS.No.1730 ,12 M. DP Road (As per 14.4.1G),UNBUILDABLE PLOT141.3619/06/2018Kailas Sahdeo Nimhan
631पाषाण -,138/5/2,CTS.No.1726 ,36 M. DP Road Widening 189.0019/06/2018Kailas Sahdeo Nimhan
632पाषाण -,138/5/1,CTS.No.1730 ,12 M. DP Road (As per 14.4.1G),UNBUILDABLE PLOT141.3626/06/2018Kailas Sahdeo Nimhan
633धानोरी,12/1/2/3/4/29(PART) ,60 MTR DP ROAD, 30 MTR DP ROAD, MANDAI & SHOPPING CENTER ( M & SC18)15331.3102/07/2018SHREE BALAJI ASSOCIATES THR. SUBASH SITARAM GOEL & other
634हडपसर,209/6/14 ,18 M. D.P.ROAD,UNBUILDABLE AREA500.0206/07/2018Pradeep Ashokrao Ghule and Rahul Subhashrao Ghule
635बावधन (खुर्द),19/12/C(Part)(old s.no19/12/1c(part)) ,Play Ground (PG-12)558.0009/07/2018Lohia Jain Realty Through Authorized Signatory Mr.Madan Shantilal Jain
636आबेगांव बु,२७/५ ,१५ मी.डीपी रस्ता 182.0010/07/2018नवकार असोसिएट्स तर्फे प्रीतम प्रकाश बोरा
637हडपसर,१६५ अ/९ (सि.स.नं.१६५४ पै.) ,दफन भूमी (B.U.-10),१२ मी.डी.पी.रस्ता,एस आणि एच.आर.सी-२1786.2510/07/2018विलास विठ्ठल कुंभार व इतर
638महर्षी कर्वेनगर,९/८बी/९/अ/अ,सि.स.नं.६५८(पैकी),६५९(पैकी),६६०(पैकी),६६१(पैकी),६६२(पैकी) ,36.00 M. Wide D.P.ROAD1450.0013/07/2018Vishwanath Kashinath Chivate
639कोंढवा (खु),46/1+2 TO 2/5+3+3/1 TO 3/4+8/1/1+8/1/2+12/1 TO 12/4+62/7/1 TO 7/7,PLOT NO.AMENITY SPACE ,18 M. D.P. ROAD1470.8517/07/2018Jain Ashapuri Developer unit II thr.part. Ramesh M.Oswal & others
640धानोरी,४८/१/२/२(नवीन),४८/१/२ व ४८/२(जुना) ,Amenity Space(FB-11 & D-29)3000.0021/07/2018ऋषिकेश प्रकाश नहार आणि इतर
641पाषाण -,138/5/2,CTS.No.1726 ,36 M. DP Road Widening 189.0026/07/2018Kailas Sahdeo Nimhan
642महर्षी कर्वेनगर,11/2 Part CTS no. 543 part ,Primary school P.S.- 34 and 20.0 Mtr D.P. Road 556.0030/07/2018B.K. Pate Enterprises through partners 1) Yogesh Balkrishna Pate
643औंध -, CTS No.1202,Plot No.3,S.No.118 to 124,New S.No.183 ,60 feet wide D.P.road68.6230/07/2018Smt. Saroj Mohan Naik Through POA Holder- Ketan S.Ruikar
644महर्षी कर्वेनगर,11/2 Part ,CTS no.543 Part,544 Part ,Primary School P.S.-34 And Garden G-24.223.0030/07/2018B.K.Pate Enterprises through partners Balkrishna kashinath Pate & others
645महर्षी कर्वेनगर,11/2 Part CTS no. 544 Part ,Garden G-24. 227.6130/07/2018B.K. Pate Enterprises through partners 1) Yogesh Balkrishna Pate
646महर्षी कर्वेनगर,11/2 Part CTS no. 542 Part and 543 part ,Primary school P.S.- 34250.3830/07/2018B.K. Pate Enterprises through partners 1) Yogesh Balkrishna Pate
647एरंडवणे -,सि.टी.एस.नं.१३९ पैकी ,२० मी.डीपी रोड579.4601/08/2018सुबोध त्रिलोकचंद ओसवाल व इतर २
648महर्षी कर्वेनगर,54/1B,C.T.S. No.291(P), ,42.00 M. Wide D.P. Road62.6507/08/2018Mr.Vishwanath K ashinath Chivate
649खराडी,६३/१/१३(पैकी) ,PLAY GROUND (PG-61)300.0007/08/2018उज्वला बाळकृष्ण कुथवळ आणि राहुल शंकर धोत्रे
649धायरी,24/1 ,Play Ground (PG-4/I)700.0029/10/2018Alka Vivek Kumar
649धायरी,24/1 ,Play Ground (PG-4/I)700.0029/10/2018Alka Vivek Kumar
650धानोरी,४८/१/२/२(नवीन),४८/१/२ व ४८/२(जुना) ,Amenity Space(FB-11 &; D-29)3000.0008/08/2018ऋषिकेश प्रकाश नहार आणि इतर
650धानोरी,४८/१/२/२(नवीन),४८/१/२ व ४८/२(जुना) ,Amenity Space(FB-11 &; D-29)3000.0008/08/2018ऋषिकेश प्रकाश नहार आणि इतर
651खराडी,६३/१/१३(पैकी) ,PLAY GROUND (PG-61)300.0014/08/2018उज्वला बाळकृष्ण कुथवळ आणि राहुल शंकर धोत्रे
653 कात्रज ,NEW S.NO.22/1/29,(OLD S.NO.19/1) ,18.00 MTR. D.P.ROAD AND S&;HRC-7403.0020/08/2018SUBHASH SHANTILAL JAIN
654महर्षी कर्वेनगर,९/८बी/९/अ/अ,सि.स.नं.६५८(पैकी),६५९(पैकी),६६०(पैकी),६६१(पैकी),६६२(पैकी) ,36.00 M. Wide D.P.ROAD1450.0023/08/2018Vishwanath Kashinath Chivate
