मा.महापालिका आयुक्त यांनी प्रशासकीय मान्यता (टप्पा क्र.१) दिलेल्या टीडीआर प्रकरणांची माहिती  September 2021  पर्यंत
Sr.NoProperty DescriptionReservation TypeArea of ReservationApprove DateOwner Name
घोरपडी स.नं.७४अ हि.क्र.३/१अ,१/२/२,१/१/२२४ मी.डीपी रस्ता७४८.५० मी.१५/१/२००५भारत देसडला
बिबवेवाडी स. क्र. ५९८+५९९+५९३/४१ अ प्लॉट क्र. १ ते ३३६ मी. डीपी रस्ता२०४०.८४ चौ.मी.08/05/2005श्री. कुमार पी गेरा
घोरपडी स.नं.५४, हि.नं.११.१४.२०२४ मी.डीपी रस्ता९८०.५८ पै. ४८०.५८ चौ.मी.प्रशासकीय मान्यता झाली आहे.१४/९/२००६महेंद्र कानाबार
कोंढवा खुर्द स.नं.११/५प्ले ग्राऊंड१६७४.९७१३/५/२००७सौ.बलवीर कौर, सौ.इंद्रजित कालरा, सौ.जस्प्रित कालरा
वानवडी स.क्र.६३/९ब९ मी.रस्ता कलम २०५९७.६४08/10/2008श्रीमती विा कदम व
रास्ता पेठ सि.स.क्र. ६३९२४ मी.रस्ता१२७ चौ.मी.11/11/2008श्री. बिलाल अश्पाक शेख
घोरपडी स.नं.४९/१२गार्डन७४७.३२६/१२/२००८अनिल गोगावले
रास्ता पेठ सिसनं.४८५नेहरु रस्तारुंदी१०२×२=२०४03/09/2009श्री.रामदास सुंदरजी परदेशी व इतर तर्फे पीएएच महाले श्रीकांत व इतर
१०रास्ता पेठ सिसनं.४८६/४नेहरु रस्तारुंदी६२.७०×२=१२५.४०03/09/2009श्री.रामदास सुंदरजी परदेशी व इतर तर्फे पीएएच महाले श्रीकांत व इतर
११हडपसर स.नं.८९अ/२६कई.डब्ल्यू.एस.५५, एस.सी.४५, २० मी.डी.पी.रस्ता६००04/03/2009श्री.जियाजी मोलोजीराव भोसले
१२रास्ता पेठ सिसनं.४८३/२नेहरु रस्तारुंदी१४०.२५× २=२८०.५०१९/४/२००९श्री.रामदास सुंदरजी परदेशी व इतर तर्फे पीएएच महाले श्रीकांत व इतर
१३येरवडा स.नं.१०२ ब(पैें) सीटीएस२०६५(पैें)६०.००मी डीपी रस्ता१२०९.५० चोे.मी२४/११/२००९फिरोज इराणी संदीप पटेल(पीएएच)
१४म.कर्वेनगर स.क्र. १४ /३/३ब(पा) सीटीएस नं. ४९२ (पा)गार्डन - जी (१)११४८.४४ चोे.मी.२३/३/२०१०श्री. जय प्रकाश गोयल
१५कोढवा (खु) स.नं. ४अ/१अ/१/४/१पी.के.-२३५०२.०० चोे.मी07/12/2010निर्मल प्रविण जैन व राणावत
१६बाणेर स.क्र. १०९/४३० मी. डी .पी. रस्ता४७१.४१ चौ.मी.12/10/2010श्री. नकुल देशपांडे व इतर
१७कर्वेनगर स. क्र. ९ हि.क्र.७ब+८अ पै. सि.स.क्र.६५५ पै.प्ले ग्राउंड (पी.जी.३)२८२.८८ चोे.मी१९/१२/२०१०श्रीमती शैलजा आयचीत
१८कर्वेनगर स. क्र. ९ हि.क्र.६+७ब पै. सि.स.क्र.६५४ पै.प्ले ग्राउंड (पी.जी.३)१६८.०० चोे.मी१९/१२/२०१०श्रीमती शैलजा आयचीत
१९हडपसर स.क्र.८९ अ /१४ सि.स.क्र.२५८०,२५८१इ.डब्यु.एस.६००.०० चोे.मी१९/१२/२०१०श्री. राजेंद्र ज्ञानोबा हिंगणे व इतर
२०बिबवेवाडी स. क्र. ६६२/१+२,६६५गार्डन१२५०० चौ.मी.07/06/2011मे. परांजपे स्किम्स (क.) प्रा.लि.
२१हडपसर स.क्र.२९/१/६प्रायमरी स्कुल५२८ चौ.मी.२०/७/२०११श्री. रविंद्र कोपर्डे व इतर
२२हडपसर स.क्र.२१०/५बहायस्कुल व प्रायमरी स्कुल१३००.७१ चौ.मी.२८/७/२०११श्री. उत्तम कामठे व इतर
२३बालेवाडी स. क्र. ३५ पै.गार्डन१००० चौ.मी द.०.७५ = ७५० चौ.मी.08/02/2011श्री. नितीन देशपांडे
२४कर्वेनगर स.क्र. ९/१२अ+१३अहायस्कुल१९०६.५ चौ.मी.08/05/2011श्री. अतुल खाटपे व इतर
२५"हडपसर स. क्र. ३१५ अ+३१७अ/५+६+८    
२६कात्रज स. क्र. १० (पै)९ मी. डीपी रस्ता१४४३.५४ चौ.मी.24/12/2015श्री.मगन सुरा व इतर
२७कोढवा (खु) स.नं. ४अ/१अ/१/८पार्क २३११०० चौ.मी.08/12/2011इंदरमल हिमतमल राठोड
२९पुणे पेठ हडपसर स.नं.२१०/११ब१८ डी.पी. रोड१६०.००चौ.मी.२१/९/११प्रविण शिंदे व इतर ला. इंजिनिअर प्रसाद भाटवडेकर
३०पुणे पेठ हडपसर स.नं.२१०/११ब१८ डी.पी. रोड३२५.८१ चौ.मी.२१/९/११राजू पाटील व प्रविण शिंदे
३१पुुणे पेठ सुतारवाडी पाषाण स.नं.६/१३ब (नवा)स.नं.१२३/१३ब (जुना)डी.पी. रोड व भाजी मंडई७५०.२७ चौ.मी10/07/2011विठ्‌ठल बिवीन शहा
३२बोपोडी स.नं.२अ/२ब३०मीटर डी.पी.रस्ता१०४३.४६२९/११/११आशिष जैन व इतर
३३हडपसर स.नं.२४७ (पैकी)२४ मी.डी पी रस्ता२३३.३५२५/११/११प्रभाकर मारुती कोंढाळकर
३४हडपसर स.नं.१०६/१७ ब५५ व २० मी.डी.पी.रस्ता१३७३.१७ चौ.मी.२५/११/११अमर मांजरेकर
३५बोपोडी स.नं.२२ पैं सि.स.नं. २४७० ते २५००एस. आर.डी. साठी१४७३.८४ चोे. मी.१८/११/२०११मे. सि.व्ही असोसिएट्‌स
३६पुणे पेठ हडपसर स.नं.२१०/२ब पैं१८ मी. डी. पी. रस्त्यासाठी७८२.३४ चोे. मी12/02/2011श्री. राजीव आंनत पाठील ,प्रविण सदाशिव शिंदे , शिरिष आनंत पाठील व इतर
३७पुणे पेठ पाषाण स.नं. ३५/२/१ सि.स.नं. ७५३, ७५४ पैं१२ मी. रस्त्यासाठी१२७३.६१ चोे . मी.१३/१२/२०११वृदावन को ऑफ सोसायठी तर्फे शामसुदंर सी. कलत्री
३८पुणे पेठ हडपसर स.नं.१३२/१अैं२४ मी.डी.पी. रस्ता३१७८.०५ चोे . मी.२३/१२/२०११हेमा विहास रासकर व श्री. संजय रामचंद्र रासकर
३९पुणे पेठ बाणेर स.नं. २६२/१३० मी. डी .पी. रस्ता१३२२.८२ चोे . मी.01/02/2012मे. कुणाल संचेती असो. तर्फे हेमेंद्र डी. शहा व इतर
४०पुणे पेठ एरंडवणा सि.स.नं. ५१ फा.प्लॉ. नं. ७६प्ले ग्राउंड२९०४.२५९ चोे . मी.01/03/2012शिरीष कुंदनमल भंसाळी व इतर
४१पुणे पेठ बाणेर स.नं. २०९ हिस्सा क्र. १/१+२+३+४ पैकी प्लॉ.नं. २हायस्कुलसाठी (एचएस२)१६६३.६४ चोे . मी.01/12/2012आय.एन.सी. डेव्हलपर्स प्रा.लि. तर्फे श्री. अमर मांजरेकर
४२पुणे पेठ हडपसर स.नं. २११/१०अ पैकीकलम २०५ चा रस्ता१९७.०० चोे . मी.२१/१/२०१२श्री. विनोद वसंतराव जाधव व उत्तम लिंबाजी सावंत तर्फे कु.मु.धा. श्री.जगदिश प्रसाद तिलकचंद अगरवाल
४३पुणे पेठ घोरपडी स.नं. ५२/२अ पैकी२४ मी. डी.पी. रस्ता४६८३.३७ चोे . मी.२३/१/२०१२श्री. चंद्रकांत सोनबा कवडे
४४पुणे पेठ कोंढवा खुर्द स. नं. ११/५/१, ११/५प्ले गा्रउंड (पीजी १)१४५०.००चोे . मी.२५/१/२०१२सौ.बलवीर कौर, सौ.इंद्रजित कालरा, सौ.जस्प्रित कालरा तर्फे आर्कि. स्वप्नील क्षिरसागर
४५पुणे पेठ बालेवाडी सं.ंनं. ३५ पैकीउान (जी १)१८४७.९६चोे . मी.२३/१/२०१२श्रीपाद डेव्हलपर्स तर्फे श्री. नितीन सुधाकर देशपांडे
४६पुणे पेठ बालेवाडी स.नं. १७/२/१प्ले गा्रउंड६१९.३९चोे . मी.१३/१/२०१२श्री. महेंद्र लालचंद सुराणा
४७पुणे पेठ बालेवाडी स.नं. १७/५/९+१०+११+१२+१३+१४प्ले गा्रउंड व डी. पी. रोड३०००.००चोे . मी.03/03/2012गुरूदेव सहकारी ग्रहरचना संस्था तर्फे श्री. जयंत लुनावत
४८पुणे पेठ बाणेर स.नं.९२/१प्रायमरी स्कुल१११३.४चोे . मी.04/11/2012अतुल ज्ञानेश्वर गवळी
