Copyright © 2007 Pune Municipal Corporation   Pune Municipal Corporation . All Rights Reserved.
For Duplicate print out of LAQ Application Application No.
       
Application No.
1)मिळकत मालकाचे नाव व पत्ता    
२)मिळकतीचे वर्णन    
३)आरक्षित क्षेत्राचा तपशील((आरक्षणाचा प्रकार)) :-    
Sr.No.Quest.No.Quest.No.उपप्रश्न
1बांधकाम विकास विभागाचे झोनिंग डिमार्कैशन (४ वर्षाच्या आतील)
2मिळकतीची ७/१२ उतारा/प्रॉपर्टी कार्डची प्रत/बी फॉर्म (६ महिन्यांच्या आतील)
3सदर मिळकतीचा पुर्वी ताबा झाला आहे अगर कसे?
4ताबा झाला असल्यास त्याबाबतची कागदपत्रे :-
5संबंधित मिळकतधारकांनी अथवा त्यापुर्वीच्या मिळकत मालकांनी भूसंपादनाव्दारे अथवा इतर मार्गाने यापुर्वी मोबदला(अशत: अथवा पूर्ण)मनपा पुणे/शासनाकडून घेतला आहे अगर कसे?असल्यास त्याबाबतचा तपशील व कागदपत्रे तसेच या अनुषंगाने रक्कम रू. २००/- चे स्टॅम्पपेपर शपथपत्र(Notarised)