655महर्षी कर्वेनगर,54/1B,C.T.S. No.291(P), ,42.00 M. Wide D.P. Road62.6523/08/2018Mr.Vishwanath K ashinath Chivate
656आबेगांव बु,27/7, PLOT NO. 24+25 ,18M DP ROAD &; PS-55(PRIMARY SCHOOL)500.0031/08/2018AJAY SHIVAJIRAO BHOSALE, SATYAJIT SHIVAJIRAO BHOSALE
657हडपसर,51A/4 part ,Play Ground(PG - 49)306.0003/09/2018Metro Developers through its Partner Mr. Sachin Sumatilal Lodha
658बावधन (खुर्द),20/3/12/A/1(P) ,12 M.SERVICE ROAD,60 M. D.P.ROAD,UNBUILDABLE AREA2525.2206/09/2018BALKRISHNA DHONDIRAM PAWAR
659बावधन (खुर्द),54/2A,PLOT NO.26 ,12 M. D.P.ROAD301.1207/09/2018Siddharth Ajit Dani
660बावधन (खुर्द),54/2A,PLOT NO.28 ,12 M. D.P.ROAD563.5007/09/2018Jaydeep Arun Purandare Thr.POA.Arun N.Purandare
661बावधन (खुर्द),54/2A,PLOT NO.27 ,12 M. D.P.ROAD535.0007/09/2018Rupa Chaitanya Purandare
662बावधन (खुर्द),20/3/12/A/1(P.) ,60 M.DP.ROAD &; UNBUILDABLE AREA1000.0010/09/2018MANDAR MADHUKAR PATIL
663बावधन (खुर्द),20/3/12/A/1(P.) ,60 M.DP.ROAD &; UNBUILDABLE AREA1000.0010/09/2018MANDAR MADHUKAR PATIL
664बावधन (खुर्द),20/4/4(P) ,36.00 M D. P. Road ,9 M. ROAD MMC ACT SECTION 205108.0011/09/2018Ashutosh Shrikant Bakare
665बावधन (खुर्द),53(P) ,12 M. SERVICE ROAD0.0012/09/2018Gajendra D. Pawar
666बावधन (खुर्द),60(P) ,60 M.DP.ROAD0.0012/09/2018Gajendra D. Pawar
667बावधन (खुर्द),53/13/A ,9 M.D.P.ROAD,18 M DP Rd,24 M DP Rd, RTO17265.0214/09/2018Mr. Gajendra Dattusa Pawar & others
668कोथरूड,78/18A, Flot No. 95 ,12.00 mtr DP Road &; un Builtebal Residential area 418.9015/09/20181)Vilas Y. Ranade 2) Sandeep V. Ranade
669वारजे ,135/1A/1/1 ,9 mtr. D. P. Road1050.0018/09/2018Dodke Construction through partner Mr Ankush Dyanoba Dodke
670उं्री,8/16 ,PK 4 &; 24 Mtrs.Rd.23742.6018/09/2018Shri Vandan Sadan Pvt Ltd,through director Mr.Ramesh Parasram Bhatiya.
671 कात्रज ,३०/४/२- ,Primary School(PS-60)1319.3730/11/2015पार्श्व const.तर्फे भा.विजय री.जैन व भैरुमल हि.राठोड
672कोथरूड,78/172/1 ,12 M. SERVICE ROAD2800.0020/09/2018Rohan Ashok Goyal
673शिवाजीनगर-भांबुर्डा,CTS No.1187/59,F.P.No.547 ,30 M. D.P. Road95.6227/09/20181)Rahul Kantilal Baldota & others
674वडगांव खुर्द,58/2(P) ,24 mtr D.P.Road, S.W.5760.0029/09/2018Ganesh Madan Bafna & others
675वडगांव खुर्द,२५/१अ/२/१ ,प्ले ग्राउंड(पी.जी-२९)900.0003/10/2018१)तुषार दिपक बोडके (२)मोहित हरिष अरोरा
676बावधन (खुर्द),67/4/1,67/4/2/1,67/4/2/2B ,60 M.DP.ROAD &; Amenity Space3665.7311/10/2018Y.L.Rajwade Thr.Paranjape schemes (construction) ltd.dir. S.P.Paranjape
677बालेवाडी-,40/1 ,18M.,24M.,30M. D.P.ROAD4002.2816/10/2018GROW INDIA NIRMITI LLP THROUGH PARTNER SHRI.HEMENDRA SHAH
678वडगांव खुर्द,39/2A/1, 39/2A/2 AND 39/2B/1/3, VADGAON KH ,110 MTR RING ROAD11459.8120/10/2018M/S STAR CONSTRUCTIONS THROUGH PROPRIETOR MR. RAKESH MOTILAL SHARMA
679बालेवाडी-,New S.No.24/1/1(Old 24/1/1+1/2+2B/1/1) ,18 M. D.P.ROAD113.6022/10/2018Ravi Deepak Shah
680मुंढवा -,58 Hissa No. 5 ,PLAY GROUND (PG - 100)3519.3824/10/2018Mr. Dilip S.Kodre &; others thr.POA.SUVAN DEVELOPERS thr.Part.Tanmay L.Bafna
681धायरी,24/1 ,Play Ground (PG-4/I)700.0029/10/2018Alka Vivek Kumar
682बाणेर -, 32/1A/1 (Pt.) ,Amenity Space2074.5912/11/2018Vrinda Sharad Bal Partner Padmanabh Pioneer Promoter LLP
683बिबवेवाडी-मुंजेरी,५८९ब,प्लॉट नं.४५ ,३० मी.डी.पी.रोड500.2617/11/2018१)इकबाल युसुफ मेमन (२)फरहान इसाक कच्छी (३)शाहीद उस्मान मेमन
684वारजे ,114/1 part ,24.00 meter D. P. Road200.0026/11/2018Flagship Ventures Through its Partner Mr. Shreyans Bharat Bumb