४९पुणे पेठ कोंढवा खुर्द स. नं. ४अ/१अ/१ हि.नं. १३अ+१४अ/१, १३अ+१४अ/२, १३ब+१४ब/१ आणि १३ब+१४ब/२पार्क २३३०४७.००चोे . मी.04/10/2012जयंत हिरालाल शहा
५०हडपसर स.नं.८९अ/१३अ/१३बई.डब्ल्यू.एस.५५,१३५५.०२चोे . मी.03/01/2012सुनिल लक्ष्मण डांगमाळी
५१कोथरूड स.नं. ८३/२१/अ/२ व ८३/२५ब५० फूट रस्ता८५.०३ चौ.मी१६/०४/२०१२दत्तात्रय रघुनाथ मोकाटे व इतर
५२हडपसर स.नं. १६१/१९अप्रायमरी स्कुल ३०/०४/२०१२महेश रतन बनकर,रतन हरिभाऊ बनकर व हेमलता रतन बनकर
५३हडपसर स.नं.४२/अे/अ/१+२/१ डी/४/१अ‍ॅमिनिटीस्पेस२०९८.४२ चौ.मी04/11/2012कमलेश बहादूरसिंग झाला
५४हडपसर स.नं.४१/२अ‍ॅमिनिटीस्पेस२७०४.२६ चौ.मी05/11/2012कमलेश बहादूरसिंग झाला
५५रास्ता पेठ सि.स.नं.१८४(पै)रस्त्यासाठी८०.६० चौ.मी.04/10/2012शेख अब्दुल रशिद अब्दुल माजिद(पीएएच)
५६बाणेर स.नं.५१/१/४ (पै)१८मी. डी.पी.रस्ता६५३.८५ चौ.मी.04/11/2012मुकेश मनोहर येवले
५७बालेवाडी स. क्र. १७/४/४प्ले ग्राऊंड४००.०० चौ.मी३०/०४/२०१२गुरूदेव सहकारी ग्रहरचना संस्था तर्फे श्री. जयंत लुनावत
५८बालेवाडी स. क्र. १७/४/१३+१४प्ले ग्राऊंड१०००.०० चौ.मी३०/०४/२०१२गुरूदेव सहकारी ग्रहरचना संस्था तर्फे श्री. जयंत लुनावत
५९बालेवाडी स. क्र. १७/४/३अ+४अप्ले ग्राऊंड१०००.०० चौ.मी३०/०४/२०१२गुरूदेव सहकारी ग्रहरचना संस्था तर्फे श्री. जयंत लुनावत
६०बालेवाडी स. क्र. १७/५/७प्ले ग्राऊंड२८४७८.०० चौ.मी३०/०४/२०१२गुरूदेव सहकारी ग्रहरचना संस्था तर्फे श्री. जयंत लुनावत
६१बालेवाडी स. क्र. १७/४/८+९+१०+११प्ले ग्राऊंड२०००.०० चौ.मी३०/०४/२०१२गुरूदेव सहकारी ग्रहरचना संस्था तर्फे श्री. जयंत लुनावत
६२बालेवाडी स.क्र.१/७अ‍ॅमिनिटीस्पेस२५७९.०० चौ.मी.05/10/2012श्री.अश्विन त्रिमल
६३कर्वेनगर स.क्र.१४/१अ/१/३ सि.स.नं ४९९ पैप्ले ग्राऊंड (पीजी-१)२८०.९८ चौ.मी.06/06/2012श्री.प्रसाद भालचंद्र रेड्‌डी व सौ.पल्लवी प्रसाद रेड्‌डी यांचे तर्फे प्रदीप विलास शिंदे
६४कर्वेनगर स.क्र.९/१४ब+१५अहायस्कूलसाठी४८६.३४ चौ.मी.१५/०६/२०१२श्री.ललितकुमार शिंगवी
६५बालेवाडी स.नं.२२/१०ब/१९ व २२/११/११८ मी. डी. पी. रस्त्यासाठी३०२.६३ चौ.मी२२/०६/२०१२श्रीमती शैलजा राजेंद्र कोकाटे
६६बाणेर स.नं. २०२/१० पै,२०३/०६ पै१८ मी. व १२ मी. डी. पी. रस्त्यासाठी३०५०.०० चौ.मी.२२/०६/२०१२मे.प्रणव रियालिटी तर्फे भागीदार अविनाश रामचंद्र महाजन
६७येरवडा स.नं. २४ सीटीएस नं.३००७ ते ३१४३२० मी. व ३० मी. डी.पी. रस्ता२२७१०.११ चौ.मी.२०/०७/२०१२डेक्कन कॉलेज पूना ट्रस्ट
६८बिबवेवाडी स.नं.६६१ हि.नं.५बस्टीलयार्ड१९०४.१२ चौ.मी.२३/७/२०१२श्री.सोमनाथ दत्तात्रय कांबळे(पीएएच)
६९हडपसर फा.प्लॉ.नं.२६,८७ व १०४ पै फा.प्लॉ.नं.८७अ‍ॅमिनिटीस्पेस१७८१.९० चौ.मी.२१/७/२०१२श्री.किशोर गोविंद पाटे
७०कोथरूड स.नं.२२/१अ१२ मी.डी.पी. रस्त्यासाठी९४०.३१ चौ.मी.08/10/2012आनंदनिकेतन को.ऑ.हौ.सोसा तर्फे जयंत वल्लभदास कन्हेरिया
७१कात्रज स.नं.७३/१३/१अ (नवा), १२६ (जुना)प्रायमरी स्कुल (पीएस-४९-बी)१६२६.४० चौ.मी.१५/०९/२०१२१) श्रीमती सुभद्रा गोपाळ पवार २)वसंतराव साधुराव कणसे तर्फे सुनिल बन्सीलाल रायसोनी
७२रास्ता पेठ सि.स.नं.४८६/१रस्त्यासाठी१६४.७० चौ.मी.१७/०९/२०१२श्री.सी.जी.परदेशी व इतर ६ तर्फे राजेंद्र शिवराम वराडे (कुमुधा)
७३बालेवाडी स.नं.१७/४/२अप्ले ग्राऊंडसाठी५२९.८० चौ.मी.१५/०९/२०१२भूपेंद्र विमलभाई दोशी
७४बालेवाडी स.नं.१७/४/१ पैप्ले ग्राऊंडसाठी३२२.६९ चौ.मी.१८/०९/२०१२सुधीरकुमार विमलभाई दोशी
७५कोथरूड स.नं. १३५/१अ+१ब+२अ+३ब +१७+१३६/१+२अ, सि.स.नं.७२५पै+ ७५१पै.उान१३५८.८० चौ.मी.२४/०९/२०१२रायचंद बी कुंकुलोळ
७६वानवडी स.क्र.२६/५ पैपार्कसाठी४६०.०० चौ.मी.01/12/2012जे.पी.जैन व पी.डी.जैन
७७नाना पेठ सि.स.क्र.४०७८० फुट डी.पी.रस्ता४४.३१ चौ.मी.04/03/2009श्रीमती रेखा रामचंद्र पिसे
७८बाणेर स.नं.३२/१अ/१/५९/२५३० मी. डी .पी. रस्ता२७०.३९ चौ.मी.10/10/2012मे.प्रणव रियालिटी तर्फे भागीदार अविनाश रामचंद्र महाजन
७९बालेवाडी स.नं.१७/४/१प्ले ग्राऊंडसाठी५००.०० चौ.मी.१५/०९/२०१२श्री.सुधीरकुमार विमलभाई दोशी
८०बालेवाडी स.नं.१७/४/२अप्ले ग्राऊंडसाठी५००.०० चौ.मी.१५/०९/२०१२श्री.भूपेंद्र विमलभाई दोशी
८१गुलटेकडी फा.प्लॉ.नं.४०५+४०६+४०७४५ मी. व ३६ मी. डी.पी. रस्त्यासाठी३०९४.७४ चौ.मी.१८/०१/२०१३महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ
८२बालेवाडी स.नं.१७/४/१२प्ले ग्राऊंडसाठी५००.०० चौ.मी.२२/०१/२०१३श्री.गणेश ज्ञानोबा कळमकर व श्री.नकुल शाम देशपांडे
८३हडपसर स.नं.२११/१८बप्ले ग्राऊंडसाठी४४६.७७ चौ.मी.22/01/2013श्री.दिलीप बाबुराव तुपे
८४हडपसर स.नं.२११/१८अप्ले ग्राऊंडसाठी४३८.७५ चौ.मी.22/01/2013श्री.दिलीप बाबुराव तुपे
८५बालेवाडी स.नं.२२/७/१६ व २२/८/१६१८ मी.डी.पी.रस्ता२६८.२२ चौ.मी.11/02/2013श्री.प्रकाश शंकरराव पाटील व सौ तृप्ती प्रकाश पाटील
८६वारजे स.नं.१४१/१उानासाठी (जी-६)१८६६.८४ चौ.मी.१६/०३/२०१३श्री.सचिन शिवाजीराव दोडके व श्री.संजय शिवाजीराव दोडके.
८७कोंढवा खुर्द स.नं.४अ/१अ/१/६/४पार्क (पी.के.२३)३३५.०० चौ.मी.09/04/2013श्री.लिलाचंद तिलोकचंद खुणीया
८८बाणेर स.नं.५१/१/४ (पै)प्ले ग्राऊंड (पीजी-५)६५३.८५ चौ.मी.26/04/2013मे.सिध्देश डेव्हलपर्स तर्फे भागीदार श्री.मुकेश मनोहर येवले
८९बाणेर स.नं.१२०/१/५३० मी. डी .पी. रस्ता४३७.२५ चौ.मी.30/04/2013श्री.डॉ.हर्षद अशोक गांधी व डी.आर.कुलहाली कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.तर्फे सचालक श्री.समीर शांताराम लांबट
९०हडपसर स.नं.९२अ/१८ पै , सि.स.नं.२५२१पै, २५२८ पैई.डब्ल्यू.एस.५५६०८.०३ चौ.मी.05/06/2013श्री.सुनिल लक्ष्मण डांगमाळी
९१कात्रज स.नं.२२/१/२ व २२/१/३१२ मी व १८ मी डी.पी. रस्ता९४६.५९ चौ.मी.04/07/2013श्री.रविंद्र सांकला व गौरव गादिया
९२बाणेर स.नं.९०/७, ९०/८, ९०/९ स.नं.६५ पै, स.नं.९१/१, ९१/२, ९१/३अ‍ॅमिनिटीस्पेस६४९७.२४ चौ.मी.08/07/2013मे.परांजपे स्किम्स्‌ (कन्सट्रक्शन) लि. तर्फे डायरेक्टर श्री.एस.पी परांजपे (पी.ए.एच.)
९३बावधन खुर्द स.नं.२२/१ ते ४/४अ‍ॅमेनिटी स्पेस, १२मी.डी.पी.(सर्व्हीस रस्ता)रस्ता व १५ मी.डी.पी.रस्ता२५९०.२९ चौ.मी.09/07/2013मे.पद्‌मावती रिआयलटर्स तर्फे श्री.प्रितम ईश्वरचंद गोयल व श्री.उपेश सुरज गुलाटी (पी.ए.एच.)