685धायरी,128/3/2C/1 part, S.No.128/3/2C/1/2 part ,D.P.Road, H.S.-10700.0026/11/2018Neeti Developers through Proprietor Amit Vijay Bhatevara
686 कात्रज ,30(Old S.no.27)Hissa no.4/3/2 ,(PS-60)Primary School 60,18.00M.W D.P Road.1000.0026/11/2018M/s.G.P.K Developers Through Mr.Anant Vishnu Potdar
687बावधन (खुर्द), 20/3/2/A ,15.00 M D.P.ROAD375.0026/11/2018M/s Metro Developers Through Its partner Mr. Sachin Sumatilal LOdha
688बावधन (खुर्द),22/1to4/19 (Old Survey no. 22/3/2) ,15.00 meter D. P. Road.700.0027/11/2018M/s.Metro Developers Through its partner Mr. Sachin Sumatilal Lodha
689हडपसर,152A/1A ,HCMTR ROAD. (20 MTR APPROCH ROAD.)PUNE SOLAPUR HIGH WAY ROAD WINDING .4200.0030/11/2018GANRAJ DEVELOPERS, PRO: HARAKCHAND GULABCHAND DHOKA
690कोंढवा (खु),1A/1/1/2(PART) ,PS-822298.8905/12/2018RAMKUMAR B. AGARWAL
691मुंढवा -,86/2A/5, C.T.S.NO.1570 ,24 M.D.P.Road &; Parking(P-85)4000.0011/12/2018Sourashtra leuva patel samaj poona through (1)Walajibhai D.Patoliya(Patel) &; OTHER 2
692वडगांव खुर्द,२५/१अ/१ब/३ पैकी ,पी.जी.-२९400.0011/12/2018ए.पी.के.असोसिएट्स रजि भागीदारी संस्था तर्फे भा.श्री.अदिश वसंत कोद्रे
693हडपसर,159A, HISSA NO. 1A, CTS NO - 4351 ,24.00 M WIDE D.P. ROAD WIDENING3680.0011/12/2018M/S KUMAR COMPANY THROUGH PARTNER MR. KEWALKUMAR KESARIMAL JAIN.
694एरंडवणे -,C.T.S. NO. 18 ,UNDER SECTION 210 OF MMC ACT 9MTR. WIDE ROAD26.4314/12/2018MR. DEEPAK SHANKARRAO JADHAV
695कोंढवा (बु),NEW S.No. 44/3/3(P),OLD S.NO.78/3(P) ,24.00 M.D.P.ROAD &; UNBUILDABLE AREA800.0014/12/2018Rangnath Pandharinath Lonkar
696पाषाण सुतारवाडी,6/4/1A,6/4/2 ,12 M. SERVICE ROAD1550.0017/12/2018Prashant Omprakash Bhandari &; Ashish Omprakash Bhandari
697बावधन (खुर्द),(OLD)22/9/1+10/2+11/1+9/2+10/1+57/1/3,NEW-22/9/1 ROAD WIDING. ,12 MIT,15 MIT &; 18 MIT DP ROAD5286.5117/12/2018M/S DESAI &; GAIKWAD THROUGH PARTNER DATTATRAY FAKIRBA GAIKWAD
698लोहगाव -,253/1A (PART) ,Currently in residential, restriction zone and in draft DP proposed for office complex and storage yard reservation7800.0027/12/2018M/s.Mutha Realty LLP Through its Partner Mr.Sameer Shantilal Mutha,
699लोहगाव -,258/1/1(P) ,HIGH SCHOOL (HS-14)11980.0627/12/2018M/s. JAIN CONSRTUCTION Thr. Propa. Sarla S.Muttha thr. POA Mr.Sameer S.Mutha
700पाषाण -,134/1/38 CTS 2265 TO 2273 ,24.00 M DP ROAD + 36.00 M DP ROAD857.5829/12/2018MR.KIRAN KAMLAKAR SUNDAR &; oterhs thr.PAH WELWORTH DEVELOPERS thr.PART.JAIDEEP D.MODAK
701बावधन (खुर्द),22/9/1 ,AMENITY SPACE3231.2229/12/2018DATTATRAY FAKIRBA GAIKWAD
702बालेवाडी-,24/1/37(OLD S.NO.24/1/1+1/2/2B/1/37) ,18.00 Mt D.P Road, M&;SC1 &; Unbuildable Commercial Zone.500.0004/01/20191) Mr.Gulabrao Govind Mhalaskar 2) Mrs.Suman Babanrao Mhalaskar
703कोंढवा (बु),42/5 (OLD S.NO.86/5) ,Exhibition Ground(EXG) &; 18.00 M.D.P. Road3500.0004/01/2019Mr.Rohit Dhirajlal Mehta
704धायरी,१२८/३/२ई/१/२(पैकी) ,HIGH SCHOOL (HS-10)300.0008/01/2019१) श्री.अमित विजय भटेवरा २) श्री.चेतन गोवर्धन घुले
705मुंढवा -,58/5 ,24 meter DP Road (EPR-23)432.3208/01/2019Amit Prakash Kodre &; OTHERS 2
706बाणेर -, 110/11/3, 110/11/23, 110/11(PART) ,18 M. D.P.ROAD &; 30 M.D.P.ROAD2743.8811/01/2019Rohan T.Kale & others 3
707कर्वेनगर,46/2 C.T.S.NO.1480, Erandwane s.no. 7/2+4/2 ,7/2+4/3 C.T.S.NO 1418 ,36.00 Meter Dp Road3512.6714/01/2019Swapnaja Ajett Waghmare &; OTHERS 6
708महर्षी कर्वेनगर, 4/6 CTS 677 ,36 MT D P ROAD306.9015/01/2019VISHWANATH VILAS BAGATE
709सोमवार पेठ -,C.T.S.NO. 2 ,24.00 M. D.P.ROAD144.2617/01/2019Somwar Peth Namdev Shimpi Samaj Dev Mandal through its PAH M/s.S.S.Construction Proprietor Sunil Sudhakar Sable
710लोहगाव -,२४८/१/१/२, २४८/१/१/८, २४८/१/१/९, २४८/१/१/१० ,२४८/१/१/११,२४८/१/१/१२ ,काही भाग निवासी, सध्यस्थित काही भाग निवासी प्रतिबंध क्षेत्र असून नियोजित ऑफिस कॉम्प्लेक्स व स्टोअरेज यार्ड साठी आरक्षित, काही भाग १२ मी. डी.पी रस्ता व १५ मी. डी.पी रस्ता.83133.0018/01/2019मुथा रियल्टी एल.एल.पी तर्फे भागीदार श्री.समीर शांतीलाल मुथा
711वडगांव खुर्द,39/2B/2,39/2B/2/2 TO 8 AND 40/1/2, 40/2/3 AND 40/2/4,40/2/5 ,PH/HDH/23 AND NG/44500.0022/01/2019VAIJINATH MALLIKARJUN PANURE & OTHERS 7
712मुंढवा -, 62/2, 62/3 & 62/4 ,30 M DP Road (3948.16 sqm) 24 M DP Road (2206.13 sqm) Total 6154.29 sqm6154.2922/01/2019PANCHSHIL OVERSEAS PVT LTD THROUGH DIRECTOR MR. ATUL ISHWARDAS CHORDIA. MR.ATUL ISHWARDAS CHORDIA
713खराडी,3/6 ,P.K.61900.0023/01/2019M/S GIRIDHAR CREATIONS THROUGH PARTNERS MR.RAKESH M.SHARMA MR.DEEPAK M.NAVALAKHA
714म.कर्वेनगर हिंगणे(बु.),3/3A (Part) CTS No-683 (Part) ,36 MTR DP Road167.1423/01/2019Ashok Dnyanoba Barate
715खराडी,63/1/6 ,30 M. D.P.ROAD &; PLAY GROUND (PG-61)371.6123/01/2019JIWANI FIROZ NIZARALI
716खराडी,3/10 ,P.K.6,NALA &; 18 MTR DP ROAD1000.0023/01/2019M/S GIRIDHAR CREATIONS THROUGH PARTNERS RAKESH M. SHARMA DEEPAK M. NAVALAKHA
717 कात्रज ,14/2A+2B+2C+2D+2E ,PRIMARY SCHOOL(PS-66)764.3424/01/2019M/S.Urbane properties thr.part. Sandeep S.Satav
718खराडी,3/5 ,18 MTR DP ROAD563.9424/01/2019M/S GIRIDHAR CREATIONS THROUGH PARTNERS MR.RAKESH M. SHARMA MR.DEEPAK M.NAVALAKHA
719बालेवाडी-,24/3(Part) ,Mandai &; Shopping Center(M &; SC1)300.0024/01/2019M/S.Elite Build Corp thr.Part. 1)Gajendra Sopanrao Patil (2)Sunita Gajendra Patil
720लोहगाव -,248/1/1/1 ,12 M.D.P.Road,Air Force Office complex &; Storage Yard,Unbuildable Plot9000.0024/01/20191)Shailesh S.Gujar & Other 3
721वडगांवशेरी,12/A/1 ,18 M. D.P.ROADS369.2124/01/2019Yogesh Tukram Mulik
722बालेवाडी-,33/4PART,[S.NO.33/1P (OLD) ,18.00 M. WIDE DP ROAD166.3024/01/2019MR.SACHIN SHARAD OGALE MRS.SONALI SACHIN OGALE
722धानोरी,47/1B/2A/2B/3/4A/4B ,Aqua Sports Complex (AQSC)78973.0025/01/2019Lunkad Realty through Partner Mr.Amit Kantilal Lunkad
723 कात्रज ,22/1/27 (Old sr.no.19/1) ,S ; HRC-7 400.0025/01/2019Mr.Mahendra Thanmal Oswal
724 कात्रज ,22/1/27 (Old sr.no.19/1) ,S ; HRC-7 400.0025/01/2019Mr.Mahendra Thanmal Oswal
725 कात्रज ,22/1/41(Old no.19/1) ,Residential Unbuildable area and 12.00 miter and 18.00 Miter D.P.Road and S &; HRC-7 .500.0025/01/2019Mr.Lalit Thanmal Oswal
726बाणेर -,284/1/1A/1/2/3/4 ,नाला गार्डन1696.2825/01/2019तेजस properties तर्फे भा. १)विजय हरिनारायण सारडा (२)सुरेशकुमार न.मोहता
727 कात्रज ,22/1/24 (Old S.no.19/1) ,18.00 Miter D.P.Road and S &; HRC-7 500.0025/01/2019Mr.Chandulala Thanmal Oswal
728मुंढवा -,86/2B/3 PART ,P 85 ,12 mt. DP Road.694.0025/01/2019Vasant Dnyanoba Kodre
729 कात्रज ,22/1/34 (Old Sr.no.19/1) ,18.00 Miter D.P.Road and S &; HRC-7 500.0025/01/2019Sonal lalchand alias Valchand Oswal
730मंहमदवाडी,76/1A ,30 mtr D.P Road1300.0025/01/2019Mr santosh Rajaram Bahirat
731मुंढवा -,86/2B/3 PART ,P 85,12 my.DP Road.1000.0025/01/2019Pramila Dattatray Jejurkar
732मुंढवा -,86/2b/3 part ,P 85 ,12 mt.DP Road.1000.0025/01/2019Surekha chandrakant Gaikwad
733हिगंणे (खुर्द), 8 Part ,12 mtr D. P. Road and Amenity space908.9825/01/2019B.M.B Construction through partner Mr Prasad Jaisingrao Bahirat
734बाणेर -,36/2 (Pt) ,18.0 M WIDE D.P. ROAD401.4731/01/2019Director Vrinda Sharad Bal for Shree Bal Properties & Finance Pvt. Ltd.