९४हडपसर स.नं.२९/१/६प्रायमरी स्कुल५२८.०० चौ.मी.२०/०७/२०१३अरविंद तु. कोपरडे, श्रीमती शारदा र. कोपरडे
९५रास्ता पेठ सि.स.नं.१८५डी.पी. रस्ता१२१.०० चौ.मी.17/07/2013श्री.बधनसिंग मोहनसिंग राजपाल
९६बालेवाडी स.नं.२२/५१८ मी. डी. पी. रस्त्यासाठी२४८.३२ चौ.मी.20/07/2013मे.रुजूता डेव्हलपर्स तर्फे श्री.सुनिल जुगलकिशोर बाहेती
९७पाषाण सुतारवाडी स.नं.२९/१अ/१ पै स.नं.१२४/१अ/१(जुना)१२ मी. सर्व्हिस रस्ता व पी.एम.टी.१२००.०० चौ.मी.22/07/2013श्री.हिरानंद घनःश्याम सुखवानी व इतर
९८बाणेर स.नं.५२/४/१/२८प्ले ग्राऊंड (पीजी-५)४५५.०० चौ.मी.25/07/2013डॉ.हर्षद अशोक गांधी, डी.आर.कुल्हाली कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.तर्फे संचालक समिर शांताराम लांबट, श्री.बाबु लिंगय्या स्वामी
९९बाणेर स.नं.५२/४/१/२१प्ले ग्राऊंड (पीजी-५)४४६.४० चौ.मी.25/07/2013डॉ.हर्षद अशोक गांधी, डी.आर.कुल्हाली कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.तर्फे संचालक समिर शांताराम लांबट, श्री.बाबु लिंगय्या स्वामी
१००बाणेर स.नं.१५३अ१८ मी. डी. पी. रस्त्यासाठी५४८.४६ चौ.मी.25/07/2013श्री.राजेंद्र किशोरीलाल गोयल व विनोदकुमार जयचंद मित्तल
१०१बाणेर स.नं.५२/१/२१८ मी. डी. पी. रस्त्यासाठी१०००.०० चौ.मी25/07/2013श्री.भैल्लाल देवीलाल कोठारी
१०२बालेवाडी स.नं.१७/५/२प्ले ग्राऊंड (पीजी-२)१०००.०० चौ.मी25/07/2013मे.बालाजी डेव्हलपर्सचे भागीदार श्री.राजेंद्र भिका चितोडकर
१०३बाणेर स.नं.११९/२३० मी. डी .पी. रस्ता८००.२५ चौ.मी.25/07/2013मे.अचलारे रचना असोसिएट्‌स तर्फे भागिदार श्री.राजेंद्र जिनदत्त अचलारे व र्इींर
१०४पाषाण स.नं.११८ हि.क्र.२२ सि.स.नं.१३१११२ मी. व २४ मी. डी.पी. रस्ता१३५.२५ चौ.मी.29/07/2013शंभु डेव्हलपर्स तर्फे श्री.विजय जयवंत काळे
१०५बाणेर स.नं.५२/४/१/९प्ले ग्राऊंड (पीजी-५)४६६.०३ चौ.मी.30/07/2013डॉ.हर्षद अशोक गांधी, डी.आर.कुल्हाली कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि.तर्फे संचालक समिर शांताराम लांबट, श्री.बाबु लिंगय्या स्वामी
१०६बुधवार पेठ सि.स.नं.१६९रस्त्यासाठी१०९.६० चौ.मी.31/07/2013श्री.राजेंद्र एन. बेल्हे, सिमा आर. बेल्हे तर्फे श्री.विजय जालन (कु.मु.धा.)
१०७बाणेर स.नं.२०५/१/१प्ले ग्राऊंड (पीजी-८)१०००.०० चौ.मी19/08/2013श्री.शरद सोपान शेंडे
१०८बालेवाडी स.नं.१७/२/१प्ले ग्राऊंड (पीजी-२)२६९.०५ चौ.मी.22/08/2013मे.अमर बिल्डर्स हरिश्चंद्र मांजरेकर
१०९बालेवाडी स.नं.३३/१/१+२+२९+४५+३३/४१८ मी. डी. पी. रस्त्यासाठी७५७.२९ चौ.मी.21/08/2013मे.संजीवनी डेव्हलपर्स तर्फे भागीदार श्रीमती अश्विनी संजय देशपांडे
११०बालेवाडी स.नं.३३/१/२५+२७१८ मी. डी. पी. रस्त्यासाठी१७४.८० चौ.मी.21/08/2013मे.संजीवनी डेव्हलपर्स तर्फे भागीदार श्रीमती अश्विनी संजय देशपांडे
१११कोंढवा खु॥ स.नं.३९ हिस्सा नं.१ ते १३प्ले ग्राऊंड व ४० फूट रस्ता३९५०४.८२ चौ.मी.08/07/2013मे.ए.बी.आय.एल. एन्ट्राप्रोजेक्ट लि. तर्फे श्री.अमित अविनाश भोसले
११२हडपसर स.नं.८४/२०बप्ले ग्राऊंड३४०.०२ चौ.मी.29/08/2013मे.सिग्मा डेव्हलपर्स तर्फे भागीदार नितीन सुधाकर देशपांडे
११३बाणेर स.नं.२०२ हि.नं.६अ/६ब/१ ते ५, स.नं.२०३/५अ/१ ते ५, ५ब/१ ते ५१२ मी., १८ मी. व ३० मी. डी.पी. रस्त्यासाठी१९०१.२० चौ.मी.10/09/2013मे.व्हिनस कन्सट्रक्शन तर्फे श्री.वेंकट सोपानराव बिरादार व मे.अक्लीऑन प्रॉपर्टिज तर्फे श्री.संदिप सातव
११४बाणेर स.नं.५२/१/२१८ मी. डी. पी. रस्ता व प्ले ग्राऊंड४००.०० चौ.मी23/09/2013श्री.जितेंद्र हिम्मतलाल शाह व इतर
११५पाषाण सुतारवाडी स.नं.२९/३अ सि.स.नं.८४१२४ मी. डी.पी. रस्ता१७८४.३५ चौ.मी.23/09/2013श्री.रामनिवास आर. गुप्ता
११६बाणेर स.नं.१४०/४प्ले ग्राऊंड(पीजी-७)३२५.९१ चौ.मी.23/09/2013श्रीमती बिना प्रदिप सबनीस
११७पाषाण सुतारवाडी स.नं.८/३/१(नवीन), सि.स.नं.६४६(पै)२४ मी. डी.पी. रस्ता१००९.२२ चौ.मी.20/10/2013श्री.बबन भाऊ रणपिसे, सोनु भाऊ रणपिसे.
११८पाषाण स.नं.३६/१/१अ+३७/१/१अ१२ मी. डी.पी. रस्ता२५२.५२ चौ.मी.01/11/2013प्राथमिक शिक्षक समितीची मधुकुंज सहकारी गृहरचना संस्था मर्या.तर्फे कुलमुखत्यारधारक श्री.संतोष वसंत यादव
११९बालेवाडी स.नं.४०/४/२/१३० मी. डी .पी. रस्ता५९१.८२ चौ.मी.31/10/2013श्री.नकुल शाम देशपांडे, श्री.गणेश ज्ञानोबा कळमकर
१२०बावधन खुर्द स.नं.२२/१ ते ४/४हायस्कुलसाठी (एचएस२)१२२४४.६४ चौ.मी.18/11/2013पद्‌मावती रिलेटर्स तर्फे भागीदार श्री.प्रितम आय. गोखले व श्री.उपेश सुरज गुलाटी
१२१बालेवाडी स.नं.२४/१/२८३० मी. डी .पी. रस्ता२००.०० चौ.मी.24/12/2013श्री.शरद सोपान शेंडे
१२२बालेवाडी स.नं.२८/१अपार्किंग२१०९.२३ चौ.मी.24/12/2013मे.एस.ए. प्रॉपर्टीज भागीदारी संस्थेतर्फे भागीदार श्री.सचिन रिखबलाल भंडारी
१२३बालेवाडी स.नं.१७/३/२२प्ले-ग्राऊंड१२००.०० चौ.मी.18/12/2013मे.गोयल पटेल कन्स्ट्रक्शन तर्फे भागीदार श्री.धीरजलाल गोवर्धनदास हंसालिया
१२४वानवडी स.नं.२६/५उान४७५.८१ चौ.मी.23/10/2013श्री.प्रताप ढोलूमल कुकरजी
१२५हडपसर स.नं.२११/५/२ पा१८ मी. डी.पी. रस्ता२५२.०० चौ.मी.04/01/2014श्री.विकास रामचंद्र कुलकर्णी
१२६बालेवाडी स.नं.२४/१/२६३० मी. डी .पी. रस्ता२०४.५६ चौ.मी.16/01/2014श्री.अनिल प्रभाकर फणसे
१२७हडपसर स.नं.१६४ हि.नं.२३गार्डन३८८५.५२ चौ.मी.03/02/2014श्री.रवि नायडू व इतर
१२८पाषाण (सुतारवाडी) स.नं. २९/३अ, सि.स.नं. ८४१२४ मी. डी.पी. रस्ता१७८४.३५ चौ.मी.23/09/2013श्री. रामनिवास आर. गुप्ता
१२९कात्रज स.नं. ७६+७९+८०+८१६० मी. डी.पी. रस्ता१६३६.८८ चौ.मी.10/03/2014श्री. दत्त दिगंबर सह वहातुक कामगार संस्था लि.
१३०पेठ कसबा सि.स.नं. ९२१(पै.)९ मी रस्ता५६.८० चौ.मी.23/10/2013मकसूद ऐहमद शेख
१३१बाणेर स.नं. १०९/४१८ मी. व ३० मी. डी.पी. रस्ता२२३९.२५ चौ.मी.15/03/2014श्री. नविनकुमार रघुनाथ आगरवाल व इ. तर्फे कु.मु.धा. श्री. विशाल नंदलाल गुप्ता
१३२बाणेर स.नं.४८/२/१गार्बेज प्रोसेसिंग प्लॅन्ट१४९४.०० चौ.मी.16/04/2014सौ. पद्‌मा पृथ्वीराज बोथरा व इतर.
१३३वडगाव शेरी स.नं. ३२/१अ+३२/१ब६० मी. डी.पी. रस्ता३२८५.२२ चौ.मी.16/04/2014श्री. मे. व्हॅसकॉन इंजिनिअर्स लि.
१३४वडगाव शेरी स.नं.३०/३अ,३०/३ब,३१/१६० मी. डी.पी. रस्ता६०३०.३३ चौ.मी.16/04/2014श्री. मे. विकफिल्ड प्रोडक्ट कं. लि.
१३५पाषाण स.नं. १३६/४ सि.स.नं. १६९८३६ मी. व १२ मी. डी.पी. रस्ता१२५०.०० चौ.मी.15/04/2014श्री. मे.मॉन्टवर्ट निड्‌स तर्फे भागीदार श्री जयंत वल्लभदास कनेरीया
१३६बाणेर स.नं. ११०/११/२४३० मी. डी.पी. रस्ता५५९.६३ चौ.मी.15/04/2014श्री. मे. बालाजी डेव्हल्पर्सचे भागीदार श्री. राजेंद्र भिका चितोडकर
१३७धानोरी स.नं. १७/१ड/१/१२, १७/१ड/१/१८, १७/१ड/१/२३० मी. डी.पी. रस्ता१२००.०० चौ.मी.25/04/2014श्री. मे. शिव एंटरप्रायजेस तर्फे भागीदार श्री.शिव सुरजमल गुप्ता,श्री. तुषार पोपट शिंदे, श्री. सुमंत पोपटराव करपे
१३८कोंढवा बु. स.नं.५६/१४/१/२,१४/१/१/१,१४/२६०मी. डी.पी. रस्ता व १२ मी. सर्विस रस्ता२४०७.२२ चौ.मी.25/04/2014श्री. मनोज विजयकुमार आगरवाल
१३९धानोरी स.नं. १७/१ड/१/१५३० मी. डी.पी. रस्ता६००.०० चौ.मी.25/04/2014श्री. मे. शिव एंटरप्रायजेस तर्फे भागीदार श्री.शिव सुरजमल गुप्ता,श्री. तुषार पोपट शिंदे, श्री. सुमंत पोपटराव करपे
१४०बालेवाडी स.नं. २४/४अमंडई व शॉपिंग सेंटर७००.०० चौ.मी.16/05/2014मे. कमर्शिअल स्पेसेस्‌ दि. जॉईन्ट व्हेन्चर तर्फे असो. प्रमोटरर्स अ‍ॅण्ड डेव्हलपर्स तर्फे जयप्रकाश प्रविणचंद श्रॉफ
१४१बाणेर स.नं. १५०/१/२+१५०/१/८१८ मी. व २४ मी. डी.पी. रस्ता तसेच प्रायमरी स्कूल५००.०० चौ.मी.23/05/2014मे. ओसवाल कन्स्ट्रकशन तर्फे भागीदार प्रदिप हरिचंद ओसवाल
१४२रास्ता पेठ सि.स.नं. १८५/२२४ मी. डी.पी. रस्ता२३.७९ चौ.मी.29/05/2014श्री. रमाकांत विश्वनाथ वनारसे
१४३रास्ता पेठ सि.स.नं. १८५/४२४ मी. डी.पी. रस्ता३८.२५ चौ.मी.29/05/2014श्री. विलास वसंत होले
१४४बालेवाडी स.नं. ५/५/२९३०मी. डी.पी. रस्ता२८९.३१ चौ.मी05/06/2014श्रीमंती.कमल गोकुळ किल्लेदार
१४५बिबवेवाडी स.नं. ६३५ /१अ सि.स.नं.४९१ पैकीहायस्कुल१३३६.८७ चौ.मी25/06/2014वैभव सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित
१४६वारजे स.नं. ७८/१/अ/१,७८/१/अ/३२४मी. डी.पी. रस्ता व प्ले ग्राऊंड -१६३००० चौ.मी16/05/2014श्रीमंती. माधवी सुभाष मुथा
१४७बाणेर स.नं. १०१/२/६म्युनिसिपल परपज (एम.पी.-३)३००चौ.मी7/2/2014श्री. स्वप्निल देवराम दुधाणे
१४८रस्ता पेठ सि.स.क्र./फा.प्लॉट क्र. सि.टि.एस.नं.१८५/१२४ डी.पी.रोड५७.६८ चौ.मी.11/07/2014महेश केशव संभुदास
१४९वडगाव खु स.न.ं२५/२अ/१/२प्ले ग्राऊंड१३९३.५० चौ.मी02/07/2014श्री.भारत डी.जैन
१५०हडपसर स.नं८८/३ई.ब्ल्यु.एस.(५५)११९३.८१ चौ.मी30/07/2014भागुजी भाऊ हिगंणे
१५१हडपसर स.नं. ७६/१२बकलम २०५ चा १२ मी.रस्ता४०३.७५ चौ.मी01/08/2014एल्कॉन पार्टनरशिप फर्म तर्फे भागीदार श्री. जगदिश्रप्रसाद टी.आगरवाल
१५२वडगाव बु. स.नं.५७/६बउान (जी-११)२१००.०० चौ.मी.21/08/2014श्री. सचिन सुमतीलाल लोढा
१५३वडगाव खु. स.नं.२५/२अ/१/२प्ले ग्राऊंड१३९३.५० चौ.मी.2/07/2014श्री.भारत डि.जैन
१५४बाणेर स.नं.१११/४/१+५३० मी. डी.पी. रस्ता एस.टी.३१४२.४२4/09/2014श्री. उमेश कोठावदे
१५५बालेवाडी स.नं.१७/३/१९ व १७/३/२०प्ले ग्राऊंड११०० चौ.मी.6/09/2014मे. गजराज व्हेंचर्स तर्फे भागीदार आखिल विजय अग्रवाल व गर्ीेश बिडकर
१५६बालेवाडी स.नं.१७/५/८प्ले ग्राऊंड५०० चौ.मी.6/09/2014राहुल फुलफगर व सौ. मिनाषी पंकज देढिया
१५७वारजे स.नं.७८/१ब/१,८७/१ब/११,८७/१ब/१२प्ले ग्राऊंड१२५७२.१० चौ.मी6/09/2014गोयल गंगा डेंव्हलपर्स तर्फे संचालक जयप्रकाश सिताराम गोयल
१५८बालेवाडी स.नं. १७/४/३प्ले ग्राऊंड५०० चौ.मी.6/09/2014मे.कुबरे इन्टरप्रायजेस तर्फे श्री. संजय दामोदर कुबरे
१५९बालेवाडी स.नं.१७/१/११, १७/१/२/१प्ले ग्राऊंड५६१.१८ चौ.मी.6/09/2014मे.बिल्डर्स कंम्बाइन तर्फे भागीदार प्रविण सदाशिव शिंदे
१६०बालेवाडी स.न.ं१७/२/१ (पै)प्ले ग्राऊंड५६३.२ चौ.मी.6/09/2014मे. निरजन प्रविण कोठारी व श्री. रोहित प्रविण कोठारी
१६१एरडवणा स.न.ं२०+२१+२२, सि.स.न.ं११४३उान६१८२.५ चौ.मी.16/08/2014श्री सोमनाथ सिताराम तेंडुलकर
१६२बाणेर स.नं.५१/१/५१८ मी. डी.पी. रस्ता व प्ले ग्राऊंड९३० चौ.मी.15/09/2014एस.एस. प्रॉपर्टिज तर्फे श्री. सचिन रिखबलाल भंडारी
१६३बालेवाडी स.न.ं२४/४/अमंडई व शॉपिंग सेंटर३०० चौ.मी.15/09/2014श्रीमती प्रिती सुशील बरमेचा
१६४बालेवाडी स.नं.२४/३ व २४/४अ (पै)१८ मी. डी.पी. रस्ता मंडई व शॉपिंग सेंटर९०१.८३ चौ.मी.15/09/2014श्री.अरूण बबनराव निम्हण
१६५बालेवाडी स.न.ं१७/३ (पै), १७/३/२३, १७/३/२४३० मी. डी.पी.रस्ता व प्ले ग्राऊंड१७४४.१७ चौ.मी.8/10/2014मे. सेंट्‌ल पार्क स्मार्ट हॉटेल्स तर्फे अमर एच मांजरेकर
१६६धानोरी स.न.ं१७/१क, १७/२६० मी. डी.पी. रस्ता६४९३.६३ चौ.मी.8/10/2014श्री. संतोष दादाभाऊ भरणे
१६७बालेवाडी स.नं.२३/५/९१८ मी. डी.पी.रस्ता३०६.४ चौ.मी.8/10/2014श्री. जयंत माणिकलाल लुणावत
१६८धानेरी स.न.ं१७/१क,१७/२६० मी. डी.पी.रस्ता६४९३.६३चौ.मी.8/10/2014श्री. संतोष दादाभाऊ भरणे
१६९बालेवाडी स.नं.१७/३( पै), स.नं.१७/३/२३,१७/३/२४३० मी. डी.पी.रस्ता प्ले ग्राऊंड१७४४.१७ चौ.मी.8/10/2014अर्जदार म. सेंट्‌ल पार्क स्मार्ट हॉर्टल्स प्रा.लि.तर्फे डायरेकटर श्री. अमर एच.मांजरेकर
१७०बालेवाडी स.नं.३३/१/४७३० मी. व १८ मी. डी.पी.रस्ता प्ले ग्राऊंड३२६.१३ चौ.मी.12/11/2014अर्जदार श्री. अमित विजय भटेवरा
१७१वडगाव बु. स.नं.११/५३० मी. डी.पी. रस्ता२६४.४७ चौ.मी.29/11/2014श्री. शिशिरकुमार वसंत शहा
१७२कात्रज स.नं.५४, हि.क्र.२ (नवा),स.क्र.१४५,हि.क्र.२ (जुना)पार्क व रिक्रिएशन सेंटर१५०० चौ.मी.29/11/2014मे. हॉलमार्क रियलटर्स ३ तर्फे श्री. दत्तात्रय रामदासी व उदय धंनानद चिटणीस
१७३हडपसर ७६ हि.नं. १० पैकलम २०५ चा १२ मी.रस्ता१९२.०० चौ.मी26/11/2014मे. एल्कॉन पार्टनर्सशिप फर्म तर्फे श्री. जगदीशप्रसाद ति. अगरवाल
१७४धायरी स.नं. १२/२+३+४/२३०मी. डी.पी. रस्ता१७४.८५ चौ.मी06/12/2014भरत मयुरकांत पारेख
१७५हडपसर स.नं. २९/२/कप्रायमरी स्कुल१४०९.८३६ चौ.मी.12/12/2014मे. राजेंद्र कन्सट्रक्शन तर्फे भागीदार राजेंद्र हरी बिनावत
१७६हडपसर स.नं. ८९अ/२०अई.डब्लू. एस.४००.०० चौ.मी.12/12/2014शामसुदंर सिताराम कलंत्री व इतर
१७७हडपसर स.नं. ८९अ/१८कई.डब्लू. एस.६००.०० चौ.मी.12/12/2014शामसुदंर सिताराम कलंत्री व इतर
१७८हडपसर स.नं. १६१/५अ,१६१/५ब/११२ मी. डी.पी. रस्ता२६०.००चौ.मी12/12/2014जियाजी मालोजी भोसले
१७९बालेवाडी स.नं. १७/४/५प्ले गाउंड पीजी-२५००.०० चौ.मी.12/12/2014श्री. नारायण दत्तात्रय खानोलकर व परेश नारायण खानोलकर
१८०वारजे स.नं.११२/१+२+३/२/१/२/११२ मी. सर्विस रोड१४८२.५८ चौ.मी.12/12/2014श्री. शरद सोपान शेंडे
१८१बालेवाडी १७/३/१७प्ले ग्राउंड पीजी-२२५०.०० चौ.मी17/12/2014श्री जितेंद्र हिम्मतलाल शहा व इतर
१८२बाणेर स.नं. ४८/३/२+१४+२०+२५गार्बेज प्रोसेसिंग प्लॅन्ट ३० मी. डी.पी. रस्ता१३५४.३१ चौ.मी.29/12/2014श्री. संजय पृथ्वीराज बोथरा
१८३पाषण,सुुतारवाडी स.नं.१३५/१प्रायमारी स्कुल, डीपी रोड,हायस्कुल२८४२.१२ चौ.मी.12/12/2014श्री.दिपक लक्ष्मणराव कुदळे
१८४बालेवाडी स.नं.४०,हि.क्र.४/१३० मी. डी.पी. रस्ता३८९.८५ चौ.मी.02/01/2015श्री. अश्विन उल्लास त्रिमल
१८५कोथरूड स.नं.७९,हि.नं.३/५ व हि.नं.३/६१५ मी. डी.पी. रस्ता५०० चौ.मी.10/01/2015श्री. किर्तीवर्धन असोसिएटस्‌ तर्फे भागीदार श्री नितीन सुधाकर देशपांडे
१८६बालेवाडी स.नं. २० व २११८ व ३० मी. डी.पी. रस्ता९६१९.२५चौ.मी.15/01/2015बालेवाडी प्रॉपर्टीज एल.एल.पी.तर्फे भागीदार ईश्वरदास चोरडीया
१८७बालेवाडी स.नं. १७/५/३प्ले ग्राउंड३५०चौ.मी.02/02/2015मे. शौर्य डेव्हलपर्स भागीदार श्री. अनुराग एस. बंन्सल व इतर
१८८सुतारवाडी स.नं.४/४, सि.स.नं.११७७आय.टी.आय.-१४५० चौ.मी.20/01/2015श्री. बाळु सुतार
१८९बालेवाडी स.नं.६३५/१अ, सि.स.नं.४९१हायस्कुल१४४३.१२ चौ.मी.12/01/2015चेअरमन, वैभव सहकारी गृहरचना संस्था मर्यादित
१९०हडपसर स.नं. ८९अ/१८क,ई.डव्लु.एस. -५५६०० चौ.मी.12/12/2014श्री. अनिल रामराव गोगावले
१९१हडपसर स.नं.८९अ/२०अई.डव्लु.एस. -५५४०० चौ.मी.12/12/2014श्री. अनिल रामराव गोगावले
१९२उंड्री स.नं.८/२२,२३ व ८/२४२४ मी. डी.पी. रस्ता पार्क ४ व नाला गार्डन११२८९.५७ चौ.मी.09/02/2015श्री. रणजित पी. श्रीनिवास
१९३बालेवाडी स.नं.३३/२१८ मी. डी.पी. रस्ता९३५.६९ चौ.मी.06/02/2015श्री. हिरामण वामन बालवडकर
१९४बाणेर स.नं.४८/२/१ (पै)३० मी. डी.पी. रस्ता व गार्बेज प्रोसेसिंग प्लँट३८६.१२ चौ.मी.16/03/2015एलिट बिल्डकार्प तर्फे गजेंद्र पाटील व सुनिता पाटील
१९५हडपसर स.नं.२१६+२१७अ+२७९१२ मी. डी.पी. रस्ता ६० मी. डी.पी. रस्ता पैकी १८ मी. डी.पी.रस्त्याचा टीडीआर१७८६१.८८चौ.मी.17/03/2015श्री. अमर मांजरेकर(कु.मु.धा.)