735मुंढवा -,86/2B/3 Part ,P 85,12.00 mt &; 24.00 mt. DP Road.600.0025/02/2019Aditya Balasaheb Deshmukh
736धायरी,154/4A/6/3(old 154/4/1 new s.no.154/4+5+6/3) ,30 M.D.P.ROAD,OM-41,Unbuildable Area1052.6525/02/20191)Credence Realtors regd. Partnership firm thr. Samir Shantaram Lambat (2)Vilas Ganesh Gaikwad
737मंहमदवाडी,16/1(P)/9A ,18 Mtrs. D.P.Road and Amenity Space1590.3726/02/2019Prerana Associates Thr.its Partners Mr.Ramesh Bhurmal Oswal & OTHERS
738धानोरी,18/1/2/1/61B ,30 M. D.P. Road400.0026/02/20191)Parag Prakash Rudrangi (2)Sachin Prashant Amrutkar
 धायरी,128/3/2D/1 (part), ,D.P.Road, H.S.-10150.0001/03/20191)Amit Vijay Bhatevara 2)Chetan Govardhan Ghule
740वारजे ,84/1/3/2 And 84/1/3/3 ,24.00 Meter D.P.Road And H.D.H.5296.7301/03/2019Smt.Sunanda B.Deshpande And Sunita P. Mahadkar Thr. POH M/S Satish Bora And Associates
741हडपसर,231, HIssa No.1E/1 ,20 M. D.P. Road 83.1401/03/2019Mr. Prakash Hari Binawat
742आबेगांव बु,27/9/1 ,PRIMARY SCHOOL (P.S - 55) and 18 MTR DP ROAD1200.0005/03/2019SHRI ASHWIN SUHAS LUNKAD SHRI PANKAJ ISHWARLAL SOLANKI
743बालेवाडी-,29/6 PART ,18 MTR DP ROAD & 205 KALAM CHA 12 MTR1956.2212/03/2019BHAGWAN H. BALWADKAR and other 3
744कोथरूड,59/1, 60/1, 61/1A CTS no.1803 ,Road under Section 205(a) of M.M.C. ACT of 1949 as well as / along with the remaining adjacent unbuildable area 592.0009/04/2019Sharayu Group Through Partner Sandeep B. Yeole and other 3
745बाणेर -,14/1A/1 to 5 ,24mtr D.P. Road2128.5314/03/2019Supreme Highspaces L.L.P. through Mr.Ramesh Bijlani
746बिबवेवाडी-मुंजेरी,662/1+2 ,PRMARY SCHOOL(PS-16)265.1426/03/2019प्रमोद चंद्रकांत शहा
747बालेवाडी-, 1/5+1/6+51/2+51/3+51/4A+51/4B+45/8+45/9 ,Amenity Space2288.0027/03/2019Nahete Builders AND Developers Thr.Part.Pradeep D.Nehete Special Power of Attorney Holder
748धानोरी,Plot No 5 Out of sanctioned layout in S.No. 7 H.No.1,2,2/1 PH/HDH 18 and Two 18 Mtr DP Road2690.5205/04/2019Life Seasons Development Through Partner Swapnil Dilip Bafna And Sagar Prakash Gandhi
749खराडी, 57/9 and 57/10 ,57/9 - 24.00 mtr. and 30.00 mtr. D.P. Road, Play Ground (P.G.- 61), High Density Housing (HDH)and 57/10 -Play Ground (P.G.61)and 24.00 mtr. D.P. Road.,Primary School(PS-EP75)20700.0010/04/2019Tarabai Dagdu Nitnavre & others 8 thr.PAH. M/s. A 2 E Homes Through its Partners Mr. Siddharth Suhas Shah & other 1
750बाणेर -,284/1/1A/1/2/3/4 ,नाला गार्डन1696.2825/01/2019तेजस properties तर्फे भा. १)विजय हरिनारायण सारडा (२)सुरेशकुमार न.मोहता
751हिगंणे (खुर्द), 8 Part ,12 mtr D. P. Road and Amenity space908.9825/01/2019B.M.B Construction through partner Mr Prasad Jaisingrao Bahirat
752धानोरी,१९/२(पैकी) ,३०.०० मी डी.पी रोड.1580.7617/05/2019श्री.ज्ञानेश्वर बाबासाहेब टिंगरे
753म.कर्वेनगर हिंगणे(बु.),3/3A CTS 683 ,36 M DP ROAD501.6714/05/2019M/S PRATHAMESH CONSTRUCTION THROUGH PARTNER MR SHRISH G RISWADKAR
754बालेवाडी-, 1/5+1/6+51/2+51/3+51/4A+51/4B+45/8+45/9 ,Amenity Space2288.0004/04/2019Nahete Builders AND Developers Thr.Part.Pradeep D.Nehete Special Power of Attorney Holder
755कोथरूड,११२ ,हिस्सा नं.८/आय15 M ,EWS,DP ROAD1000.0017/05/2016बाबासाहेब फक्कडराव बांगर
756धानोरी,7/1,7/2 & 7/2/1 ,HDH 18 & 18 Mtr wide 02 D.P Roads11206.4117/06/2019A Plus Design House LLP Through Partner Mantra Properties & Developers Pvt.Ltd. thr.its Director Rohit Ghanshyam Gupta
757खराडी,Old S.no 57/11(Part) & 57/11/3,New S.No.57/11(Part) ,18 M. & 24 M. DP ROAD & PARKING(P-37)1526.4619/06/2019M/S.Shubh pramotars & developers through its partner Rajesh Satyanaryan Mittal & OTHERS
758बाणेर -,सर्वे नं.१०५/३ आणि १०४/१12 M & 30 M ,DP ROAD8188.0011/04/2016सौ.इंदिरा सदानंद शेट्टी
759धायरी,128/3/1(PART) ,High School (HS-10) & D.P.Road800.0001/07/20191) Mr.Amit V.Bhatewara 2)Chetan G.Ghule & OTHER 2
760 कात्रज ,30/4/3/1 ,18 M DP ROAD575.1028/05/2019Revaben Nagindas Mehta Foundation Through Partner Chairman Sharayu Keshav Phanase
761 कात्रज ,54/1/1/1 (OLD S.NO 145/1/1/1) ,PARK AND BURIAL GROUND(B.U)1200.0012/07/2019DANESH JAYANTILAL SHAH, RAHUL JAYANTILAL SHAH & other 5
762वडगांव बु,13/1A/1 (OLD SURVEY NO. 13A+13B/1) ,24.00 METER D. P. ROAD3460.9912/07/2019MS.SIDDHARTH VALUE HOMES LLP THROUGH ITS DESIGNATED PARTNER MR.ABHIJEET VASANT SHENDE
763कोंढवा (बु),NEW S.No. 44/3/3(P),OLD S.NO.78/3(P) ,24.00 M.D.P.ROAD &; UNBUILDABLE AREA800.0014/12/2018Rangnath Pandharinath Lonkar
764बावधन (खुर्द),19/12/C(P) ,PG-12449.8018/07/2019Sanjay Pruthviraj Bothara,Mrs.Anita Sanjay Bothara
765मंहमदवाडी,16/1(P)/9A Amenity Space1590.3725/03/2019Prerana Associates Thr.its Partners Mr.Ramesh Bhurmal Oswal & OTHERS
766कोंढवा (बु),55/1B(P) ,84 M.DP.ROAD1500.0005/07/2019अमिनोद्दीन दाउद शेख व गजाला अमिनोद्दीन दाउद शेख
767 कात्रज ,C.S.N.1565 SR.NO.29/2/2 PART (OLD SR. NO. 26/2/2) ,12.00 MTR. SERVICE AND 60.00 MTR. D.P.ROAD 378.0012/07/2019MANGALA GOVIND BHATTAD
768वडगांवशेरी,15/1/2/3/4/5/6/RESERVATION & 15/1/2/3/4/5/6/DP/ROAD ,1) 24 MTR DP ROAD 2) PRIMARY SCHOOL(PS-90) 3) PLAY GROUND(PG-51) 4) POST OFFICE(PO-31) 5) POLICE CHOWKI(PC-52) 19089.1724/07/2019HARAKCHAND U.KHINVASARA MARIGOLD PREMISES PRIVATE LIMITED THROUGH RAJAN HARAKCHAND KHINVASARA
769बिबवेवाडी-मुंजेरी,589B, PLOT NO 46, CTS NO.3238 ,30 M WIDE DP ROAD,NON BUILDABLE AREA444.5108/08/2019HITESH REAL ESTATE DEVELOPERS LLP THROUGH DIRECTOR MR HITESH KEWALKUMAR JAIN
770बिबवेवाडी-मुंजेरी,589B, PLOT NO 47 & 48, CTS NO.3238 ,30 M WIDE DP ROAD,NON BUILDABLE AREA1003.4008/08/2019PAURAVI ESTATE DEVELOPERS LLP THROUGH DIRECTOR MR. EWALKUMAR KESARIMAL JAIN
771हडपसर,54,Hissa No.22 ,18.00 M.D.P.Road3223.0914/08/2019M/s.Ghule bhapkar Associates Through Partners 1) Mr.Yogesh chandrakant Ghule 2) Mr.Vishas Vitthal Bhapkar
772महर्षी कर्वेनगर,13/1/1, 13/1/4,13/1/6, CTS No. 501 ,36.00 M D. P. Road 557.4318/09/20181)M/s. Metro Developers Thr.its Partner Mr. Sachin Sumatilal Lodha 2)Mr. Vishwanath Vilas Bagate
773खराडी,63/1/6 ,30.0 Mtr D.P. Road and Play Ground P.G.-612002.0025/09/2019M/S.Arihant Associates through partner Mr. Chandrakant Jivraj Pagariya
774धानोरी,(S.NO.45),C.T.S.NO.1(P) & 3(P) M.P.-18(AMENITY SPACE) & 30 M.D.P.ROAD13850.0019/09/2019BLUE RAYS DEVELOEPRS LLP THROUGH DESIGNATED PARTNER NIKHIL KETAN GOKHALE
775कोंढवा (बु),56/15/3 ,60 MTR D.P ROAD500.0030/09/2019HORIZON DEVELOPERS THROUGHT PARTNER MR.PUNIT SHRIPAL OSWAL AND MR.PRADIP HARICHAND OSWAL
776बावधन (खुर्द),63/1/A (P) ,60.MTR D.P ROAD1600.0010/10/2019MR.SANTOSH RAJARAM BAHIRAT
777बाणेर -,१४०/४ आणि १४०/५18 M ,PLAY GROUND (PG-7),DP ROAD 576.7624/09/2015नितीन नारायण पाटील
778कोंढवा (बु),56/2/2 ,60 M DP ROAD,12M SERVICE ROAD1600.0018/10/2019M/S.GANEASH DEVELOPERS THRO PARTNER RAJU M.AATHWANI AND VIJAY R.RAJWANI
779वानवडी -,1410A ,Amenity Space436.3231/10/2019Shaikh Altaf Hussain abdul malik
780बावधन (खुर्द),20/3/2/D ,15 M. D.P.ROAD114.3015/11/2019Mrs.SUNITA RANJAN DESHPANDE
781 कात्रज ,20/3/1,20/3/2 ,60 M DP ROAD,12M SERVICE ROAD6056.0614/11/2019BHAVARLAL POONAMCHAND JAIN
782म.कर्वेनगर हिंगणे(बु.),12 PART CTS 502 Part and 503 Part ,12.00 and 20.00 Meter DP Road 2162.2328/11/2019Mr.Shivaram Tukaram Dudhane and Others
783कोंढवा (बु),34/1/2B ,40.00M D.P.ROAD415.5002/12/2019SHOAIB PEERMOHOMAD JAFFERBHAI ZUBIN PEERMOHOMAD JAFFERBHAI
784हडपसर,151/16 ,18 M.D.P.Road & Unbuildable area 334.7729/11/2019George Samuel Cheeruvlil, Kunjoon Jamma George, Justus Samuel George