१९६बाणेर स.नं.५२/४/१/३८ व ५२/४/१/३९प्ले ग्राउंड (पीजी-५)६५६.९४ चौ.मी.23/03/2015श्री. रुपाली आनंद गांधी
१९७घोरपडी स.नं.७१/२१२ मी. डी.पी. रस्ता८८.२१ चौ.मी.23/03/2015श्री. नितीन बी. नाईक
१९८घोरपडी स.नं.७१/१/२१२ मी.डी.पी. रस्त्या८३.०४ चौ.मी.23/03/2015श्री. नितीन बी. नाईक
१९९धायरी स.नं. १२८/१/४ व १३१/१अ/५३० मी. रूंद डी.पी.रस्ता९१०.३२ चौ.मी.28/04/2015श्रीमती मालती बाबुराव डांगे व इतर ४ तर्फे कु.मु.धा. मे. पुजा कन्स्ट्रक्शन तर्फे प्रोप्रा. श्री. विजय आ. घोरपडे
२००बाणेर स.ंन. ५१/२/३३० मी. डी.पी.रस्ता व प्ले ग्राऊंड ५४२७.९६ चौ.मी.28/04/2015श्री. संतोष वसंत यादव
२०१पाषाण सुतारवाडी स.नं. ४/४, सि.स.नं. ११७७ (पै)आय.टी.आय.३९६.६३ चौ.मी.28/04/2015श्री. रामनिवास रामरतन . गुप्ता
२०२बालेवाडी स.नं. ३५ पैगार्डन - जी (१)१५८६.९९चौ.मी.06/05/2015सौ. रूपाली आनंद गांधी
२०३घोरपडी स.नं. ४७/३अशॉपिंग सेंटर व मंडई-११२५०.०चौ.मी.15/05/2015मे. प्राइम डेव्हलपर्स तर्फे श्री. नितीन देशपाडे
२०४बालेवाडी स.नं. ३५ पैगार्डन - जी (१)९०८.६४ चौ.मी.11/05/2015इटर्निटी स्पेसेस तर्फे भागीदार रजनिश मा. भंडारी व जयप्रकाश प्र. श्रॉफ
२०५बाणेर स.नं. ६३/१/८२४ मी.डी.पी. रस्ता१७८.०१ चौ.मी.04/06/2015श्री. हनुमंतराव वामनराव मोहिते
२०६बाणेर स.नं. ६३/१/४२४ मी.डी.पी. रस्ता९२.१५ चौ.मी.04/06/2015श्री. हनुमंतराव वामनराव मोहिते
२०७बाणेर स.नं. १११/४/१+५ पै३०. मी.डी.पी. रस्ता ,एस.टी-१३१४२.४२ चौ.मी.04/09/2014श्री. उमेश कोठावदे
२०८बावधन खुर्द स.नं. ४७/१५ आणि ४७/२६६०. मी.डी.पी. रस्ता२०५७.१९ चौ.मी.28/02/2015सौ. शांता सिताराम देवकर
२०९वडगाव खुर्द स.नं.५७/४१८. मी.डी.पी. रस्ता व जी.पी.पी-२९४०.०० चौ.मी.04/06/2015श्री. ब्लु कन्स्ट्रक्शन कंपनी तर्फे श्री. सचिन सुमतीलाल लोढा
२१०बाणेर स.नं.५९२४. मी.डी.पी. रस्ता१५५२.४७ चौ.मी.17/03/2015श्री. श्याम रामराव टेकाळे
२११वडगाव बु स.नं.११, हिस्सा ६+७/१३०. मी.डी.पी. रस्ता३६८.०० चौ.मी.29/06/2015श्रीमती विा अनिल ओक
२१२वडगाव खुर्द स.नं.५६/६जी.पी.पी-२१०००.०० चौ.मी.29/06/2015श्री. ब्लु कन्स्ट्रक्शन कंपनी तर्फे श्री. सचिन सुमतीलाल लोढा,श्री अमित विजय भटेवरा
२१३वडगाव खुर्द स.नं.४९/१अपी.जी.-४ क४७००.०० चौ.मी.29/06/2015श्री. अश्विन उल्हास त्रिमल
२१४बालेवाडी स.नं.१७/५/४प्ले ग्राउंडने५००.०० चौ.मी.06/07/2015मे. शौर्य डेव्हलपर्स भागीदार श्री. अनुराग एस. बंन्सल व इतर
२१५कर्वेनगर स.नं.११/२ सिटीएस-५४२-५४३प्राथमिक शाळा-२२७८.०० चौ.मी.21/07/2015श्री. महादेव सोपन देशमुख
२१६कर्वेनगर स.नं.११/२ सिटीएस-५४४गार्डन जी-२२७८.०० चौ.मी.21/07/2015सौ. ज्योती दिपक देशमुख
२१७कर्वेनगर स.नं.११/२ सिटीएस-५४३प्रायमरी स्कुल (पीएस-२)+गार्डन जी-२२७८.०० चौ.मी.21/07/2015सौ. वैजंयती शिवाजी देशमुख
२१८कर्वेनगर स.नं.११/२ सिटीएस-५४४+५४५गार्डन जी-२२७८.०० चौ.मी.21/07/2015श्री. गिरिष गोविंद मांडके
२१९कर्वेनगर स.नं.११/२ सिटीएस-५४३प्रायमरी स्कुल (पीएस-२)+गार्डन जी-२२७८.०० चौ.मी.21/07/2015श्री. शिवाजी सोपान देशमुख
२२०कर्वेनगर स.नं.११/२ सिटीएस-५४२+५४३प्रायमरी स्कुल-२२७८.०० चौ.मी.21/07/2015सौ. वत्सला महादेव देशमुख
२२१कोढंवा स.नं.२७/२/२२४.०० मी.डी.पी. रोड३९०.७२ चौ.मी.24/07/2015श्री. गेमराज भिमाजी ओसवाल
२२२वानवडी स.नं.२७अ/८पार्क (पीके-२५)१०३७.३२ चौ.मी.24/07/2015श्री. गेमराज भिमाजी ओसवाल
२२३वडगावशेरी स.नं.५० ,हिस्सा नं-५अ‍ॅमेनिटी स्पेस,९४६.७८ चौ.मी.30/07/2015श्री. गणेश कन्फेशनरी वर्क्स तर्फे श्री.सुभाष सिताराम गोयल
२२४हडपसर स.नं.१५९अ हिस्सा १३अ+१४/१/४प्लेग्राऊंड७६०.०० चौ.मी.30/07/2015श्री.जियाजी मालोजी भोसले
२२५शुक्रवार पेठ स.नं.३८०५०फूट रोड२३.२०५ चौ.मी.13/08/2015श्री. सचिन गोविंद आपटे व श्री.गोविंद सावळाराम काळे
२२६बालेवाडी स.नं.३१/३अ३० मी. डी.पी.५६५.५३ चौ.मी.17/10/2015श्री. राजेश एम. भंडारी व इतर
२२७बालेवाडी स.नं.३१/२३० मी. डी.पी.८०१.२५ चौ.मी.18/10/2015श्री. राजेश एम. भंडारी व इतर
२२८हडपसार स.नं. ५१अ/३प्लेग्राऊंड (पी.जी-५) १२ मी.डी.पी. रस्ता५३३.००चोे.मी18/10/2015ब्लु. कन्सट्रकशन कंपनी तर्फे श्री. सचिन सुमतीलाल लोढा
२२९हडपसार स.नं. १५१/१५/७१८ मी.डी.पी. रस्ता१६७.७२ चोे.मी19/10/2015श्री. श्याम बोरडे
२३०वडगाव बु स.नं. ११ हि.नं. ६+७/१३० मी.डी.पी. रस्ता२६४.६५ चोे.मी19/10/2015श्री. परेश किर्तीकुमार शहा
२३१धायरी स.नं. २६/१२ब/३गार्डन (जी-१३)१८००.०० चोे.मी24/10/2015फलोटर्स एंटरप्राईजेस तर्फ भागीदार श्री. प्रदिप हिराचंद ओसवाल
२३२मुंढवा स.नं. ८१/८, ८१/९, ८१/१०, ८१/११, ८१/१२, ८१/२५, ८१/३०रस्त्यासाठी७८९०.००चोे.मी26/10/2015पंचशील इनफ्रास्ट्रक्चर
२३३बालेवाडी स.नं. २४/४अ१८ मी. ३०मी. डी.पी.रस्ता९०२.००चोे.मी26/10/2015ब्लु. कन्सट्रकशन कंपनी तर्फे श्री. सचिन सुमतीलाल लोढा
२३४रास्ता पेठ स.नं.६३८रस्त्यासाठी६०.६३ चौ.मी11/04/2016चंदन एस. किराड व इतर
२३५वडगाव बु॥ ११ हिस्सा नं. ६+७/१डि.पी. रस्ता४७२ चौ.मी02/12/2016सुशील निलकंठ आठले
२३६कोंढवा स.नं. ४अ, १अ, १ब+३+५पार्क५३८८.३३चौ.मी23/11/2016सरपंच श्री. ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान आळंदी
२३७हिंगणे खुर्द स.नं.१०/३ ते १०/८ आणि १०/११ ते १०/२०डिसपेन्सरी (ऊ-९)६४५चौ.मी30/11/2015नितीन सुधाकर देशपांडे आणि इतर
२३८पाषाण सुतारवाडी स.नं. ८/५, सि.टि.एस नं. ६८२डि.पी. रस्ता५२६.४ चौ.मी11/12/2015सुदीप डेव्ह. तर्फे सुनिश कुमार के. चढ्‌ढा
२३९कात्रज स.नं.३३/६५ + ३३/१०२डि.पी. रस्ता, सव्हिस रोड४१०.०० चौ.मी11/12/2015कुलदीप रमेश्श बागवे
२४०कोंढवा बु॥ स.नं.५६/१/१२/३डि.पी. रोड४५०.०० चौ.मी.14/12/2015दास नलिनी जॉर्ज आणि दास स्मिता जॉर्ज
२४१वडगाव खु।। स.नं. ५६/६G.P.P-2१०००.००20/11/2015मे. ब्लु क्स्ट्रक्शन कंपनी तर्फे सचिन लोढा
242पाषाण सुतारवाडी स.नं. ८/५ आणि सी.टी.एस नं. ६८२D.P. Road526.407/12/2015सुदीप डेव्ह तर्फे सुनिश कुमार के. चढ्ढा
243हडपसर स.नं. २१६+२१७अ+२७९M.D.P. Road17862.0031/12/2015अमर मांजरेकर
244कोंढवा बु।। स.नं. ५/५/१/२/१, ५/१९D.P. Road608.0005/09/2015योगेश इंद्रभान बहिरट
245हडपसर स.नं. १६५ बU.S. Road488.1822/9/2015विकास पी. लालवाणी
246बाणेर स.नं. १०६/१/१+१०६/१/६Amenity Space751.4324/07/2015राजेंद्र भिका चित्तोडकर व नितीन भिका चित्तोडकर
245कात्रज स.नं. ३२/३ब/८ व ३२/३ब/१० व ३२/३ब/११D.P. Road423.0029/09/2015टाइम स्क्वेअर संस्था भा. नीरज व पुनीत नरेंद्र खिवंसरा
246बाणेर स.नं. १०६/१/१+१०६/१/६Amenity Space751.4324/07/2015राजेंद्र भिका चित्तोडकर व नितीन भिका चित्तोडकर
247बालेवाडी स.नं. ३५Garden908.6411/05/2015राजनिष माणिकलाल भंडारी
248हडपसर स.नं. ८९अ/२०अE.W.S40012/12/2014शामसुंदर सीताराम कलंत्री
249बालेवाडी स.नं.२३/५/९D.P Road306.4030/10/2014जयंत माणिकलाल लुणावत
250हडपसर स.नं. २६अ/२अ/२, २६अ/२अ/१, सिटीएस नं. २८५८ ते २८६९ D.P.Road643.0001/09/2015मंगेश विजयराम उणेचा
251वारजे स.नं.८६/५/४Police Station (PS-15), 12 m service ,D.P. Road1000.0003/12/2015मे.ब्लु कन्ट्रक्शन कं.तर्फे सचिन लोंढा
252कोंढवा बु।। स.नं. ५६/१/१२/३ D.P. Road450.0007/12/2015दास नलिनी जॉर्ज आणि दास स्मिता जॉर्ज
253पाषाण सुतारवाडी स.नं. ८/४ D.P. Road906.6710/07/2015चंद्रभागा भागुजी रणपिसे व हिराबाई प्रल्हाद साळूंके
254बोपोडी स.नं. २ब/१अ, २ब/२, २क,२ड,२ईRoad1436.6304/12/2015शामसुंदर कलंत्री
255बाणेर स.नं. ११०/११/२४D.P. Road559.6302/11/2015राजेंद्र भिका चित्तोडकर
256घोरपडी स.नं. ७१/१/२ D.P. Road100.0007/01/2016नितीन बी. नाईक
257घोरपडी स.नं. ७१/२ D.P. Road88.2102/01/2016नितीन बी. नाईक
258बाणेर स.नं.६३/१/८ 24 M. D.P. Road178.0101/06/2015हनमंतराव डब्लु मोहिते
258बाणेर स.नं.६३/१/८ 24 M. D.P. Road178.0101/06/2015हनमंतराव डब्लु मोहिते
259वडगाव बु।। स.नं. ११ हिस्सा नं. ६+७/१ D.P. Road370.0006/07/2015विदया अनिल ओक
259वडगाव बु।। स.नं. ११ हिस्सा नं. ६+७/१ D.P. Road370.0006/07/2015विदया अनिल ओक
260बालेवाडी स.नं. १७/३, १७/३/२३, १७/३/२४D.P.Road, PLY GROUND1744.1715/06/2015अमर मांजरेकर
261पाषाण स.नं. ३६/१/१अ+३७/१/१अD.P.Road252.5203/06/2015प्रा.शिक्षक समितीची मधुकुंज सहगृह संस्था मर्या. तर्फे संतोष यादव
262बाणेर स.नं. १११/४/१+५(१)S.T-1, D.P.Road3700.0014/09/2015पाथराज डेव्ह. प्रा. लि. राजेश टोपे
263कात्रज स.नं. ५४/२बpark , Rekriashion center1550.0030/11/2015दत्तात्रेय दामोदर रामदासी
264आंबेगाव बु।। स.नं.२८/४play ground, d.p Road5100.0029/03/2016श्रीकांत गोपाळ चाफळकर आणि १४ इतर
265धायरी स.नं. २६/१२ब/३Garden1800.0011/04/2016फलोटर्स इंटर प्रा. तर्फे भा. प्रदीप हरिचंद्र ओसवाल
266बालेवाडी स.नं.३३/१/१५+१६Road312.3011/04/2016अमर मांजरेकर
267पाषाणसुतारवाडी स.नं. ४/४ सिटीएस नं. ११७७ I.T.I450.0001/01/2016बाळू निवृत्ती सुतार
268बाणेर स.नं. ५१/२/३ D.P.Road , P.G-5427.9621/12/2015संतोष वसंत यादव व शेखर दिनकर यादव
269आंबेगाव बु।। स.नं. ४७/७ब/२ (पार्ट )18 M.D.P.Road 222.9625/01/2016संभाजी पंढरीनाथ करांडे
270आंबेगाव बु।। स.नं. ४७/७ब/२ (पार्ट )18 M.D.P.Road194.4725/01/2016संभाजी पंढरीनाथ करांडे
271आंबेगाव बु।। स.नं. ४७/७ब/२ (पार्ट )18 M.D.P.Road222.9627/1/2016संभाजी पंढरीनाथ करांडे
272वडगाव खु।। स.नं. ४८/१अplay ground PG-4/k4700.0029/01/2016अश्विन उल्हास त्रिमल
273वानवडी स.नं. २७अ/८park PK-251140.3211/01/2016सुनील लक्ष्मण डांगमाळी
274बाणेर स.नं.५९Road1552.4701/10/2015श्याम रामराव टेकाळे
275कोंढवा खु।। स.नं. ५८/७/४D.P.Road902.9505/04/2016नारायण रानिदास चांडक आणि इतर २
276एरंडवणा स.नं. ४१/४+४५+४६/७ सीटीएस नं. ३५६ प्लॉ.नं. ४५24 M.HCMTR Road 1134.0510/05/2016श्री. दिपक मानकर आणि सौ. वसुधा मानकर
277खराडी स.नं. ६३/५३, ६३/६५play ground P.G-611780.806/06/2016जय गणेश डेव्ह. तर्फे भागीदार योगेश देवकर पुजा देवकर
278बालेवाडी स.नं. १७/४/५play ground P.G-21000.0012/12/2014नारायण दत्तात्रेय खानोलकर प्रकाश नारायण खानोलकर
279बालेवाडी स.नं.१७/३/२१play ground PG-21000.0024/07/2015बाठीया कन्ट्सिरक्शन तर्फे रूपेश बाठीया
280बालेवाडी स.नं. १७/४/४ play ground PG-2571.3224/07/2015बाठीया कन्ट्सिरक्शन तर्फे रूपेश बाठीया
281एरंडवणा स.नं. २०+२१+२२park7182.516/08/2016सोमनाथ सिताराम तेंडूलकर
282एरंडवणा स.नं. ४१/४५+४६/७ प्लॉ.क्र. ४५ सिटीएस ३५६24M. HCMTR122610/05/2016श्री. दिपक मानकर आणि सौ. वसुधा मानकर
283खराडी स.नं. ६३/१/२, ६३/१/३, ६३/१/४, ६३/१/५30M.D.P ROAD play ground PG-6117745.8401/08/2016समर्थ डेव्ह. तर्फे भागीदार जतिन कोठारी व इतर ५
284कर्वेनगर 9 HISS NO:11+12 AHIGH SCHOOL936.5922/9/2015 पिनाक हौसिंग ltd. तर्फे चे.श्री.दिनेश व.चंद्रात्रे
285कर्वेनगर स.नं.९,हि.नं.१३ब+१४अDP ROAD, HIGH SCHOOL1623.5622/9/2015RAHUL M KHAPTE & OTHERS
286कर्वेनगर स.नं.९,हि.नं.६+७ब/अ+६अ+२०ब+७ब+८अdp road1700.6322/9/2015m/s kelkar pinacanand assoc
287कात्रज, ४२ (पैकी)DP ROAD92.7129/12/2015हेमंत सिताराम जाधव आणि इतर ३
288बाणेर -५२/१/२ पैकीप्ले ग्राउंड(पीजी-५)880.0030/6/2016डॉ.नितीन शिवराम लोंढे आणि हेमचंद शं.मासुळकर
289बावधन (खुर्द) SURV NO. 52/4/B/2SERVICE ROAD245.2330/4/2016संदीप चांदमल चंगेडीया, विजय विठ्ठल बडे
290कात्रज,४२(पैकी) जुना ८२DP ROAD2229.599/8/2016ओमसाई Properties तर्फे प्रोप. सुनील लक्ष्मण डांगमाळी
291कात्रज स.नं. 22/1/54एस व एच.आर.सी-7 , 18 मी.डि.पी.रोड446.8913/7/2016श्री.विकास मधुकर ढेरे सौ.वैशाली विकास ढेरे बिबवे
292कोंढवा (खु)४अ/१अ/१/३अपार्क(२३) 9 m dp road1324.936/6/2016मे.कुणाल हौसिंग संस्था तर्फे रमेश जी. शहा
293कोंढवा (खु)SVR.NO 58/7/4 ,DP ROAD902.951/8/2016नारायण रानिदान चांडक आणि इतर २
294धानोरी स.नं २१/१गार्डन(जी-२७)4000.009/8/2016ब्रम्हा कॉर्प.lmt. तर्फे dirctor अजय रामकुमार अगरवाल
२९५बाणेर 140/1&140/2playground (PG-7) २४५१.१६ चा.मी.१८/७/२०१६अानंद कन्स्ट्रक्शन्स तर्फे भागीदार श्री. देवेंद्र बंकटलाल राठी
296बाणेर -१५०/२/२Primary School and DP road3656.0521/8/2015Mayur Manik Dudhane, Atish Prabhakar Deshmane
297हडपसर 25/1,25/2,26A/2B/1ROAD3656.05 1/8/2016R. D. NAIKNAVARE
298बावधन (खुर्द) SURV NO. 52/4/B/2SERVICE ROAD490.443/5/2016संदीप चांदमल चंगेडीया
299हडपसर, 31430 m.d.p.477.12DP ROAD477.121/8/2016SANJAY DHYANOBA JAGTAP
300कोंढवा (बु)५६/१/१२/३60 m. DP ROAD450.0029/12/2016दास नलिनी जॉर्ज आणि दास स्मिता जॉर्ज
301बावधन (खुर्द)51/2/A12 m. DP ROAD748.6413/7/2016ANJALI VASNT PATWARDHAN, AJAY VASNT PATWARDHAN
302बालेवाडी-१७/१/१/१ व १७/१/२/१PLAY GROUND (PG-2)2054.263/10/2016सुदीप developers तर्फे भा.आधार सुनिशकुमार चढ्ढा
303कोथरूड १५०/अ/१/१/२,अॅमेनिटी स्पेसAMENITY SPACE3069.8613/4/2017मे.जी.एस.असोसिएट्स(न्यू) व मे.प्रथमेश सिटी इस्टेट्स एल.एल.पी.