785बाणेर -,154A/1 ,24 M. wide D.P. Road2330.0018/12/2019M/s. Srrinivas Infrabuildtech Pvt. Ltd. through Rohit Ghanshyam Gupta & others
786आबेगांव बु,31/3/1/1, 31/3/1/2,31/3/1/3,31/3/1/3A ,12.00 M.W.D.P. ROAD489.9223/12/2019M/S SHREE SAI ENTEPRISES M/S PRUTHVI ASSOCIATES
787मुंढवा -,44/B6 (CTS no-1972 &1975) ,36 Meter D.P Road ( EPR-21)182.3521/12/2019Amit Prakash Kodre, Chitra Prakash Kodre & other 3
788बाणेर -,36/1/1 ,12.00 METER SERVICE ROAD112.1101/01/2020MS SHUBHAM PROPERTIES THROUGH ITS PROP. MR. SOHANLAL SHANKARLAL VISHNOI
789 कात्रज ,53/18 B (Old S.no. 147/18B) ,State Transport -3 (ST-3).3300.0004/01/2020Mr. Danesh Jayantilal Shah & other 6
790धायरी,26/12B/1 ,30 Mtr. DP Road, Garden (G13) & Nala Garden400.0015/01/2020Shri. Ashok Madanraj Nahar
791हडपसर -,42B/1A ,12.00.meter dp road &unbuilteble area600.0027/01/2020Neeraj Mansukhlal Karnawat
792घोरपडी -,C.S. NO. 541 (OLD S. NO. 62/1 PART) ,12 M. D.P. ROAD (ERP-19)3927.3822/01/2020DILIPSINHA NARAYANRAO BORAWAKE
793घोरपडी -,C.T.S.NO.630 (OLD S. NO. 61/5D) ,12 M. D.P.ROAD AND HIGHSCHOOL (HS-20)1099.6822/01/2020AMAR BUILDERS THROUGH PROPRIETOR MR.AMAR H. MANJERKAR
794घोरपडी -,CTS No.612,613,614,619,620,623,624 and 625 (Old S.No.61/1A/2,61/1A/6,61/2,61/3A,61/3B AND 61/4) ,12 M. D.P. Road (EPR-19) and Playground (PG-84)2310.5922/01/2020Amar Star Associates Partnership Firm through Proprietor Mr. Hrishikesh Amar Manjerkar
795येवलेवाडी,10/2/5,10/4/2(P),10/4/4(P) & 10/4/5A(P) ,Play Ground (PG-1) With Amenity Space, 12 M. Wide Service Road, 15 M. Wide D.P. Road, 40 M. Wide D.P. Road = 04 Properties. 8899.5404/02/2020Shabbir J. Godhrawala Thr.its Partner M/s. Mantra Properties & Developers Pvt.Ltd.Thr.Director Rohit G.Gupta
796ेकसबा पेठ -,892/B ,30 feet Road244.7810/02/2020M/S.QUBA PROPERTIES Through its Partner SHAIKH MOHAMMED FIRDOUS SHABBIR
797कोंढवा (बु),55/1B(PART) S.NO 89(OLD) ,12 M DP ROAD,60 MDP ROAD3861.8814/02/2020MR.COL.VEDPRAKASH TANEJA & OTHER 2
798वडगांव बु,72/8 ,18 M. D.P.Road774.7320/02/2020Ketan S.Gosavi Prashant R.Harsule Arun K.Garud & OTHER
799वारजे ,112/2/52, 112/2/53 ,24 meter dp road 200.0028/02/2020Amey property ventures thr. prashant B.dhamdhere, sandeep S. jagtap,vijay D.Anivase
800हिंगणे बु.,४/३+४/१ सि.टी.एसनं.६७४(पैकी)- ,30 M.DP.ROAD703.0029/07/2016मे.प्रथमेश constr.तर्फे श्री.शिरीष गंगाधर रिसवडकर
801वारजे ,86/5/11, 86/5/15 to 86/5/20 ,24.00 mtr. D.P.Road, and Primary School (PS - 31)1400.0025/01/2017M/S. Blue Construction Company Through its Proprietor Mr. Sachin Sumatilal Lodha
802बाणेर -,45/1A/1 ,30 M. DP ROAD2034.0014/08/2020M/S.S.Square developers thr.its partner 1)Santosh V.Karnawat (2)Sandeep Rasiklal Shah.M/S.High seas properties pvt.ltd.thr.its director Rahul H.Mundada
803कर्वेनगर,13/1/1. C.T.S. no.500 ,36 meter and 30 meter dp road 143.7010/08/2020sameer devram dudhane
805कर्वेनगर,13/1/1, C.T.S. no 500 ,36 meter dp road 82.3010/08/2020sameer devram dudhane
806लोहगाव -,298/3/2/2 ,Amenity Space 727.5018/03/2020Unique Group unit no.4 Partnership firm Thr.Partner Navin R.Agarwal
807वडगांवशेरी,34A/7B H.C.M.T.R. ROAD AND 24.00 M. D. P. ROAD AND NON BUILTABLE2600.0020/03/2020BUMB CONSTRUCTION AND DEVELOPERS PVT.LTD.thr. ITS DIRECTOR MR. JITENDRA GULAB BUMB
808वडगांव बु,57/6B ,18 M. D.P.Road800.0006/02/2020Mr.Sunil Mohan Bhide
809कोंढवा (बु),65A/2/2 ,PG-384400.0003/03/2020KISHOR KANJI THAKKAR
809लोहगाव -,S.No.284/7/2 ,Amenity Space2626.2724/09/2020M/S. Krishna Developers Through Mr.Navin Rajendra Agarwal