304धनकवडी ३५/१२+१३/१PLAY GROUND (PG-34),DP ROAD490013/4/2017मे.अॅम्बियंस DEV.व LANDMARK तर्फे राजेश ह.कानाबार
305धनकवडी३५/१२+१३/२,३५/१२+१३/३,३५/१२+१३/५,३५/१२+१३/६पीजी-३४,डीपी रोड205013/4/2017पॅराडाइज रियल्टी तर्फे हरीष अरोरा व मन्सूर पूनावाला
306 बिबवेवाडी 598,599,593/41 Aडीपी रोड274.17 5/8/2005KUMAR P GERA
307हडपसर ३११ हिस्सा नं.१८डीपी रोड4027.472/01/2016 गंधर्व PROPERTIES तर्फे भागीदार संजय रामचंद्र रासकर
308 आबेगांव बु ४७/७ब/१(पार्ट)डीपी रोड 222.9625/01/2016संभाजी पंढरीनाथ करांडे
309वानवडी 63/3ASECTION 205 20 FEET ROAD700.00 1/02/2016SUNIL BAPU KEDARI
310वानवडी - 66/2a/2b/130 M.SEC 205 ROAD1316.981/02/2016SUNIL BAPU KEDARI
311बिबवेवाडी - 635/1AHIGHSCHOOL133425/6/2014 सुनील चंदरराव मारणे
312बाणेर - ५२/१/२ पैकीप्ले ग्राउंड(पीजी-५)880 30/06/2016डॉ.नितीन शिवराम लोंढे आणि हेमचंद शं.मासुळकर
313वारजे ८६/५/१२डीपी रोड,प्रायमरी स्कुल(पी.एस-३१)60030/06/2016सौ.विभावरी प्रकाश कोटस्थाने
314धायरी २६/१४GARDEN(G-13)370029/08/2016मे.रमा कौमुदि असो. तर्फे भा.दत्तात्रय जनार्दन साळुंके
315कोंढवा (खु) 56/2/1/3/5/7/10+56/1अ/2DP ROAD476.0323/09/2016 मे.ओसवाल CONST. तर्फे भा. प्रदीप हरिचंद ओसवाल
316पाषाण सुतारवाडी ९/१५PARK(PK-12)195011/11/2016नीरजकुमार असो.PVT. LTD.तर्फे डा.जयंत व.कनेरिया
317बाणेर १९८/२ व सर्वे नं.२०७/१ ते ४(पै)प्ले ग्राउंड,(पी.जी.८)1707.07 1/8/2016अमर हरिचंद्र मांजरेकर
318हडपसर 56(PART)18.00 M D.P.ROAD,AMENITY SPACE4992.17 चौ.मी.25/04/2017M/S.RATAN HOUSING DEVELOPMENT LTD.THRO.MR.ASHOK OMPRAKASH JAIN.
319हडपसर ५२/६अ (पैकी)DP ROAD2400.4403/09/2016राजेंद्र शिवाजीराव ढेरे आणि दिलीप शिवाजीराव ढेरे
318पाषाण 135/1CTS NO.2308,2309PRIMARY SCHOOL & D.P.ROAD 2634.2512/12/2016 DEEPAK L KUDALE
319बावधन (खुर्द) 62/A/4/BD.P. ROAD 1645.5003/09/2015GOPAL MARUTI WAGH
320बावधन (खुर्द) 51/2/ADP ROAD748.6413/07/2016AJAY VASNT PATWARDHAN
321कर्वेनगर हिंगणे ३/३ब/१ पै. सी.स.नं.६८३ पै.,६८४ पै.DP ROAD669.1410/10/2016मेट्रो developers तर्फे भा.सचिन सुमतीलाल लोढा
322हडपसर ९४/२ फा.प्लॉट.नं.८८MP/33+24M.DP.ROAD41795.009/01/2017फायर पॉवर मार्के. (I)प्रा.लि.तर्फे राजेंद्र एस.घाडगे
323हडपसर 51A/4Play Ground - 4940506/12/2016M/s.Blue Const. comp.thr.its Prop. Mr.Sachin S.Lodha
324बाणेर - ९०/५/१/८12 M. DP. ROAD500.0013/02/2017 अनिल किसनलाल मर्दा
325बाणेर - 82/2/1 पैकी FIRE BRIDGE(FB-1)572.00 17/03/2017क्षमा प्रकाश कोहोक
326 कोथरूड सर्वे नं.१३५/१३+१४ब,सर्वे नं.१३४/११,सर्वे नं.१३४/९+१०ब+७ब+८बPK-11,POLICE STATION-4(as per draft DP)7063.827/07/2017राजेंद्र आर. वझे व कल्याणी राजेंद्र वझे
327बाणेर - 96/1/1DP ROAD2995.9030/11/2017सूर्या बिल्डकॉन तर्फ भा.श्याम रामराव टेकाळे
328वडगांव खुर्द ५७/१,५७/२,५७/३DP ROAD ,GPP-21158.987/07/2017 मे.आसमान REALTORS तर्फे भा.अनिक रमेश शहा
329वडगांव खुर्द ५६/५DP ROAD ,GPP-21316.137/07/2017 मे.आसमान REALTORS तर्फे भा.अनिक रमेश शहा
330वडगांव बु 57/6BPS-48,DP ROAD773.0518/03/2017रावत BROTHERS DEVELP. THROG. प्रशांत रावत
331 बाणेर - १५३ अ / प्लॉट नं.-७५डी.पी.रोड278.002/01/2016गिरीश प्रभाकर काळे
332वडगांव बु 57/6BG111000.0011/11/2016अजिंक्य अनिल केतकर
333वडगांव बु 57/6BG112200.0024/03/2017प्रवीण त्रेम्बक रावत आणि इतर
334बाणेर 6824 M.DP.ROAD366.006/07/2017श्री.जीवन बाळकृष्ण लाटकर व श्री.सौरभ बाळकृष्ण लाटकर
335बालेवाडी- S.NO.22/3/14DP ROAD20003/02/2016 उषा दयानंद बोर्डे
336वडगांव बु 11/६+७/१ (पै.)(जुना) व ११/६अ/१ (पै.)(नवीन)30 M.D.P.Road300.00 चौ.मी.20/06/2017 श्री निवास नीलकंठ लोंढे आणि चंद्रशेखर हरि खरे
367बाणेर - ३६/२18 M DP ROAD,नॉन बिल्डेबल निवासी क्षेत्र357 31/05/2017श्री.संजय लालचंद सिरीया
368बालेवाडी- SVR.NO 39/1/4DP ROAD,PG-1/D2000 06/12/2016 भरत दादासो जैन व इतर
369हडपसर S.No. 48, Plot no 4,DP ROAD8310.6417/01/2017न्यू फ्रंट हौसिंग तर्फे भा.प्रवीण ज. घाडगे व इतर
370बाणेर - 18/224 M DP Road44222/09/2017Shri.Shrikant Vitthal Savant Mrs.Sapna Shrikant Savant
371बाणेर - 48/3/21 & 48/3/19 J.P.P 1000.0020/09/2017 SANJAY DAMODAR KUMBARE
372बालेवाडी- २४/४अ मंडई आणि शॉपिंग सेंटर 400.0027/09/2017स्वाती विजय शिंदे
373 वडगांव बु 11 HISS NO. 6+7/1D.P.ROAD472.00 24/11/2015SUSHILA NILKANTH AATHALYE
374पुणे बावधन खुर्द स. न. १९/१२/क (पैकी) (जुना स.न. १९/१२/१क (पैकी) येथील प्ले ग्राउंड (पी जी-१२) ने आरक्षित पुणे मनपाच्या ताब्यात येणे असलेल्या जागेचा मोबदला विकास हक्क हस्तांतरण प्रमाणपत्र देनेबाबतप्ले ग्राउंड ५५८ १९/१/२०१९लोहिया जैन रियालिटी
375पुणे म. कर्वेनगर स. नं. 10/2/1(पैकी) हिंगणे बुद्रुक सि. स. नं. 552 पैकी, 553 पैकी 36 मी. डी. पी. रस्ता 170.00 चौ. मी. 11/9/2018साई छाया असोसिएटस् प्रोपायटी संस्था तर्फे प्रोप्रा. विश्वनाथ विलास बगाटे
376BANER S. NO. 150/2/7 18M. D. P. ROAD & PRIMARY SCHOOL -14298.22 SQ.M. 1/8/2016GANESH DNYANOBA KALAMKAR
377WEARJE S. NO. 78/1B/11(PART)PLAY GROUND-16500.00 SQ.M. 15/2/2018GOEL GANGA DEVELOPERS (INDIA) PVT. LTD COMPANY . THROUGH DIRECTOR JAIPRAKASH SITARAM GOEL
378RASTA PETH CSNO. 185/224 M DP ROAD23.8 SQM29/5/20141) RENUKA RAMAKANT WANARSE 2) ANAND RAMESH ALIAS RAMAKANT WANARSE 3) AARTI PRAMOD HENDRE 4) ASHWINI SACHIN DHANAWDE
379Sr. No. 9/28 Kondhwa(Khurd) 20 M. D.P.Road331.8720/09/2017Sequia Realty LLP through Nilesh N. Agarwal
379PUNE WADGAON KHURD S. NO. 40/1/3, 40/2/1, 40/2/2, 40/2/6 PH/HDH-23 1350.00 SQM 11/9/2018SHARDA ALIANCE HOUSING THROUGH PARTNER VILAS RAKHMAJI YADAV
380Sr. No. 34/3/4/2 and 34/3/2/2 Ambegaon(BK) Play Ground (PG-32) 100006/10/2018M/s Dhaval Project Pvt. Ltd. through Director Kishor Namdeo Phale
381PUNE WADGAON KHURD S. NO. 39/2B/1 PART, 39/2B/2 PARTPH/HDH-23 & NALA GARDEN (NG-4)1300.00 SQM11/9/2018SHARDA ALIANCE HOUSING THROUGH PARTNER VILAS RAKHMAJI YADAV
382PUNE WADGAON KHURD S.NO.39/2A/1 (PART), 39/2A/2 (PART), 39/2B/1/3 (PART), 39/2B/1/4, 40/1/4, 40/1/518 M DP ROAD, 30 M DP ROAD, PARK (PK-3), PH/HDH-23, NALA GARDEN (NG-4) 21990.60 SQM 11/9/2018M/S. STAR CONSTRUCTION THROUGH PROPRITER RAKESH MOTILAL SHARMA
383PUNE DHAYRI, S.NO.26/4/A /8/9/10/11/12 (PART)GARDEN(G-13), NALA GARDEN (NG-4)4264.40 SQM15/10/2018 SQUARE DEVELOPERS THROUGH PARTNER HEMANT VITTHAL GOSAVI, TULASHIDAS BAJIRAO GOSAVI, VITTHAL BAJIRAO GOSAVI, SANJAY DNYANOBA DHAVADE
384BALEWADI S.NO.16/13/1(PART)18M.DP, 24 M.DP. 30 M.DP ROAD 853.16 SQM11/9/2018LILABAI VILAS BALWADKAR & OTHER
385WADGAON 25/1a/1B (PART) PLAY GROUND (PG-29)1400.00 SQM30/7/2018SAI SPACE CREATERS THROUGH PARTNER ANIL BALKISHAN BHANGDIYA & OTHERS
386WADGAON KHURD, S.NO. 25/1/2B PLAY GROUND (PG-29)862.5230/7/2018SAI SPACE CREATIVE THROUGH PARTNER ANIL BALKISHAN BHANGADIA
387GHORPADI S. NO. 63/A/1A (PART)12 M DP ROAD 90.61 SQM 4/10/2017RAOSAHEB RANGRAO PATIL
388DHANORI 17/1D/1/19 30 M. DP ROAD200.00 SQM2/5/2019AMIT RAMESHPANT AVINASHE & OTERS 2
389BALEWADI S. NO. 35 (PART)GARDEN (G-1)1141.40 SQM 12/11/2018ASMAN REALTERS THROUGH PARTNER ANIK RAMESH SHAH
390AAMBEGAON BU. S.NO. 51/10 GPP-3, DG-6, 12 M. DP ROAD4100.0027/6/2018M/S TIRUPTI ESTATE THROUGH PARTNER JAYDEEP DHANJAY MODAK
391बावधन खुर्द स.नं. ४८/२/ब (पैकी) जुना स.नं. ४८/२/१अ/२ (पैकी) २४ मी. डी.पी. रस्ता आणि प्ले ग्राउंड (PG -13) ३९१०. १७ चौ. मी. 26/11/2018पुना हेल्थ सर्व्हिसेस प्रा. लि.
392खराडी स.नं. ६३/६० प्ले ग्राऊंड (PG-61)४४१.९१ चौ. मी.30/07/2018हेमचंद्र शंकर मासुळकर, नितिन रतन पोटे, मुकुंद विष्णूदास खंडेलवाल
393बाणेर स. नं. १०५/३ (पैकी) आणि स.नं. १०४/१(पैकी)12 मी. सर्व्हिस रस्ता आणि 30 मी. डी. पी. रस्ता ८१५९.९३ चौ. मी. २०/९/२०१७ इंदिरा सदान्ंद शेट्टी
394KHARADI S.NO. 30/1 (PART)GARDEN (G-25)25926.2411/9/2018RAJA BAHADUR INTERNATIONAL LTD. THROUGH MD SHRIDHAR N. PITTIE
395Wadgaon Bk. S.No.18/1/19/20/3/118 M.D.P. ROAD, 30 M.D.P. ROAD, PLAY GROUND (PG-27), HIGH SCHOOL (HS-8) 26852.17 SQM7/3/2019SIDDHESH KANTILAL KANKRIA, SIDHI KANTILAL KANKRIA, CHANDA KANTILAL KANKRIA, THROUGH PAH CALYX ESTATE THROUGH SUNIL CHAMPALAL SOMANI
396वानवडी स.नं. 62/1 ४० फूट (१२ मी.) कलम २१० (१)(ब) अन्वयेचा रस्ता ११३.०० चौ.मी.२०/६/२०१७ श्री. पोपट उर्फ प्रदिप वसंत काळे
397MAHARSHI KARVENAGAR 11/2 PART, HINGNE BU.C.T.S. 543 PART 544 PART PRIMARY SCHOOL (ps-34) & GARDEN (g-24) 468.30 SQM14/10/2019B.K. PATE ENTERPRISES THROUGH PARTNER BALKRUSHNA KASHINATH PATE
398MAHARSHI KARVENAGAR 11/2 PART, HINGNE BU.C.T.S. 544 PARTGARDEN (G-24) 477.98 SQM14/10/2019B.K. PATE ENTERPRISES THROUGH PARTNER YOGESH BALKRUSHNA PATE LA. ARCT. SIDHARTH HARISHCHANRAKAR
399WARJE S.NO. 114/1 (PART) 24 M. D.P. ROAD200.00 SQM14/10/2019Flagship Ventures Through its Partner Mr. Shreyans Bharat Bumb
399WARJE S.NO. 114/1 (PART) 24 M. D.P. ROAD200.00 SQM14/10/2019Flagship Ventures Through its Partner Mr. Shreyans Bharat Bumb
400कात्रज ,29/2/2 New,26/2/2 Old,CTS No.1568F.B.-12(Fire Brigade)333.96 SQM14/10/2019Dilip Raghunath Gaikwad
401कात्रज ,C.S.N.1565 SR.NO.29/2/2 PART (OLD SR. NO. 26/2/2)12.00 MTR. SERVICE AND 60.00 MTR. D.P.ROAD 14/10/2019MANGALA GOVIND BHATTAD
402PUNE WADGAON KHURD S. NO. 25/1C/1PLAY GROUND(PG-29)850.00 SQ.M.30/7/2018M/S SAI SPACE CREATER THROUGH PARTNER SHRI ANIL BALKISHAN BHANGDIYA & OTHERS 4
403PUNE WADGAON BUDRUK, (NEW) S.N. 11/6A/1 (P) (OLD) S.NO. 11/6+7/1 (P) 30 M. D.P. ROAD256.50 SQ.M.26/10/2015PARESH KIRITKUMAR SHAH
404PUNE AMBEGAON KHURD S.NO. 5/13 (P)12 M. D.P. ROAD 198.0013/3/2018 M/S. M.J. CONSTRUCTION THROUGH PARTNER KAILAS TUKARAM MORE & OTHERS 2
405PUNE WADGAON KHURD S. NO. 52/1(P) 1) PLAY GROUND(PG-4/K) 2) 24 M. D.P. ROAD 3) BUSBAY3614.12 SQ.M.13/5/2019ASHOK MULCHAND BORA
406PUNE GHORPADI S.NO. 67A/1A(P)12 M. D.P. ROAD 90.614/10/2017RAOSAHEB RANGRAO PATIL
407PUNE, HADAPSAR S. NO. 29/1/6(P), C.T.S. NO. 2952(P)PRIMARY SCHOOL (PS-74) & PLAY GROUND 400.00 SQ.M.12/11/2018TUKARAM ANANTA ZAMBRE & OTHER 3
408DHANKWADI S. NO. 35/12+13/1 (OLD) S.NO.35/12A/13/1 (NEW)9M DP ROAD, 15 M DP ROAD, PLAY GROUND (PG-34) 4900.00 SQM.21/6/2018M/S. Ambiience Developers & M/S. Ambiience LandMarks Through Partner Rajesh Haridas Kanabar
409महर्षी कर्वेनगर,स.नं.१३/१/१(पैकी) हिंगणे बु. सि.स.नं.५०१ (पैकी) ३६ मी.डि.पी.रस्ता ३५३.७६ चौ. मी.१७/६/२०१९ १) मेट्रो डेव्हलपर्स तर्फे भागीदार सचिन सुमतीलाल लोढा २) आनंद अशोक नहार
410महर्षी कर्वेनगर,स.नं.११/२ (पैकी) हिंगणे बु. सि.स.नं.५४२ (पैकी),५४३(पैकी)प्रायमरी स्कूल (पी एस-३४) २५०.०० चौ.मी. १७/६/२०१९ बी.के.पाटे एंटरप्रायजेस् तर्फे भागीदार योगेश बाळकृष्ण पाटे
411महर्षी कर्वेनगर,स.नं.११/३ (पैकी) हिंगणे बु.सि.स.नं.५४८ (पैकी), ५४९(पैकी), ५५०(पैकी) ३६ मी.डि.पी.रस्ता १३२३.३६ चौ.मी.१६/६/२०१९ रेखा अशोक नागपूरकर, रविंद्र अशोक नागपूरकर, प्रिया अशोक नागपूरकर तर्फे कु.मु.धा. विश्वनाथ विलास बगाटे
412कात्रज, स.नं.५३/१ (जुना स.नं.१४७/१)६० मी.डि.पी.रस्ता, अनबिल्डेबल१९००.०० चौ.मी. १६/६/२०१९ राजेंद्र रामदास वाळुंज, उल्हास रामदास वाळुंज
412बाणेर, स.नं.२६१/२/६ ६० मी.डि.पी.रस्ता ३८०.०० चौ.मी.१५/६/२०१९नागेश गोपाल अहजा
413महर्षी कर्वेनगर,13/1/1, 13/1/4,13/1/6, CTS No. 50136.00 M D. P. Road 557.8101/01/20201)M/s. Metro Developers Thr.its Partner Mr. Sachin Sumatilal Lodha 2)Mr. Vishwanath Vilas Bagate
414महर्षी कर्वेनगर,4/6 CTS 67736 MT D P ROAD307.0001/01/2020VISHWANATH VILAS BAGATE
415मौजे पुणे कर्वेनगर येथील विभाजनानंतर स.नं.१४/१अ/१/१३+१४/१अ/१/३/२ (विभाजनापूर्वी १४/१अ/१/१३) ,(नवीन स.नं.१४/१अ/१३) हिंगणे बु., सि.स.नं.४९९(पैकी) प्ले ग्राऊंड (पीजी-१ सन १९८७ व सन २००० चे मान्य विकास योजना आराखड्यानुसार) (पी.जी-३२, मान्य विकास आराखडा सन २०१७ नुसार) १०७६.०७ चौ.मी.३/१/२०२०रुद्रगौरी असोसिएटस् तर्फे केदार संजीव खडके व इतर
416Pune m. Kervenagar S.No. 11/2 (p) Hingne budruk c.t.s. no. 544 (P) Garden (G-24) 477.98 SQM14/10/2019B. K. Pate Enterprises through Partner Yogesh Balkrushn Pate