810लोहगाव -,S.No. 282/3/4, 282/3/5 , 282/3/6A ,30.0 MTR ROAD1139.4325/09/2020M/S.Surya Prop.Thr.Partner Mr.Gangabishan B.Agarwal, Ashish Y.Jain, Prannaykumar A.Agrawal
811मंहमदवाडी,Survey No 8/1A ,60 & 9 M DP Road,UNBUILDABLE5561.3707/10/2020Angle Homes Private Limited Thr.its director AJAYKUMAR S.GUPTA and HIMANSHU S.KALARA
812म.कर्वेनगर हिंगणे(बु.),Sr.No.9/14/B+15/A(OLD),S.NO.9/14B/15A(NEW) ,CTS.No.666(P) & 667 (P), Hingane Bk, Pune ,HS-8250.0028/09/2020Pradnya Ramesh Inamdar & Ramesh Mahadev Inamdar
813आबेगांव बु,SR. NO. 51/14/1,51/14/2,51/14/3,51/14/4 ,GARBAGE PROCESSING PLANT( GPP3 )12800.0006/10/2020RAMBAUG SAH. GRUHA RACHANA SANSTHA MARYADIT THROUGH MUKYHA PRAWARTAK MR. VIJAY MANSUKHLAL GANDHI
814कोंढवा (बु),56/1/11/112 M. Service Road ,12 M. Service Road 261.9110/09/20201. MR. MAHESH 2. MR. PIYUSH GHEVARCHAND GHEVARCHAND DHUMAVAT DHUMAVAT
815म.कर्वेनगर हिंगणे(बु.),Sr.No-9/14B/15A, CTS No-666 & 667 (P), M.Karvenagar ,HS-8107.0028/09/2020Ramesh Shankar Joshi
816म.कर्वेनगर हिंगणे(बु.),9/14B/15A(OLD S.NO.9/14/B+15/A) CTS.No-666 & 667 (P) ,HS-8404.0001/12/2020Supriya Vilas Nanal
817वडगांव बु,57/6A(P) ,18 M. D.P.ROAD, GARDEN(G-11),NALA GARDEN(NG/4)3237.3601/12/2020SATISH MOHAN BHIDE
818बाणेर -,129/1A ,18 METER WIDE D.P. ROAD119.8405/11/20201.NAMITA KHANDU DHAVALE (2)VRUSHALI UDDHAV CHAVAN and others
819धायरी,24/1 ,Play ground(PG(4/I))500.0007/12/2020Dilip Govind Tatake
820धायरी,24/1(P) ,Play ground(PG(4/I))500.0005/12/2020Mangesh S. Katdare Satyesh S.Banavali
821हडपसर,CTS NO.2971 TO 2974,S.NO.25/1(P),25/2(P) ,EWS-26 AND 20MDP ROAD17025.1228/10/2020NAIKNAVARE DEVELOPERS PVT. LTD. TROUGH DIR. RANJIT DATTAJI NAIKNAVARE
822म.कर्वेनगर हिंगणे(बु.),13/1/7,C.T.S.No. 501 ,36 Mtr ROAD268.8915/12/2020T.M.JAYADEV ,T.M. CHINNADEVI
823म.कर्वेनगर हिंगणे(बु.),13/1/1(P), C.T.S. no. 500 ,30 Meter DP road244.1514/12/2020Swapnil Devram Dudhane
824उं्री,S.No.9/1, 9/1 Part/2/1A/2/2 to 2/7(P) ,60.00 M Wide D.P. Road32354.4016/12/20201)M/s. Manikchand Kumar Properties thr.Manish V.Jain(2) M/s.Canopus Builders Pvt.Ltd.thr.Director Kewalkumar K.Jain
825बालेवाडी-,28/3B/1(P) , 28/3B//1/1B , 29/5(P) , 29/5/1 , 29/5/1/2 , 29/5/1/4, 29/5/1/3 , 29/5/2 ,30.00 Mt.& 12.00Mt. D.P.Road , Material Godown MG -1, Municipal Purpose MP-1 And parking P-114452.6511/01/2021M/S.Sai Shraddha Asso. Through Partner Vijay Pandurang Jagtap & others
826औंध -,13/5(NEW),13/1/5(OLD), CTS No-2619 ,18.00 M D.P Road47.0212/01/2021Siddhesh & Siddhart S.Gadiyar Thr.POA M/s.Paradigm Developers Pvt.Ltd Thr.it's Dir.Timir R.Mehta
827कोथरूड,121+122, Plot No 44/1, CTS No 843(P.) ,15 Mtr D P Road 46.5028/01/2021Bhagyashri Apart.thr.Ramesh L.Balsavkar & others thr.PAH M/s Ranjekar Realty thr.Aniruddha R. Ranjekar
828 कात्रज ,KATRAJ S.NO.19/1 TO 4A/17/4B/5,18/2A/17 AND KONDHWA BK.S.NO.58/6/2/21A ,18.00 MTR.D.P.ROAD 662.6820/10/2020M/S. K.N.K. DEVELOPERS THROUGH PARTNERS MR.RASIK Z.NAHAR AND MR.BHUSHAN R.KARNAVAT
829कोंढवा (बु),OLD S.NO.90, NEW S.NO.56 HISSA NO.1/2 ,12.00 M. SERVICE ROAD AND 60.00 M. D.P. ROAD252.1110/03/2021MRS.VAISHALEE VIKAS DHERE AND MR.VIKAS MADHUKAR DHERE
830हिंगणे बु.,14/1A/1/1, CTS.No-499 (P) ,PLAY GROUND(PG-32)465.0008/04/2021Jayprakash A.Salavi Aniket J.Salvi Anirudh J.Salvi
831घोरपडी -,49,HISSA NO.12(PART) ,24 M.D.P.ROAD513.3022/03/2004RAJENDRA SHIV LINGAPPA & OTHERS
832बाणेर -,140/4(Part) ,Play Ground (P.G-7),UNBUILTABLE RESIDENTIAL386.6224/12/2020Mr.Sameer Pradip Kodre Mr.Kishor Vishnu Dhayarkar
833बालेवाडी-,41/3/5 TO 41/3/7,41/4A/2/1 TO 41/4A/2/3,41/4B/1/5,41/4B/1/9 & 10 ,30 M. WIDE DP ROAD.NON BUILDABLE AREA1051.0001/09/2021KAKKAD DEVELOPMENTS THROUGH PARTNER MR.ANAND JAYANTILAL KAKKAD